KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA KANCERA AB (PUBL)

2018-04-04

Aktieägarna i Kancera AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 20 april 2018, kl. 10.00 på Advokatfirman Nerpins kontor, Birger Jarlsgatan 2, 3 tr i Stockholm.

Anmälan

Aktieägare skall för att få delta i stämman dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 13 april 2018, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast fredagen den 13 april 2018 per post på adress Kancera AB, Banvaktsvägen 22, 171 48 Solna, per telefon 08-50 12 60 80 eller per e-mail info@kancera.com. Vid anmälan bör uppges namn, personnummer/orga­nisations­­nummer samt registrerat aktieinnehav.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 13 april 2018 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att delta i stämman.

Förslag till dagordning

1.          Stämmans öppnande.

2.          Val av ordförande vid stämman.

3.          Upprättande och godkännande av röstlängd.

4.          Val av minst en justeringsman.

5.          Godkännande av dagordning.

6.          Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7.          Styrelsens förslag till beslut om nyemissioner.

a)    Beslut om emission av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för aktieägarna,

b)    Beslut om emission av aktier och teckningsoptioner utan företrädesrätt för aktieägarna avseende en s k övertilldelningsoption,

c)     Beslut om emission av aktier och teckningsoptioner utan företrädesrätt för aktieägarna avseende ersättning till emissionsgaranter.

8.          Styrelsens förslag till bemyndigande att besluta om nyemission av aktier och emission av teckningsoptioner.

9.          Stämmans avslutande.

Bakgrund till styrelsens beslut om nyemissioner

Styrelsen för Kancera AB (publ) föreslår att bolagsstämman ska besluta om en företrädesemission av aktier och teckningsoptioner (units) som vid full teckning tillför Kancera cirka 60 MSEK före emissionskostnader. Därutöver föreslås styrelsen ha en  s k övertilldelningsoption att vid överteckning av nyemissionen öka nyemissionens belopp med högst upp till 15 MSEK.

Nyemissionen ska finansiera fortsatt klinisk utveckling av läkemedelskandidaten KAND567 mot inflammatoriska sjukdomar och cancer baserat på de goda resultat som nyligen erhållits från den första kliniska fas I studien, samt till vidareutveckling av bolagets övriga projektportfölj för ökade möjligheter till kommersialisering.

För mer information hänvisas till Kanceras pressmeddelande som offentliggjordes den 3 april 2018.

Styrelsens förslag till beslut om nyemissioner (punkt 7)

Kanceras aktiekapital uppgår före de föreslagna nyemissionerna till, avrundat, 12 386 282,67 SEK fördelat på 148 635 392 aktier. Aktiens kvotvärde är cirka 0,0833 SEK (1/12 SEK).

7 a) Beslut om emission av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för aktieägarna,

Styrelsen föreslår nyemission av högst 49 545 130 aktier och högst 49 545 130 teckningsoptioner med företrädesrätt för aktieägarna. Nyemissionen sker i form av units. Varje unit består av en aktie och en teckningsoption av serie TO3.

Två (2) teckningsoptioner av serie TO3 ger rätt att under perioden 22 maj – 22 november 2019 teckna en ny aktie för 1,95 SEK.

För varje befintlig aktie erhålls en (1) uniträtt. Tre (3) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit bestående av en (1) ny aktie och en (1) teckningsoption av serie TO3. Teckningskursen per unit är 1,20 SEK.  

Avstämningsdag för rätten att delta i nyemissionen är den 2 maj 2018. Teckning med och utan företrädesrätt ska ske under perioden 4 – 22 maj 2018.

7 b) Beslut om emission av aktier och teckningsoptioner utan företrädesrätt för aktieägarna avseende en s k övertilldelningsoption

Styrelsen föreslår nyemission av högst 12 500 000 aktier och högst 12 500 000 teckningsoptioner utan företrädesrätt för aktieägarna. Nyemissionen sker i form av units på samma sätt som nyemissionen enligt punkt 7a). Nyemissionen är en s k övertilldelningsoption och aktualiseras om nyemissionen med företrädesrätt enligt punkt 7 a) blir övertecknad. Teckningsberättigade är de som anmält sig för teckning utan företrädesrätt i nyemissionen enligt punkt 7a) men som på grund av överteckning inte kunnat tilldelas aktier och teckningsoptioner. Styrelsen beslutar om tilldelning.

7 c) Beslut om emission av aktier och teckningsoptioner utan företrädesrätt för aktieägarna avseende ersättning till emissionsgaranter.

Styrelsens föreslår nyemission av högst 4 800 000 aktier och högst 4 800 000 teckningsoptioner utan företrädesrätt för aktieägarna. Nyemissionen sker i form av units på samma sätt som nyemissionen enligt punkt 7a). Teckningsberättigade är de som garanterat nyemissionen enligt punkt 7a). Arvode för ställda garantier utgår med antingen 10 procent i kontant betalning för garanterat belopp eller 12 procent av garanterat belopp i form av units till samma kurs som i nyemissionen enligt punkt 7a). Givet ett garantibelopp om 48 MSEK och att samtliga garanter väljer arvode i form av units kan emissionen uppgå till högst 4 800 000 aktier och 4 800 000 teckningsoptioner.

Styrelsens förslag till bemyndigande att besluta om emission av aktier och teckningsoptioner (punkt 8)

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före kommande årsstämma besluta om emission av aktier och teckningsoptioner i form av units på samma villkor som i emissionerna enligt punkt 7 och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet och skälet till att avvikelse från företrädesrätten ska kunna ske är att Bolaget ska kunna betala arvode till Bolagets finansiella rådgivare i nyemissionerna till den del detta ska utgå i form av units. Därutöver ska bemyndigandet kunna användas som en reserv och användas till emission av units till följd av t ex ökat emissionsgarantibelopp och avrundningseffekter.

Handlingar till stämman

Styrelsens fullständiga förslag samt övriga handlingar inför stämman, inklusive fullmaktsformulär, kommer från och med den 6 april 2018 att hållas tillgängliga hos bolaget (adress och telefon enligt ovan) och på bolagets hemsida www.kancera.com, samt sändas kostnadsfritt till aktieägare som så begär.

Stockholm i april 2018

KANCERA AB (publ)

Styrelsen

Denna information är sådan information som Kancera AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för offentliggörande den 4 april 2018 kl. 08:30 CET

Tillbaka