Kallelse till Årsstämma i KANCERA AB (publ) 28 maj, 2012

2012-04-30

Aktieägarna i Kancera AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen 28 maj 2012, kl. 15.00 på Kilpatrick Townsend & Stockton Advokatbyrås kontor, Hovslagargatan 5B, 5 tr i Stockholm.

Anmälan
Aktieägare skall för att få delta i stämman dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 22 maj 2012, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast tisdagen den 22 maj 2012 per post på adress Kancera AB, Banvaktsvägen 22, 171 48 Solna, per telefon 08-50 12 60 80 eller per e-mail info@kancera.com. Vid anmälan bör uppges namn, personnummer eller organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 22 maj 2012 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att delta i stämman.

Förslag till dagordning
1.   Stämmans öppnande.
2.   Val av ordförande vid stämman.
3.   Upprättande och godkännande av röstlängd.
4.   Val av minst en justeringsman.
5.   Godkännande av dagordning.
6.   Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7.   Anföranden av verkställande direktören.
8.   Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
9.   Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
10. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
12. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.
13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorerna.
14. Styrelsens förslag till bemyndigande att besluta om nyemission av aktier.
15. Övriga frågor.
16. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Disposition av bolagets resultat (punkt 10)
Styrelsen föreslår att vinstutdelning för räkenskapsåret 2011 inte lämnas.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande och arvoden (punkt 12-13)
Valberedningens avser att presentera sitt förslag till val av styrelse senast två veckor före stämman. Förslaget kommer att offentliggöras genom pressmeddelande.

Styrelsens förslag till bemyndigande att besluta om nyemission av aktier (punkt 14)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv och för bolagets rörelse. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet får inte överstiga 20 procent av antalet aktier.

Handlingar till stämman
Handlingar inför årsstämman kommer senast från och med den 14 maj 2012 att hållas tillgängliga hos bolaget (adress och telefon enligt ovan), på bolagets hemsida www.kancera.com, samt sändas kostnadsfritt till aktieägare som så begär.

Solna i april 2012

KANCERA AB (publ)

Styrelsen

Tillbaka