KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA KANCERA AB (PUBL)

2018-11-28

Aktieägarna i Kancera AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 13 december 2018, kl. 14.00 på Advokatfirman Nerpins kontor, Birger Jarlsgatan 2, 3 tr i Stockholm.

Anmälan

Aktieägare skall för att få delta i stämman dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 7 december 2018, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 7 december 2018 per post på adress Kancera AB, Banvaktsvägen 22, 171 48 Solna, per telefon 08-50 12 60 80 eller per e-mail info@kancera.com. Vid anmälan bör uppges namn, personnummer/orga­nisations­­nummer samt registrerat aktieinnehav. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 7 december 2018 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att delta i stämman.

Förslag till dagordning

1.          Stämmans öppnande.

2.          Val av ordförande vid stämman. 

3.          Upprättande och godkännande av röstlängd.

4.          Val av minst en justeringsman.

5.          Godkännande av dagordning.

6.          Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7.          Beslut om bemyndigande att besluta om nyemission av aktier.

8.          Stämmans avslutande.

P. 7 Beslut om bemyndigande att besluta om nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier mot kontant betalning och/eller betalning genom kvittning samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet och motivet till att avvikelse från aktieägares företrädesrätt ska kunna ske är att möjliggöra för Kancera att resa rörelsekapital för utveckling av Fractalkine-projektet. Kancera bedömer att bolaget behöver ytterligare finansieringsfaciliteter utöver traditionella nyemissioner med företrädesrätt för aktieägarna. Som redovisats i pressmeddelande den 23 november 2018 har Kancera tecknat en avsiktsförklaring med Global Corporate Finance, ett family office med säte i New York, avseende en sådan finansieringsfacilitet. Bemyndigandet ska bland annat kunna användas för riktade nyemissioner till GCF inom ramen för denna facilitet.

Handlingar till stämman

Handlingar inför stämman, inklusive fullmaktsformulär, hålls tillgängliga hos bolaget (adress och telefon enligt ovan) och på bolagets hemsida www.kancera.com. Handlingarna sänds kostnadsfritt till aktieägare som så begär.

Stockholm i november 2018

KANCERA AB (publ)

Styrelsen

Denna information är sådan information som Kancera AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för offentliggörande den 28 november 2018 kl. 08:30 CET.

Tillbaka