KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA KANCERA AB (PUBL)

2013-10-15

Aktieägarna i Kancera AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 30 oktober 2013 kl 16.00 på Kilpatrick Townsend & Stockton Advokatbyrås kontor, Hovslagargatan 5B, 5tr i Stockholm.

Anmälan
Aktieägare skall för att få delta i stämman dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 24 oktober 2013, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 24 oktober 2013 per post på adress Kancera AB, Karolinska Institutet Science Park, Banvaktsvägen 22, 171 48 Solna, per telefon 08-50 12 60 80 eller per e-mail info@kancera.com. Vid anmälan bör uppges namn, personnummer/organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före torsdagen den 24 oktober 2013 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att delta i stämman.

Förslag till dagordning

1.         Stämmans öppnande.

2.         Val av ordförande vid stämman.

3.         Upprättande och godkännande av röstlängd.

4.         Val av minst en justeringsman.

5.         Godkännande av dagordning.

6.         Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7.         Beslut om bemyndigande att besluta om nyemission av aktier och emission av teckningsoptioner.

8.         Stämmans avslutande.

Förslag till beslut
Beslut om bemyndigande att besluta om nyemission av aktier och emission av teckningsoptioner (punkt 7)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier och emission av teckningsoptioner, i båda fallen med företrädesrätt för aktieägarna.

Styrelsen föreslår att stämman därutöver bemyndigar styrelsen att under samma tidsperiod besluta om nyemission av aktier och emission av teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier respektive teckningsoptioner skall därvid begränsas till 12 miljoner för varje typ av värdepapper. Skälet till att avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall kunna ske är att möjliggöra kapitalanskaffning för täckande av bolagets rörelsekapitalbehov.

Övrigt
Bolagets aktiekapital uppgår till 2 688 972,83 kronor fördelat på 32 267 674 aktier. Aktiens kvotvärde är ca 0,08 (1/12) krona. Styrelsens fullständiga förslag till beslut till bemyndigande framgår ovan.

Stockholm i oktober 2013

Kancera AB (publ)

Styrelsen

Tillbaka