Kancera AB (publ) offentliggör prospekt avseende nyemission, teckningstid 25 november – 11 december 2013

2013-11-15

Styrelsen för Kancera AB har upprättat ett av Finansinspektionen godkänt prospekt med anledning av den förestående partiellt garanterade nyemissionen med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Prospektet kommer att finnas tillgängligt (enbart svenska) på www.kancera.se, www.aktieinvest.se samt www.gwkapital.se.

EMISSIONSVILLKOR
Styrelsen för Kancera AB har beslutat att genomföra en nyemission om cirka 16,1 MSEK med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Emissionen genomförs inom ramen för det bemyndigande som styrelsen erhöll på bolagsstämman den 30 oktober 2013.

Erbjudandet innefattar teckning av aktier och teckningsoptioner i form av en unit.

Teckning av units med företrädesrätt ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 25 november 2013 till och med den 11 december 2013. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden. Teckning av units utan företrädesrätt ska ske genom teckning på teckningslista under samma period.

Erbjudandet avser en företrädesemission där nuvarande ägare erhåller rätter att teckna i proportion till nuvarande aktieinnehav. Större teckning än befintliga teckningsrätter medger möjliggörs genom subsidiär teckning. Teckning utan företräde är också möjlig. Ett övertilldelningsutrymme upp till cirka 6 MSEK (cirka 12 000 000 units) kan komma att beslutas vid eventuell överteckning av erbjudandet.

Företrädesrätt
Varje (1) befintlig aktie, berättigar till teckning av en (1) unit. Emissionskurs: 0,50 kronor per unit. Varje befintlig aktie ger härvid en (1) uniträtt. Det krävs en (1) uniträtt för att förvärva en (1) nyemitterad unit.

Unit: Varje unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO1.

Teckningsoption TO1: Två (2) teckningsoptioner av serie 1 (TO1) medför rätt att under tiden från och med den 1 maj 2014 t o m 31 maj 2014 teckna en (1) stamaktie till priset 0,75 kr per aktie.

Preliminär tidplan
Avstämningsdag:                                                          19 november 2013
S
ista dag för handel inkl. rätter:                                    14 november 2013
Teckningstid:                                                                 25 november – 11 december 2013
Handel med uniträtter (UR):                                          25 november – 6 december 2013
Beräknat datum för offentliggörande av utfall:              18 december 2013

EMISSIONSGARANTI OCH ÖVERTILLDELNING
Ett garantikonsortium har, jämte lämnade teckningsförbindelser, förbundit sig att teckna units i nyemissionen upp till cirka 81 % av emissionsbeloppet, motsvarande cirka 13,1 MSEK, för det fall att nyemissionen inte tecknas upp till denna nivå med och utan företrädesrätt.

Därutöver kan ett övertilldelningsutrymme upp till cirka 6 MSEK (cirka 12 000 000 units) komma att beslutas vid eventuell överteckning av erbjudandet.

FINANSIELL RÅDGIVARE
G&W Fondkommission är finansiell rådgivare till Kancera AB i samband med nyemissionen. Aktieinvest är emissionsinstitut i erbjudandet.

Om Kancera AB (publ)
Kancera bedriver utveckling av läkemedel som tar sin start i nya behandlingskoncept och avslutas med försäljning av en läkemedelskandidat till internationella läkemedelsbolag. Kancera utvecklar idag läkemedel för behandling av leukemi och solida tumörer genom att dels stoppa överlevnadssignaler i cancercellen och dels strypa cancerns ämnesomsättning. Kancera bedriver sin verksamhet i Karolinska Institutet Science Park i Stockholm och sysselsätter cirka 7 personer. Aktien handlas på NASDAQ OMX First North och antalet aktieägare uppgår till cirka 1700. Remium Nordic AB är Kanceras Certified Adviser.

För ytterligare information, kontakta gärna,
Erik Nerpin, Styrelseordförande, 070-620 73 59, enerpin@kilpatricktownsend.com
Thomas Olin, VD: 0735-20 40 01,
thomas.olin@kancera.com

Adress:
Kancera AB (publ)
Karolinska Institutet Science Park
Banvaktsvägen 22
SE 171 48 Solna

Besök gärna bolagets hemsida; http://www.kancera.se

Viktig information
Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Australien eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

I de EES-medlemsländer som har implementerat direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i något medlemsland, ”Prospektdirektivet”), frånsett Sverige, Danmark och Storbritannien, är detta pressmeddelande endast riktat till kvalificerade investerare, enligt definitionen i Prospektdirektivet, i sådana medlemsländer (eller andra personer till vilka ett offentligt erbjudande av värdepapper lagligen kan riktas enligt Prospektdirektivet).

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Kancera AB. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Kancera AB kommer endast att ske genom det prospekt som Kancera AB avser att offentliggöra, vilket bl.a. kommer att innehålla redovisningshandlingar samt information om Kancera AB:s styrelse och revisorer.

Varken teckningsrätterna, betalade tecknade units, teckningsoptionerna eller de nya aktierna kommer att registreras enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada.

Detta pressmeddelande kan innehålla framåtblickande uttalanden. När ord som t.ex. ”bedömer”, ”förväntar” och ”avser” förekommer i detta pressmeddelande är avsikten att de skall utvisa framåtblickande uttalanden. Dessa uttalanden kan innefatta risker och osäkerheter beträffande t.ex. produktefterfrågan och marknadsacceptans, effekter av ekonomiska förhållanden, påverkan från konkurrerande produkter och prissättning, valutakurseffekter samt andra risker. Dessa framåtblickande uttalanden avspeglar ledningens syn på framtida händelser vid den tidpunkt uttalandena görs, men görs med förbehåll för olika risker och osäkerheter. Samtliga dessa framåtblickande uttalanden är baserade på ledningens uppskattningar och antaganden och bedöms vara rimliga, men är i sig osäkra och svåra att förutse. Faktiska utfall och erfarenheter kan avvika väsentligt från de framåtblickande uttalandena. Kancera AB har inte någon avsikt, och åtar sig inte, att uppdatera dessa framåtblickande uttalanden.
Detta pressmeddelande innehåller information som Kancera AB är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Tillbaka