Extra bolagsstämma i Kancera AB

2011-11-11

Vid den extra bolagsstämman i Kancera AB den 10 november 2011 beslutades i enlighet med styrelsens förslag

(a) att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier mot kontant betalning med företrädesrätt för aktieägarna. Emissionsbeloppet skall uppgå till högst en miljon Euro; och

(b) att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier utan företrädesrätt för aktieägarna mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut utan företrädesrätt får uppgå till högst 20 procent av antalet aktier i bolaget, inklusive de aktier som kan komma att ges ut med ovanstående bemyndigande avseende nyemission med företrädesrätt för aktieägarna.

Tillbaka