Extra bolagsstämma i Kancera AB

2017-09-28

Vid den extra bolagsstämman i Kancera AB i Stockholm den 28 september 2017 beslutades att godkänna styrelsens förslag till emissionsbemyndigande och emission av teckningsoptioner inom ramen för ett personaloptionsprogram..

Beslutet om bemyndigande innebär att styrelsen, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, kan besluta om nyemission av aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning samt att därvid avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet är begränsat till nyemission för erläggande av avtalad köpeskilling för förvärvet av Fractalkineprojektet. Kancera har hittills erlagt 2 miljoner aktier som köpeskilling och kan, givet att villkoren i avtalet uppfylls, komma att erlägga ytterligare 4 miljoner aktier.

Beslutet om emission av teckningsoptioner innebär att Kancera emitterar högst 4 miljoner teckningsoptioner till ett helägt dotterbolag. Teckningsoptionerna ska ligga till grund för utställande av högst 3 miljoner personaloptioner till anställda och befattningshavare. Varje option ska berättiga till förvärv av en aktie till en kurs motsvarande 130 procent av den volymvägda börskursen för bolagets aktie på Nasdaq First North under perioden 22 september – 5 oktober 2017. Personaloptionerna tilldelas vederlagsfritt och är inte överlåtbara. Personaloptionerna skall ha en löptid om tre år. Kancera behåller 1 miljon teckningsoptioner för täckande av bolagets skyldighet att erlägga sociala avgifter på vinst vid utnyttjande av personaloptionerna. Om samtliga 4 miljoner teckningsoptioner utnyttjas för teckning av nya aktier kommer de nytecknade aktierna att utgöra cirka 2,7 procent av aktiekapitalet.

För ytterligare information, kontakta
Erik Nerpin, Styrelseordförande: 070-620 73 59
Thomas Olin, VD: 073-520 40 01

Adress:
Kancera AB (publ)
Karolinska Institutet Science Park
Banvaktsvägen 22
SE 171 48 Solna

Besök gärna bolagets hemsida www.kancera.se

Denna information är sådan information som Kancera AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för offentliggörande den 28 september 2017 kl. 23.40 CET.

Tillbaka