Forskning om Kanceras ROR-hämmare publicerad i ansedd internationell vetenskaplig tidskrift

2018-03-27

Kancera AB meddelar idag att artikeln med titeln ”First-in-class oral small molecule inhibitor of the tyrosine kinase ROR1 (KAN0439834) induced significant apoptosis of chronic lymphocytic leukemia cells” har publicerats av forskare från Karolinska Institutet och Kancera i tidskriften Leukemia (1). Artikeln dokumenterar de molekylära mekanismer som gör att småmolekylen KAN0439834 ger en potent antitumöreffekt i prekliniska modeller av kronisk lymfatisk leukemi (KLL).

Läkemedelskandidatens grundstruktur identifierades från Kanceras kemiska bibliotek med 110 000 substanser och den vidareutvecklades med tester mot KLL-celler från patienter till KAN0439834. KAN0439834 har visats effektivt döda cancerceller medan friska celler påverkas i mindre utsträckning genom att selektivt blockera cancercellernas överlevnadssignaler.

”Det finns ett stort behov av nya läkemedel för att ytterligare förbättra prognosen vid KLL och andra former av blodcancer. KAN0439834, samt den av Kancera vidareutvecklade varianten KAN0441571, har potential att utvecklas mot andra ROR1-uttryckande tumörer. Det är därför glädjande att konstatera att forskning från samarbetet mellan Kancera och Prof. Håkan Mellstedt grupp på Karolinska Institutet nu publiceras i en högt rankad vetenskaplig tidskrift”, säger Thomas Olin, VD på Kancera.

(1) Artikeln kan nås på https://www.nature.com/leu/

Leukemia (2018) doi:10.1038/s41375-018-0113-1 March 27 (E-publ. ahead)

Om ROR-projektet

ROR utgör en familj av receptorer, ROR-1 respektive ROR-2. ROR-receptorerna förmedlar signaler för tillväxt och överlevnad. Ursprungligen kopplades ROR till fosterutveckling, men numera vet man att de också bidrar till cancercellers utveckling och spridning. Kancera och Professor Håkan Mellstedt samt hans medarbetare vid Karolinska Institutet, har visat att Kanceras ROR hämmare har förmåga att döda tumörceller från tumörer i bukspottkörteln, lungor, leukemiceller och celler från multipelt myelom. Forskare har även visat att ROR finns aktivt som måltavla i prostata-, bröst- och ovarialcancer.

Kancera och Professor Mellstedts forskargrupp har visat att en hämning av ROR leder till att cancerceller eliminerar sig själva via cellulärt självmord. Effektiviteten att eliminera cancerceller har vidare optimerats mot cellprover från patienter. Därmed har ROR-hämmarna riktats mot flera måltavlor i cancercellerna som tillsammans summerar till den önskade effekten. Utöver effekt mot ROR1 har Kancera visat att bolagets ROR-hämmaren även verkar genom att styra celldelnings- och inflammationssignaler. En mer effektiv verkan mot cancerceller jämfört med friska celler har säkerställts genom att löpande undersöka effektmönstret i prover från patienter och friska givare. Mot denna bakgrund finns skäl att anta att ett ROR-riktat läkemedel är både säkrare och mer effektivt än icke-selektiva cellgifter som idag används för behandling av cancer. 

Om Kancera AB (publ)
Kancera AB bedriver utveckling av läkemedel som tar sin start i nya behandlingskoncept och avslutas med försäljning av en läkemedelskandidat till internationella läkemedelsbolag. Kancera AB utvecklar idag främst läkemedel för behandling av cancer genom att styra immunsystemet, stoppa överlevnadssignaler i cancercellen och förhindra cancercellens förmåga att repareras. Kancera AB bedriver sin verksamhet i Karolinska Institutet Science Park i Stockholm och sysselsätter cirka 18 personer. Aktien handlas på NASDAQ First North. Antalet aktieägare var per den 29 december 2017 cirka 7300. FNCA Sweden AB är Kancera AB:s Certified Adviser. Professor Carl-Henrik Heldin, Professor Håkan Mellstedt samt MD PhD Charlotte Edenius är vetenskapliga rådgivare samt styrelsemedlemmar i Kancera AB.

För ytterligare information, kontakta,
Thomas Olin, VD: 0735-20 40 01
Adress:
Kancera AB (publ)
Karolinska Institutet Science Park
Banvaktsvägen 22
SE 171 48 Solna

Besök gärna bolagets hemsida; www.kancera.se

Denna information är sådan information som Kancera AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för offentliggörande den 27 Mars 2018 kl.16:40 CET. 

Tillbaka