Inför Kanceras företrädesemission som inleds den 13 november

2012-11-07

Styrelsen i Kancera AB har, med stöd av bemyndigande av den extra bolagsstämman den 1 november 2012, beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Nyemissionen avser högst 18.756.208 aktier till en emissionskurs av 0,69 SEK per aktie. Vid fulltecknad nyemission tillförs Kancera AB ca 12,9 MSEK före emissionskostnader.

Emissionen syftar till att vidareutveckla Kanceras redan cancer-cell effektiva ROR-hämmare till en läkemedelskandidat med egenskaper som gör att den effektivt kan nå in i en patients tumör. Därmed bedömer Kanceras styrelse att ROR-projektet blir redo för marknadsföring under 2013 inför vidare ut-licensiering.

Under 2012 har framstegen i Kanceras ROR-projekt mot leukemi och cancer i bukspottkörteln presenterats i Washington, Chicago, Boston, Amsterdam och Hamburg. Parallellt har forskargrupper från USA och Japan publicerat vetenskapliga arbeten som stödjer Professor Mellstedts forskning om ROR och pekar på att ROR kan vara en Akilleshäl även för bröst- och lungcancer.

Sammantaget visar alltmer övertygande forskning och utveckling att ROR är en lämplig måltavla för en ny klass av läkemedel mot flera svåra cancerformer. Ett av de viktigare bevisen för detta är att när forskare tar bort ROR-proteinet så dör cancercellen medan friska celler klarar sig utmärkt utan ROR.

Frågan som forskarvärlden och läkemedelsindustrin nu ställer sig är om det är möjligt att utveckla läkemedel som hämmar ROR-signalen i cancerceller i patienter på samma sätt som forskaren gör i laboratoriet. För den som lyckas finns stora möjligheter att skapa ett viktigt och kommersiellt värdefullt läkemedel.

Kancera står i frontlinjen för utveckling av läkemedel mot ROR som kan resultera i nya möjligheter att effektivt behandla t.ex. leukemi, bröst-, bukspottkörtel- och lungcancer. Om detta kommer lyckas är ännu osäkert. Kancera har dock visat att bolagets småmolekyler och experimentella antikroppar, som båda riktas mot ROR, effektivt och träffsäkert kan slå ut flera typer av cancerceller medan friska celler förblir friska. Det är dessutom klart att leukemiceller som är motståndskraftiga mot dagens standardläkemedel är känsliga mot Kanceras småmolekyler som verkar mot ROR.

Om Kanceras läkemedelsprojekt lyckas tekniskt, kan det betyda följande för patient och sjukvårdskostnader:

  • Förlängd tid för kontroll av sjukdomen
  • Ökad livskvalitet och minskade kostnader för sidoeffekter
  • Personanpassad behandling i kraft av Kanceras ROR diagnostik som visar vem som skulle kunna ha nytta av behandlingen

Därmed har Kancera tagit väsentliga steg mot att formulera målet för bolagets framtida läkemedel mot ROR. I nästa steg byggs egenskaper in i Kanceras småmolekyler som gör att de fördelas i kroppen och når in i cancercellerna i en tillräcklig mängd för att träffsäkert döda dem. Detta arbete initierades under andra kvartalet i år och var också ett av målen för föregående emission i juni 2012. Kancera har idag resultat som visar att vi är på rätt väg i detta arbete men det är ännu en bit fram till målet.

Genom att nu fokusera likviden från föreliggande emission till ROR-projektet ges utvecklingsarbetet ytterligare kraft och möjlighet att nå fram till de egenskaper som skall göra Kanceras lovande ROR-hämmande småmolekyl till en kompetent läkemedelskandidat. Parallellt intensifieras arbetet med att utvidga produktområdet ROR och inleda förhandlingar avseende samarbeten inom ROR som en förberedelse för en framtida försäljning av projektet.

