KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I KANCERA AB (PUBL)

2015-05-06

Aktieägarna i Kancera AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 28 maj 2015, kl. 18.00 på Advokatfirman Nerpins kontor, Birger Jarlsgatan 2, 3 tr i Stockholm.

Denna kallelse har skett i enlighet med Aktiebolagslagen genom publikation i SvD och Post och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Ett tekniskt misstag har dock föranlett att kallelse genom pressmeddelande har försenats till dagens datum.

Anmälan

Aktieägare skall för att få delta i stämman dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 22 maj 2015, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast fredagen den 22 maj 2015 per post på adress Kancera AB, Banvaktsvägen 22, 171 48 Solna, per telefon 08-50 12 60 80 eller per e-mail info@kancera.com. Vid anmälan bör uppges namn, personnummer/orga­nisations­­nummer samt registrerat aktieinnehav.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 22 maj 2015 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att delta i stämman.

Förslag till dagordning

1.         Stämmans öppnande.

2.         Val av ordförande vid stämman.

3.         Upprättande och godkännande av röstlängd.

4.         Val av minst en justeringsman.

5.         Godkännande av dagordning.

6.         Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7.         Anföranden av verkställande direktören.

8.         Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

9.         Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträk­ningen och koncernbalansräkningen.

10.      Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.

11.      Beslut i fråga om an­svarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

12.      Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.

13.      Beslut om styrelsearvode.

14.      Val av revisor.

15.      Beslut om revisorsarvode.

16.      Styrelsens förslag till bemyndigande att besluta om nyemission av aktier.

17.      Övriga frågor.

18.      Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Disposition av bolagets resultat (punkt 10)

Styrelsen föreslår att vinstutdelning för räkenskapsåret 2014 inte lämnas.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande, val av revisor samt arvoden (punkt 12-15)

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Erik Nerpin (tillika ordförande), Bernt Magnusson, Håkan Mellstedt, Carl-Henrik Heldin och Thomas Olin. Styrelsearvode föreslås utgå med ett totalt belopp om 450 000 SEK, varav ordföranden erhåller 150 000 SEK och envar av övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget erhåller 100 000 SEK vardera. Till revisor föreslås omval av Ernst & Young med auktoriserade revisorn Ola Wahlqvist som huvudansvarig revisor. Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Styrelsens förslag till bemyndigande att besluta om nyemission av aktier (punkt 16)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier. Nyemission ska kunna ske med eller utan företrädesrätt och mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv och för bolagets rörelse. Om nyemission sker mot kontant betalning och utan företrädesrätt för aktieägarna får antalet emitterade aktier inte överstiga tio procent av det totala antalet utestående aktier vid den tidpunkt då bemyndigandet utnyttjas.

Handlingar till stämman

Bolagets årsredovisning för 2014 samt övriga handlingar inför årsstämman, inklusive fullmaktsformulär, kommer senast från och med den 7 maj 2015 att hållas tillgängliga hos bolaget (adress och telefon enligt ovan) och på bolagets hemsida www.kancera.com, samt sändas kostnadsfritt till aktieägare som så begär.

Stockholm i april 2015

KANCERA AB (publ)

Styrelsen

Tillbaka