Kancera beslutar om förvärv av Fractalkineprojektet

2016-04-21

Kanceras styrelse har mot bakgrund av positiva effektdata i sjukdomsmodeller inom cancer och smärta beslutat att utnyttja bolagets exklusiva option att förvärva Fractalkineprojektet.

Kancera har tidigare meddelat att bolaget äger en rätt (option) att under en utvärderingsperiod om 24 månader (från september 2015) förvärva exklusiva rättigheter till Fractalkineprojektet utanför området respiratoriska sjukdomar. Inom projektet har nu positiva resultat genererats i flera sjukdomsmodeller inom cancer och smärta. Resultaten visar önskade behandlingseffekter som har betydelse för Kanceras vidare utveckling och kommersialisering av projektet. Publikationen av dessa resultat kommer att ske vid senare tidpunkt i samarbete med involverade akademiska partners. Mot bakgrund av de positiva resultaten har Kanceras styrelse beslutat att förvärva Fractalkineprojektet. Förvärvet kommer att genomföras i samband med slutförandet av pågående överföring av resultat och know-how från Acturum och AstraZeneca till Kancera. Betalning för Fractalkineprojektet sker till Acturum Life Science AB i tre delsteg med sammanlagt 6 miljoner aktier varav den första betalningen förfaller vid inlämnande av ansökan om tillstånd för klinisk prövning och stämmans godkännande. Parallellt avser Bolaget att validera en breddad användning av läkemedelskandidaten från detta projekt (KAN0440567) i syfte att påvisa dess fulla kommersiella potential.

Om Fractalkine-projektet
Fractalkine är en immunreglerande faktor som skickar signaler via CX3CR1-receptorn, även kallad G-protein kopplad receptor 13 (GPCR13). I den friska individen reglerar Fractalkine och dess receptor vandringen av immunceller från blodet över kärlväggen till områden där immunförsvaret behövs. Djurstudier visar att Fractalkine och dess receptor inte är nödvändiga för överlevnad och att viktiga immunfunktioner behålls intakta vilket indikerar att en hämning av Fraktalkine-signalen med ett läkemedel troligen kan tolereras utan betydande biverkningar. Fractalkine och dess receptor har visats vara kopplade till tillväxt och spridning av pancreas-, bröst- och prostatacancer. Cancerceller som har Fractalkine-receptorn på sin yta vandrar även mot nervändor som har Fractalkine på sin yta. Genom att cancerceller på så sätt leds att omge och trycka på nerver kan cancersmärta uppkomma. En annan föreslagen mekanism för hur Fractalkine och dess receptor påverkar utveckling av tumörer är att bidra till att kroppens makrofager omvandlas från att vara ett hot mot cancern (M1 formen) till att understödja cancern (M2 formen). Denna mekanism har även föreslagits vara kopplad till hur väl en patient förväntas svara på de nya immuno-onkologiska läkemedlen som verkar genom PD-1 och PD-L1 såsom nivolumab, pembrolizumab och pidilizumab. Under 2014 och 2015 har studier publicerats som påvisar att frånvaro av Fractalkine i tumörceller är en signifikant markör för hur framgångsrik den immuno-onkologiska behandlingen förväntas bli (se t.ex. publikation i Nature den 27 nov., 2014, vol. 515, sid 563). Mot bakgrund av dessa observationer finns det anledning att vidare studera om hämning av Fractalkine-signalering med AZD8797 har förutsättningar att öka andelen patienter som svarar på de nya immuno-onkologiska läkemedlen som verkar genom PD-1 och PD-L1.

Om Kancera AB (publ)
Kancera bedriver utveckling av läkemedel som tar sin start i nya behandlingskoncept och avslutas med försäljning av en läkemedelskandidat till internationella läkemedelsbolag. Kancera utvecklar främst idag läkemedel för behandling av leukemi och solida tumörer genom att dels stoppa överlevnadssignaler i cancercellen och dels strypa cancerns ämnesomsättning. Kancera bedriver sin verksamhet i Karolinska Institutet Science Park i Stockholm och sysselsätter cirka 15 personer. Aktien handlas på NASDAQ First North och antalet aktieägare med fler än 500 aktier uppgick per den 31 mars 2016 till cirka 7900. Remium Nordic AB är Kanceras Certified Adviser. Professor Carl-Henrik Heldin samt Professor Håkan Mellstedt är vetenskapliga rådgivare samt styrelsemedlemmar i Kancera AB.

Om Acturum
Utvecklingsbolaget Acturum Life Science är ett dotterbolag till Acturum, som är samägt av FAM, Wallenbergsstiftelsernas förvaltningsbolag och byggbolaget PEAB. Bolaget bildades 2013 för att driva Biovation Park genom att tillvarata och utveckla den högklassiga forskningsmiljön som AstraZeneca byggt upp i Södertälje. Satsningen är ett långsiktigt åtagande för att skapa förutsättningar för fortsatt forskning och företagande inom hela life science området med uthållighet och tillväxt. Genom forskningssamarbete och förvaltning av projekt, utrustning, kemikalier och inte minst kompetens skapar Acturum möjligheter för forskning av hög kvalitet.
www.biovationpark.com

För ytterligare information, kontakta gärna,
Thomas Olin, VD: 0735-20 40 01
Adress:
Kancera AB (publ)
Karolinska Institutet Science Park
Banvaktsvägen 22
SE 171 48 Solna
Besök gärna bolagets hemsida; http://www.kancera.se

Tillbaka