I syfte att nå dessa mål vidtar Kanceras styrelse åtgärder för att stärka bolagets finansiella position samt öka dess operationella flexibilitet och leveransförmåga genom att:

  • i enlighet med beslutet av den extra bolagsstämman den 1 november 2012 genomföra en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna, som ger rätt att teckna en ny aktie för 0,69 SEK för varje existerande aktie, vilket innebär högst 18.756.208 aktier som vid full teckning ger Kancera 12,9 MSEK före emissionskostnader.
  • ändra affärsmodellen genom att istället för att i huvudsak bedriva utveckling av läkemedel genom det helägda dotterbolaget iNovacia istället driva verksamheten med en begränsad organisation och en signifikant minskning av de fasta kostnaderna.
  • fokusera fortsatta investeringar till ROR-projektet, vilket bedöms ha en potential att leverera ett läkemedel som slår mot svårbehandlad cancer och generera god avkastning för Kanceras aktieägare.

Med beaktande av de kostnadsbesparingar som kommer att ske bedöms föreliggande nyemission täcka kapitalbehovet för Kanceras verksamhet inom ramen för den ändrade affärsmodellen under de närmaste 12 månaderna. Det skall understrykas att ROR-projektet befinner sig i en fas då den tekniska risken att inte nå önskade läkemedelsegenskaper är hög. Detta innebär att ROR-projektet kan komma att avslutas utan att försäljning eller industriellt samarbete kommer till stånd. Vid eventuell nedläggning av projektet bedömer styrelsen att Kanceras börsplats betingar ett värde vilket till viss utsträckning begränsar risken för deltagare i föreliggande nyemission.

Kancera arbetar hårt för att få fram ett ROR-riktat läkemedel mot svårbehandlade cancersjukdomar och välkomnar dig att delta i denna riskfyllda men angelägna satsning.

Företrädesemissionen

Nyemissionen avser högst 18.756.208 aktier och tillför vid full teckning Kancera 12,9 MSEK före emissionskostnader. Emissionsbeloppet, tillsammans med emissionsbeloppet i den nyemission som Kancera genomförde i maj-juni i år, understiger 2,5 miljoner Euro. Kancera kommer därför inte att upprätta prospekt avseende nyemissionen.

Villkor för nyemissionen:

Antal aktier                                               Högst 18.756.208 aktier

Teckningskurs                                          0,69 SEK per aktie

Företrädesrätt                                           1:1, d v s varje existerande aktie berättigar till teckning av

                                                                  en ny aktie

Tidsplan för nyemissionen:

Avstämningsdag                                       8 november 2012

Teckningstid                                             13 – 27 november 2012

Handel med teckningsrätter                     13 – 22 november 2012

Handel med betalda tecknade aktier        13 november 2012 till dess att nyemissionen registrerats hos Bolagsverket

Villkor och anvisningar samt anmälningssedlar m.m. avseende förestående företrädesemission, godkänd av extra bolagsstämma den 1 november 2012, tillhandahålls från och med idag på Kanceras hemsida www.kancera.se. Om du önskar beställa anmälningssedlar, vänligen kontakta bolaget på telefon 08-50 12 60 80. Villkor och anvisningar, anmälningssedlar etc. finns även tillgängliga på Remiums hemsida, www.remium.com, eller per telefon 08-454 32 70.

Om Kancera AB (publ)
Kancera bedriver utveckling av läkemedel som tar sin start i nya behandlingskoncept och avslutas med en läkemedelskandidat. Kancera utvecklar idag läkemedel för behandling av leukemi och solida tumörer genom att dels stoppa överlevnadssignaler i cancercellen och dels strypa cancerns ämnesomsättning. Kancera utvecklar även stamcells-baserade effektmodeller för att kunna studera om cancerläkemedel fungerar före tester i människa. Kancera bedriver sin verksamhet i Stockholm och sysselsätter cirka 20 personer. Aktien handlas på NASDAQ OMX First North och antalet aktieägare uppgår till cirka 1500. Remium Nordic AB är Kanceras Certified Adviser.


För ytterligare information, kontakta gärna,

Erik Nerpin, Styrelseordförande: 070-620 73 59

Thomas Olin, VD: 0735-20 40 01

Adress:

Kancera AB (publ)

Karolinska Institutet Science Park

Banvaktsvägen 22

SE 171 48 Solna

Besök gärna bolagets hemsida www.kancera.se

Tillbaka