Kallelse till extra bolagsstämma Kancera AB (publ)

2011-10-25

Aktieägarna i Kancera AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 10 november 2011 kl. 16.00 på Kilpatrick Townsend Advokatbyrås kontor, Hovslagargatan 5B, 5 tr i Stockholm.

Anmälan
Aktieägare skall för att få delta i stämman dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 3 november 2011, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast torsdagen den 3 november 2011 per post på adress Kancera AB, Karolinska Institutet Science Park, Banvaktsvägen 22, 171 48 Solna, per telefon 08-50 12 60 80 eller per e-mail info@kancera.com. Vid anmälan bör uppges namn, personnummer/orga­nisations­­nummer samt registrerat aktieinnehav.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 3 november 2011 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att delta i stämman.

Förslag till dagordning

1.         Stämmans öppnande.

2.         Val av ordförande vid stämman.

3.         Upprättande och godkännande av röstlängd.

4.         Val av minst en justeringsman.

5.         Godkännande av dagordning.

6.         Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7.         Styrelsens förslag till bemyndiganden att besluta om nyemission av aktier.

8.         Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Styrelsens förslag till bemyndiganden att besluta om nyemission av aktier (punkt 7)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier mot kontant betalning med företrädesrätt för aktieägarna. Emissionsbeloppet skall uppgå till högst en miljon Euro.

Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier utan företrädesrätt för aktieägarna mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut utan företrädesrätt får uppgå till högst 20 procent av antalet aktier i bolaget, inklusive de aktier som kan komma att ges ut med ovanstående bemyndigande avseende nyemission med företrädesrätt för aktieägarna.

Bemyndigandet syftar till att Kancera, baserat på Kanceras framsteg inom ROR/PFKFB teknologierna, ska kunna påskynda utvecklingen av produkter för behandling av resistenta solida tumörer inklusive tumörer samt att därutöver även möjliggöra företagsförvärv och förvärv av rörelsetillgångar. Styrelsen bedömer att bästa finansiella flexibilitet och därmed resultat för aktieägarna kan uppnås om styrelsen ges möjlighet att inom bemyndigandenas gränser besluta om nyemission såväl med som utan företrädesrätt för aktieägarna.

Stockholm i oktober 2011

KANCERA AB (publ)

Styrelsen

 

Tillbaka