KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA KANCERA AB (PUBL)

2017-09-13

Aktieägarna i Kancera AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 28 september 2017, kl. 16.00 på Advokatfirman Nerpins kontor, Birger Jarlsgatan 2, 3 tr i Stockholm.

Anmälan

Aktieägare skall för att få delta i stämman dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 22 september 2017, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast fredagen den 22 september 2017 per post på adress Kancera AB, Banvaktsvägen 22, 171 48 Solna, per telefon 08-50 12 60 80 eller per e-mail info@kancera.com. Vid anmälan bör uppges namn, personnummer/orga­nisations­­nummer samt registrerat aktieinnehav.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 22 september 2017 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att delta i stämman.

Förslag till dagordning

1.         Stämmans öppnande.

2.         Val av ordförande vid stämman.

3.         Upprättande och godkännande av röstlängd.

4.         Val av minst en justeringsman.

5.         Godkännande av dagordning.

6.         Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7.         Beslut om bemyndigande att besluta om nyemission av aktier.

8.         Beslut om emission av teckningsoptioner inom ramen för personaloptionsprogram.

9.         Stämmans avslutande.

P. 7  Beslut om bemyndigande att besluta om nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet är begränsat till nyemission för erläggande av avtalad köpeskilling för förvärvet av Fractalkineprojektet. Kancera har hittills erlagt 2 miljoner aktier som köpeskilling och kan, givet att villkoren i avtalet uppfylls, komma att erlägga ytterligare 4 miljoner aktier.

P. 8  Beslut om emission av teckningsoptioner inom ramen för personaloptionsprogram

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ett personaloptionsprogram riktat till koncernens anställda och motsvarande befattningshavare. Optionsprogrammet ska innefatta emission av högst 4 000 000 teckningsoptioner. Dessa skall tecknas av ett dotterbolag och ligga till grund för utställande av högst 3 000 000 personaloptioner. Varje option ska berättiga till förvärv av en aktie till en kurs motsvarande 130 procent av den volymvägda börskursen för bolagets aktie på Nasdaq First North under perioden 22 september – 5 oktober 2017. Personaloptionerna tilldelas vederlagsfritt och är inte överlåtbara. Personaloptionerna skall ha en löptid om tre år. Kancera behåller 1 000 000 teckningsoptioner för täckande av bolagets skyldighet att erlägga sociala avgifter på vinst vid utnyttjande av personaloptionerna. Tilldelning av personaloptioner ska ske med beaktande av bl.a. den anställdes lönenivå, erfarenhet och position inom företaget.

Syftet med optionsprogrammet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att förstärka intresset för koncernens verksamhet, uppnå ökad intressegemenskap mellan den deltagande befattningshavaren och bolagets aktieägare och att synliggöra sambandet mellan anställningsförmåner och bolagets resultatutveckling. Om samtliga 4 000 000 teckningsoptioner utnyttjas för teckning av nya aktier kommer de nytecknade aktierna att utgöra cirka 2,7 procent av aktiekapitalet.

Styrelsens förslag motsvarar i huvudsak det förslag som framlades på årsstämman den 30 maj 2017 men som då drogs tillbaka.

Handlingar till stämman

Handlingar inför stämman, inklusive fullmaktsformulär, hålls tillgängliga hos bolaget (adress och telefon enligt ovan) och på bolagets hemsida www.kancera.se. Handlingarna sänds kostnadsfritt till aktieägare som så begär.

Stockholm i september 2017
KANCERA AB (publ)
Styrelsen

Denna information är sådan information som Kancera AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för offentliggörande den 13:e september 2017 kl. 08:30 CET.

Tillbaka