Kallelse till extra bolagsstämma i Kancera AB

2020-03-24

Aktieägarna i Kancera AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 9 april 2020, kl. 10.00 på Advokatfirman Nerpins kontor, Birger Jarlsgatan 2, 3 tr i Stockholm.

 

Anmälan
Aktieägare skall för att få delta i stämman dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 3 april 2020, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 3 april 2020 per post på adress Kancera AB, Banvaktsvägen 22, 171 48 Solna eller per e-mail info@kancera.com. Vid anmälan bör uppges namn, personnummer/orga­nisations­­nummer samt registrerat aktieinnehav. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 3 april 2020 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att delta i stämman.

 

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande.
  2. Val av ordförande vid stämman.
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  4. Val av minst en justeringsman.
  5. Godkännande av dagordning.
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  7. Förslag till förlängning av första perioden för optionsinlösen av utgivna teckningsoptioner med beteckningen TO4.
  8. Stämmans avslutande.

P. 7  Förslag till förlängning av första perioden för optionsinlösen av utgivna teckningsoptioner med beteckningen TO4
I Kancera ABs pågående nyemissionen emitteras units bestående av en aktie, en teckningsoption av serie TO4 samt en teckningsoption av serie TO5. Emissionskursen är 0,39 SEK per unit. Teckningstiden för nyemissionen inleddes den 17 mars 2020 och avslutas den 31 mars 2020.

Två teckningsoptioner av serie TO4 ger enligt nu gällande villkor rätt att utnyttja optionerna under två olika tidsfönster. Innehavarna har under perioden 4 – 29 maj 2020 rätt att med stöd av två teckningsoptioner teckna en ny aktie till kursen 0,47 SEK. De som inte utnyttjat teckningsoptionen TO4 för nyteckning under maj 2020 kan under perioden 1 – 31 mars 2021 med stöd av två teckningsoptioner teckna en aktie till kursen 0,85 SEK.

Med anledning av den rådande marknadsturbulensen och situationen kring COVID-19 i kombination med osäkerheten kring utvecklingen i närtid föreslår Kanceras styrelse att den första lösenperioden för TO4 ska förlängas. Två teckningsoptioner av serien TO4 föreslås ge rätt att under perioden 4 maj – 30 september 2020 teckna en ny aktie för 0,47 SEK. Förslaget berör inte den andra teckningsperioden för TO4 som infaller i mars 2021 då lösenkursen är 0,85 SEK.

Varje unit innehåller även en teckningsoption av serie TO5. Tre teckningsoptioner av serie TO5 ger rätt att under juni – november 2021 teckna en ny aktie till kursen 1 SEK. Denna teckningsoption berörs inte av villkorsändringen.

 

Handlingar till stämman
Handlingar inför stämman, inklusive fullmaktsformulär, hålls från och med den 26 mars 2020 tillgängliga hos bolaget (adress och telefon enligt ovan) och på bolagets hemsida www.kancera.com. Handlingarna sänds kostnadsfritt till aktieägare som så begär.

 

Stockholm i mars 2020

 

KANCERA AB (publ)

 

 

Styrelsen

Tillbaka