KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA KANCERA AB (PUBL)

2012-10-16

Aktieägarna i Kancera AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 1 november 2012 kl 14.00 på Kilpatrick Townsend & Stockton Advokatbyrås kontor, Hovslagargatan 5B, 5tr i Stockholm.

Anmälan

Aktieägare skall för att få delta i stämman dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 26 oktober 2012, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast fredagen den 26 oktober 2012 per post på adress Kancera AB, Karolinska Institutet Science Park, Banvaktsvägen 22, 171 48 Solna, per telefon 08-50 12 60 80 eller per e-mail info@kancera.com. Vid anmälan bör uppges namn, personnummer/organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före fredagen den 26 oktober 2012 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att delta i stämman.

Förslag till dagordning

1.                   Stämmans öppnande.

2.                   Val av ordförande vid stämman.

3.                   Upprättande och godkännande av röstlängd.

4.                   Val av minst en justeringsman.

5.                   Godkännande av dagordning.

6.                   Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7.                   Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier.

8.                   Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier (punkt 7)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att godkänna styrelsens beslut av den 16 oktober 2012 om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna av högst 18 756 208 aktier till en emissionskurs av 69 öre per aktie. Vid full teckning ökar bolagets aktiekapital med högst 1 563 017,33 kronor. Bolagets aktieägare skall äga företräde att teckna de nyemitterade aktierna varvid en (1) gammal aktie berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Sista dag för handel inklusive rätt att delta i nyemissionen är den 5 november 2012. Avstämningsdag för bestämmande av företrädesrätten att teckna aktier skall vara torsdagen den 8 november 2012. Aktieteckning med utövande av företrädesrätt med stöd av teckningsrätter skall ske genom kontant betalning under perioden 13 – 27 november 2012. Styrelsen skall äga rätt att förelänga teckningstiden. Aktieteckning utan stöd av företrädesrätt skall kunna ske under samma period. Handel med teckningsrätter sker under perioden 13 – 22 november 2012.

Övrigt

Bolagets aktiekapital (före den nu aktuella nyemissionen) uppgår till 1 563 017,33 kronor fördelat på 18 756 208 aktier. Aktiens kvotvärde är ca 0,08 (1/12) krona.

Styrelsens fullständiga beslut och övriga handlingar inför stämman hålls från och med den 18 oktober 2012 tillgängliga på bolagets hemsida www.kancera.com.

Stockholm den 16 oktober 2012

Kancera AB (publ)

Styrelsen 

Tillbaka