KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I KANCERA AB (PUBL), 28 MAJ 2013

2013-04-26

Aktieägarna i Kancera AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 28 maj 2013, kl. 18.00 på Kilpatrick Townsend Advokatbyrås kontor, Hovslagargatan 5B, 5 tr i Stockholm.

Anmälan

Aktieägare skall för att få delta i stämman dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 22 maj 2013, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast onsdagen den 22 maj 2013 per post på adress Kancera AB, Banvaktsvägen 22, 171 48 Solna, per telefon 08-50 12 60 80 eller per e-mail info@kancera.com. Vid anmälan bör uppges namn, personnummer/orga­nisations­­nummer samt registrerat aktieinnehav.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 22 maj 2013 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att delta i stämman.


Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Val av minst en justeringsman.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Anföranden av verkställande direktören.
 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
 10. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
 11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 12. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.
 13. Beslut om styrelsearvode.
 14. Val av revisor.
 15. Beslut om revisorsarvode.
 16. Styrelsens förslag till beslut om ändringar i bolagsordningen.
 17. Styrelsens förslag till bemyndigande att besluta om nyemission av aktier.
 18. Övriga frågor.
 19. Stämmans avslutande.


Förslag till beslut

Disposition av bolagets resultat (punkt 10)

Styrelsen föreslår att vinstutdelning för räkenskapsåret 2012 inte lämnas.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande, val av revisor samt arvoden (punkt 12-15)

Valberedningen kommer att offentliggöra förslag till val av styrelse senast två veckor före stämman. Förslaget kommer att offentliggöras genom pressmeddelande.

Styrelsens förslag till ändringar i bolagsordningen (punkt 16)

Styrelsen föreslår att bolagsordningens gränser för aktiekapital och antal utestående aktier ändras. Förslaget innebär att aktiekapitalet ska vara lägst 2.400.000 kronor och högst 9.600.000 kronor och att antalet aktier ska vara lägst 28.800.000 och högst 115.200.000. Antalet utestående aktier vid tidpunkten för kallelsen är 32.267.674.

Styrelsens förslag till bemyndigande att besluta om nyemission av aktier (punkt 17)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier. Nyemission ska kunna ske med eller utan företrädesrätt och mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv och för bolagets rörelse. Det totala antalet aktier som ska kunna emitteras mot kontant betalning utan företrädesrätt för aktieägarna får inte överstiga 8.000.000.


Handlingar till stämman

Bolagets årsredovisning för 2012 samt övriga handlingar inför årsstämman, inklusive fullmaktsformulär, kommer senast från och med den 7 maj 2013 att hållas tillgängliga hos bolaget (adress och telefon enligt ovan) och på bolagets hemsida www.kancera.com, samt sändas kostnadsfritt till aktieägare som så begär.

Stockholm i april 2013

KANCERA AB (publ)

Styrelsen

Tillbaka