Delårsrapport Kancera AB (publ)

2010-11-19

28 april–30 september 2010 delårsperioden

Delårsrapporten är den första finansiella rapport som Kancera upprättar. Då detta är bolagets första räkenskapsår finns inga jämförelseuppgifter från tidigare år att redovisa. 

 • Nettoförsäljning uppgick till 0 Mkr.
 • FoU-kostnader avseende forskningsprojekten uppgick till –0.5 Mkr för tredje kvartalet och för delårsperioden till –1,1 Mkr.
 • Rörelseresultatet uppgick till –0,8 Mkr för tredje kvartalet och för delårsperioden till –1,5 Mkr.
 • Resultat efter finansnetto uppgick till –0,8 Mkr för tredje kvartalet och för delårsperioden till –1,5 Mkr. Resultat efter skatt uppgick till –0,8 Mkr för tredje kvartalet och till –1,5 Mkr för delårsperioden.
 • Resultat per aktie, hänförligt moderbolagets aktieägare uppgick till –0,23 kr.
 • Eget kapital uppgick per den sista september 2010 till 9,3 Mkr eller 2,58 kr per aktie. Soliditeten på balansdagen uppgick till 97 procent. Efter delårsperioden, i oktober, har Kancera tillförts 12,2 Mkr före emissionskostnader.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till –0,9 Mkr för det tredje kvartalet och –1,4 Mkr för delårsperioden.
 • Likvida medel uppgick till 3 494 Tkr vid periodens slut. Det finns inga kreditförbindelser i bolaget. Efter nyemissionerna efter delårsperiodens utgång uppgår bolagets likvida medel till 12,5 Mkr före emissionskostnader. 

Händelser i sammandrag

 • Bolaget har genomfört två nyemissioner som tillfört bolaget 2 Mkr.
 • Två läkemedelsutvecklingsprojekt inom cancerforskning tillförs bolaget genom apportemissioner. Projekten har upptagits i balansräkningen till ett värde om 6 Mkr.
 • Beslut om optionsprogram till styrelsen, nyckelpersoner och andra befattningshavare innebärande en utspädning om 5,3 procent vid fullt utnyttjande. 

Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Anders Essen-Möller och Bernt Magnusson väljs in i styrelsen.
 • Nyemissioner inbringar 12,2 Mkr före emissionskostnader.
 • Kancera förvärvar en köpoption att förvärva iNovacia AB.
 • Kancera inleder en process för anslutning av aktien till First North. 


 

VD har ordet
Under perioden har grunden lagts för Kancera – ett nytt bioteknikbolag med specifikt fokus på cancerforskning och som med bas i Sverige drar nytta av svensk spetskompetens. Vi har redan förvärvat två högintressanta läkemedelsutvecklingsprojekt. Vi har i samband med bolagets bildande och för att skaffa oss ett initialt rörelsekapital rest 14,3 Mkr genom nyemissioner. I en andra fas av denna industriella konsolidering skall Kancera under vissa bestämda villkor förvärva det internationellt validerade forskningsbolaget iNovacia AB. För att skapa ett finansiellt utrymme till vår expansiva tillväxtstrategi, attrahera nya ägarkategorier samt att etablera ett starkt finansiellt varumärke har beslut fattats om att snarast ansluta aktien till en handelsplats och samtidigt genomföra en ägarspridning som skall inbringa 25–30 Mkr. Dessa medel bedöms kunna föra fram Kancera till en betydande milestone i ett av våra projekt. Jag vill passa på att tacka nuvarande och välkomna nya aktieägare för det förtroende ni givit mig och mitt team.

Thomas Olin

VD i Kancera


För ytterligare information, kontakta gärna,
•  Tomas Olin, VD: 0735–20 40 01

Adress
Kancera AB (publ)
Lindhagensgatan 133
SE 112 51 Stockholm
Besök gärna bolagets hemsida www.kancera.com

 

 

Detta är Kancera AB (publ)
Kancera bedriver utveckling av läkemedel som tar sin start i nya behandlingskoncept och avslutas med en läkemedelskandidat. Kancera utvecklar idag projekt för behandling mot leukemi samt ett projekt riktat mot cancerns förmåga att generera energi och cellbyggstenar för att överleva. Kancera utvecklar även cancereffektmodeller samt stamcellstekniker för att kunna studera om kandidaterna fungerar långt före tester i människa. I syfte att ytterligare stärka relationen med den etablerade industrin och skapa framtida täckningsbidrag till den egna produktutvecklingen kommer dessa modeller och tekniker erbjudas till tredje part. Kancera bedriver sin verksamhet i Pharmacias gamla lokaler på Kungsholmen i Stockholm. Kancera beräknas sysselsätta cirka 20 personer under 2011.

Tillbaka