Kallelse till årsstämma Kancera AB (publ)

2011-04-27

Aktieägarna i Kancera AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 26 maj 2011, kl. 18.00 på Kilpatrick Townsend Advokatbyrås kontor, Hovslagargatan 5B, 5 tr i Stockholm.

Anmälan
Aktieägare skall för att få delta i stämman dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 20 maj 2011, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast fredagen den 20 maj 2011 kl. 16.00 per post på adress Kancera AB, Lindhagensgatan 133, 112 51 Stockholm, per telefon 08-50 12 60 80 eller per e-mail info@kancera.com. Vid anmälan bör uppges namn, personnummer/orga­nisations­­nummer samt registrerat aktieinnehav.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 20 maj 2011 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att delta i stämman.

Förslag till dagordning

1.         Stämmans öppnande.

2.         Val av ordförande vid stämman.

3.         Upprättande och godkännande av röstlängd.

4.         Val av minst en justeringsman.

5.         Godkännande av dagordning.

6.         Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7.         Anföranden av verkställande direktören.

8.         Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

9.        Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträk­ningen och    koncernbalansräkningen.

10.      Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.

11.      Beslut i fråga om an­svarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

12.      Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.

13.      Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorerna.

14.      Beslut om ändringar i bolagsordningen.

15.      Styrelsens förslag till bemyndigande att besluta om nyemission av aktier.

16.      Styrelsens förslag till personaloptionsprogram.

17.      Övriga frågor.

18.      Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Disposition av bolagets resultat (punkt 10)

Styrelsen föreslår att vinstutdelning för räkenskapsåret 2010 inte lämnas.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande och arvoden (punkt 12-13)

En grupp större aktieägare avser att presentera ett förslag till val av styrelse senast två veckor före stämman. Förslaget kommer att offentliggöras genom pressmeddelande.

Styrelsens förslag till ändringar i bolagsordningen (punkt 14)

Styrelsen föreslår att § 8 andra stycket i bolagsordningen skall ha följande lydelse: ”Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats, samt genom annonsering med information om att kallelse har skett i Svenska Dagbladet.”

Styrelsens förslag till bemyndigande att besluta om nyemission av aktier (punkt 15)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv och för bolagets rörelse. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet får inte överstiga 20 procent av antalet aktier.

Styrelsens förslag till personaloptionsprogram (punkt 16)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ett personaloptionsprogram riktat till koncernens anställda och motsvarande befattningshavare. Optionsprogrammet skall omfatta högst 300.000 personaloptioner. Varje option ska berättiga till förvärv av en aktie till en kurs motsvarande 130 procent av den volymvägda börskursen för bolagets aktie på NASDAQ OMX First North under tio handelsdagar efter årsstämman. Personaloptionerna tilldelas vederlagsfritt och är inte överlåtbara. Personaloptionerna skall ha en löptid om tre år. För täckande av bolagets åtaganden gentemot optionsinnehavarna samt bolagets skyldighet att erlägga sociala avgifter på vinst vid utnyttjande av personaloptionerna föreslås Kancera emittera totalt 400 000 teckningsoptioner till ett dotterbolag. Tilldelning av optioner ska ske med beaktande av bl.a. den anställdes lönenivå, erfarenhet och position inom företaget. Inom ramen för det föreslagna optionsprogrammet skall även alternativet att förvärva teckningsoptioner till marknadspris baserat på Black & Scholes värderingsformel för optioner erbjudas. Syftet med optionsprogrammet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att förstärka intresset för koncernens verksamhet och att synliggöra sambandet mellan anställningsförmåner och bolagets resultatutveckling. Om samtliga 400 000 teckningsoptioner utnyttjas för teckning av nya aktier kommer de nytecknade aktierna att utgöra 2,9 procent av aktiekapitalet.

Handlingar till stämman

Handlingar inför årsstämman kommer senast från och med den 12 maj 2011 att hållas tillgängliga hos bolaget (adress och telefon enligt ovan), på bolagets hemsida www.kancera.com, samt sändas kostnadsfritt till aktieägare som så begär.

Stockholm i april 2011

KANCERA AB (publ)

Styrelsen

Tillbaka