iNovacia erhåller strategisk order från Big Pharma

2011-01-25

iNovacia AB meddelar att en strategiskt signifikant order erhållits från en ny Big Pharma-kund. Ordern som avser avancerad, fragment-baserad screening till ett av kundens egna läkemedelsutvecklingsprojekt befäster iNovacias ställning som en internationellt etablerad underleverantör till läkemedelsindustrin.

 ”Det är glädjande att iNovacia anförtros ännu ett avancerat läkemedelsutvecklingsprojekt. Ordervärdet, som påverkar iNovacias resultat och ställning marginellt, är ändock strategiskt signifikant eftersom ordern kommer från ett Big Pharma-bolag som vi inte haft som kund tidigare. Även om iNovacias verksamhet, efter Kanceras förvärv, kommer att fokusera på cancerprojekten så erbjuds valda partners och kunder även i fortsättningen tillgång till iNovacias expertis och instrumentpark. Dessa uppdrag kommer att skapa förtroende för och tillföra Kanceras projekt förespråkare bland Big Pharmas beslutsfattare.”, säger Dr. Thomas Olin, VD för Kancera. 

iNovacia har sitt ursprung i Pharmacias och Biovitrums läkemedelsforskning. Under perioden 1995–2001 investerade Pharmacia för att etablera en enhet för rationell utveckling av läkemedel till patenterbara kandidatläkemedel.
När Biovitrum knoppades av från Pharmacia år 2001 fortsatte uppbyggnaden av detta industriella läkemedelslaboratorium. I samband med att iNovacia under 2006 köptes ut från Biovitrum gjordes ytterligare investeringar i instrumentering och kemiska bibliotek. Totalt nyanskaffningsvärde för instrument och bibliotek har vid värdering av extern part beräknats till cirka 100 Mkr. Sedan avknoppningen från Biovitrum har iNovacia levererat fler än 30 projekt på uppdrag av etablerade läkemedelsbolag i såväl Europa som USA. iNovacia består av tre linjefunktioner, molekylärfarmakologi, läkemedelskemi och analytisk kemi. iNovacia har sitt säte i Stockholm och sysselsätter idag 19 personer varav 10 st är PhD och 8 st är civilingenjörer. Förutsatt att Kanceras nyemission fulltecknas kommer Kancera att förvärva forskningsbolaget iNovacia AB.

VIKTIG INFORMATION OM PÅGÅENDE NYEMISSION I KANCERA AB

Teckningstiden pågår till och med den 31 januari 2011. Kancera har utsett SEB som emissionsinstitut för erbjudandet. Anmälan om teckning av aktier skall ske på särskild anmälningssedel som du kan ladda ner på www.kancera.com.

En aktie kostar 7 kr. Minsta post är 500 aktier. Anmälningssedlar skall skrivas under och postas till:
SEB Emissioner
R B6
106 40 Stockholm
eller faxas till 08 706 61 69. Vid frågor kontakta SEB på telefon 08-639 27 50.

Datum för beslut om tilldelning är omkring den 2 februari 2011 och avräkningsnota skickas ut omkring den 3 februari. Likviddag är den 8 februari 2011.

Listning på Nasdaq OMX First North är planerad till i februari 2011.

Detta är Kancera AB (publ)
Kancera bedriver utveckling av läkemedel som tar sin start i nya behandlingskoncept och avslutas med en läkemedelskandidat. Kancera utvecklar idag ett projekt för behandling av leukemi samt ett projekt för behandling av solida tumörer. Båda riktas mot en typ av egenskaper i cancern som kan resultera i säkrare och mer effektiva behandlingar. Kancera utvecklar även nya typer av modeller för effektiv utvärdering av läkemedelskandidater. Modellerna, som bygger på tumörpreparat och stamceller syftar till att på ett tidigt stadium i utvecklingen av ett läkemedel, långt före kliniska studier, göra det möjligt att säkrare pröva om läkemedelskandidaten har den efterfrågade effekten. I syfte att ytterligare stärka relationen med den etablerade industrin och skapa framtida täckningsbidrag till den egna produktutvecklingen kommer dessa modeller och tekniker erbjudas till tredje part. Kancera bedriver sin verksamhet i Pharmacias tidigare lokaler på Kungsholmen i Stockholm. Kancera beräknas sysselsätta cirka 20 personer under 2011.

För ytterligare information, kontakta gärna,

  • Thomas Olin, VD: 0735 204001

Adress:
Kancera AB (publ)
Lindhagensgatan 133
SE 112 51 Stockholm
Besök gärna bolagets hemsida www.kancera.com

Tillbaka