Kancera AB (publ) offentliggör prospekt och ej tidigare offentliggjord finansiell information i samband med företrädesemission om 60 MSEK

2018-05-02

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner.

Styrelsen i Kancera AB (publ) (”Kancera” eller ”Bolaget”) publicerar härmed emissionsprospekt med anledning av företrädesemissionen om 60 MSEK som inleds den 4 maj 2018. Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Tidplan

Måndagen den 30 april var första dag för handel med aktier utan rätt att delta i Nyemissionen med företrädesrätt. Avstämningsdag för erhållande av uniträtter och rätt till deltagande i Nyemissionen med företrädesrätt var onsdag 2 maj. Teckningsperioden påbörjas fredagen den 4 maj och löper till och med tisdag den 22 maj. Sista dag för handel med uniträtter är fredag den 18 maj.

Emissionsvillkor

Nyemissionen uppgår till 60 MSEK avser högst 49 545 130 Units bestående av en aktie och en vederlagsfri teckningsoption. Därutöver kommer styrelsen att ha en s k övertilldelningsoption att vid överteckning av Nyemissionen ge ut ytterligare högst 12 500 000 Units, vilket kan öka Nyemissionens belopp med ytterligare högst 15 MSEK. Slutligen kommer garanterna av Nyemissionen erhålla arvode i form av kontant ersättning motsvarande 10 procent av garantibeloppet som uppgår till 48 MSEK eller Units motsvarande 12 procent av garanterat belopp.Sammantaget kan Kancera således komma att emittera upp till 66 845 130 aktier och teckningsoptioner och aktiekapitalet kan komma att öka med högst 5 570 427,50 SEK och uppgå till högst (avrundat) 17 956 710, 17 SEK efter genomförd emission. Därtill planeras en del av arvodet till Kanceras finansiella rådgivare i Nyemissionen att erläggas i form av units. En (1) befintlig aktie i Bolaget berättigar till en (1) uniträtt. Tre (3) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit bestående av en (1) ny aktie och en (1) teckningsoption av serie TO3.Teckningskursen per unit är 1,20 SEK. Två (2) teckningsoptioner av serie TO3 ger rätt att teckna en ny aktie. Lösenkursen är 1,95 SEK för teckning av en ny aktie med stöd av två teckningsoptioner under perioden 22 maj 2019 till och med 22 november 2019. Vid emission av 66 845 130 teckningsoptioner (se ovan) skulle Bolaget vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner ge ut 33 422 565 aktier och erhålla en teckningslikvid om cirka 65,2 MSEK.

Prospekt och anmälningssedlar

Prospekt och anmälningssedlar kan erhållas på GW Fondkommissions hemsida (www.gwkapital.se), på Kanceras hemsida (www.kancera.se) och Aktieinvest FK:s hemsida (www.aktieinvest.se).

Information om vissa finansiella uppgifter som tidigare inte offentliggjorts

Prospektet innehåller vissa finansiella uppgifter avseende likviditet och forsknings- och utvecklingskostnader för första kvartalet 2018, vilka tidigare inte har offentliggjorts. Dessa finansiella uppgifter inkluderar likviditeten som per den 31a mars 2018 uppgick till cirka 17,9 MSEK och forsknings- och utvecklingskostnader som uppgick till cirka 5,4 MSEK. Dessa finansiella uppgifter kan komma att justeras i samband med offentliggörande av delårsrapporten för perioden 1a januari till 31 mars 2018.

Om Kancera

Kancera AB bedriver utveckling av läkemedel som tar sin start i nya behandlingskoncept och avslutas med försäljning av en läkemedelskandidat till internationella läkemedelsbolag. Kancera AB utvecklar idag främst läkemedel för behandling av cancer genom att styra immunsystemet, stoppa överlevnadssignaler i cancercellen och förhindra cancercellens förmåga att repareras. Kancera AB bedriver sin verksamhet i Karolinska Institutet Science Park i Stockholm och sysselsätter cirka 18 personer. Aktien handlas på NASDAQ First North. Antalet aktieägare var per den 29 mars 2018 cirka 7 300. FNCA Sweden AB är Kancera AB:s Certified Adviser. Professor Carl-Henrik Heldin, Professor Håkan Mellstedt samt MD PhD Charlotte Edenius är vetenskapliga rådgivare samt styrelsemedlemmar i Kancera AB.

För ytterligare information, kontakta,

Erik Nerpin, Styrelseordförande, 070-620 73 59

Thomas Olin, VD: 0735-20 40 01

Kancera AB (publ)

Karolinska Science Park,

Banvaktsvägen 22

171 48 Solna

Besök gärna bolagets hemsida; http://www.kancera.se 

Denna information är sådan information som Kancera AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för offentliggörande den 2 maj 2018 kl. 16:10 CET.

Tillbaka