Extra bolagsstämma i Kancera AB

2018-12-13

Vid den extra bolagsstämman i Kancera AB i Stockholm den 13 december 2018 beslutades att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, besluta om nyemission av aktier mot kontant betalning och/eller betalning genom kvittning samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt.

Syftet med bemyndigandet och motivet till att avvikelse från aktieägares företrädesrätt ska kunna ske är att möjliggöra för Kancera att resa rörelsekapital för utveckling av Fractalkine-projektet. Kancera bedömer att bolaget behöver ytterligare finansieringsfaciliteter utöver traditionella nyemissioner med företrädesrätt för aktieägarna. Kancera har tecknat en avsiktsförklaring med Global Corporate Finance (GCF), ett family office med säte i New York, avseende en sådan finansieringsfacilitet. Bemyndigandet ska bland annat kunna användas för riktade nyemissioner till GCF inom ramen för denna facilitet.

För ytterligare information, kontakta
Erik Nerpin, Styrelseordförande: 070-620 73 59
Thomas Olin, VD: 073-520 40 01

Adress:
Kancera AB (publ)
Karolinska Institutet Science Park
Banvaktsvägen 22
SE 171 48 Solna

Besök gärna bolagets hemsida www.kancera.se

Denna information är sådan information som Kancera AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för offentliggörande den 13 december, 2018 kl. 17:45 CET.

Tillbaka