KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I KANCERA AB (PUBL)

2016-04-26

Aktieägarna i Kancera AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 26 maj 2016, kl. 16.00 på Advokatfirman Nerpins kontor, Birger Jarlsgatan 2, 3 tr i Stockholm.

Anmälan

Aktieägare skall för att få delta i stämman dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 20 maj 2016, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast fredagen den 20 maj 2016 per post på adress Kancera AB, Banvaktsvägen 22, 171 48 Solna, per telefon 08-50 12 60 80 eller per e-mail info@kancera.com. Vid anmälan bör uppges namn, personnummer/orga­nisations­­nummer samt registrerat aktieinnehav.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 20 maj 2016 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att delta i stämman.

Förslag till dagordning

1.          Stämmans öppnande.

2.          Val av ordförande vid stämman.

3.          Upprättande och godkännande av röstlängd.

4.          Val av minst en justeringsman.

5.          Godkännande av dagordning.

6.          Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7.          Anföranden av verkställande direktören.

8.          Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

9.          Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträk­ningen och koncernbalansräkningen.

10.       Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.

11.       Beslut i fråga om an­svarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

12.       Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.

13.       Beslut om styrelsearvode.

14.       Val av revisor.

15.       Beslut om revisorsarvode.

16.       Styrelsens förslag till bemyndigande att besluta om nyemission av aktier och teckningsoptioner.

17.       Övriga frågor.

18.       Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Disposition av bolagets resultat (punkt 10)

Styrelsen föreslår att vinstutdelning för räkenskapsåret 2015 inte lämnas.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande, val av revisor samt arvoden (punkt 12-15)

Kanceras valberedning föreslår omval av styrelseledamöterna Erik Nerpin (tillika ordförande), Håkan Mellstedt, Carl-Henrik Heldin och Thomas Olin samt nyval av Charlotte Edenius.

Bernt Magnusson har avböjt omval.

Charlotte Edenius (MD, PhD) har mer än 20 års erfarenhet från ledande befattningar inom läkemedelsindustrin, bland annat som Executive Vice President, FoU, Medivir, Senior Vice President och Forskningschef, Orexo, Vice President och Forskningschef, Biolipox, samt olika positioner inom AstraZenecas kliniska FoU-verksamhet. Hennes erfarenhet spänner från mindre nystartade biotech-bolag till globala läkemedelsföretag och genom alla faser av läkemedelsutveckling. Charlotte har också efarenhet som styrelseledamot i både noterade och onoterade bolag.

Styrelsearvode föreslås utgå med ett oförändrat totalt belopp om 450 000 SEK, varav ordföranden erhåller 150 000 SEK och envar av övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget erhåller 100 000 SEK vardera. Till revisor föreslås omval av Ernst & Young med auktoriserade revisorn Magnus Fagerstedt som huvudansvarig revisor. Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Styrelsens förslag till bemyndigande att besluta om nyemission av aktier (punkt 16)

Styrelsen föreslår att stämman förlänger det bemyndigande som beslutades av den extra bolagsstämman den 22 april 2016 och således bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före kommande årsstämma besluta om emission av aktier och teckningsoptioner i form av units på samma villkor som i de emissioner som beslutades av nämnda extra bolagsstämma och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet och skälet till att avvikelse från företrädesrätten ska kunna ske är att Bolaget ska kunna betala arvode till Bolagets finansiella rådgivare i nyemissionerna till den del detta ska utgå i form av units. Därutöver ska bemyndigandet kunna användas som en reserv och användas till emission av units till följd av t ex ökat emissionsgarantibelopp och avrundningseffekter.

Utöver emissioner i samband med den pågående nyemissionen ska bemyndigandet kunna användas för nyemission av aktier avseende betalning av avtalad köpeskilling för förvärvet av Fractalkineprojektet. Sådan emission ska kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med betalning genom apport eller kvittning.

Handlingar till stämman

Bolagets årsredovisning för 2015 samt övriga handlingar inför årsstämman, inklusive fullmaktsformulär, kommer senast från och med den 4 maj 2016 att hållas tillgängliga hos bolaget (adress och telefon enligt ovan) och på bolagets hemsida www.kancera.com, samt sändas kostnadsfritt till aktieägare som så begär.

Stockholm i april 2016

KANCERA AB (publ)

Styrelsen

Tillbaka