Delårsrapport för tredje kvartalet 2023 1 juli – 30 september 2023 Kancera AB (publ.), org.nr. 556806-8851

2023-11-17

Perioden i korthet – Finansiell sammanställning för andra kvartalet

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 Mkr (0 Mkr).
 • FoU-kostnader uppgick till 9,2 Mkr (8,7 Mkr).
 • Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till -10,5 Mkr (-10,7 Mkr).
 • Resultat efter finansiella poster för tredje kvartalet uppgick till -10,7 Mkr (-10,9 Mkr).
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, för tredje kvartalet uppgick till -0,13 kr (-0,19 kr).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för tredje kvartalet till -8,8 Mkr (-14,1 Mkr).
 • Eget kapital uppgick per den 30 september 2023 till 66,1 Mkr (84,1 Mkr) eller 0,81 kr (1,50 kr) per aktie.
 • Soliditeten uppgick per den 30 september 2023 till 84 procent (89 procent).
 • Likvida medel uppgick den 30 september 2023 till 58,2 Mkr (68,2 Mkr).

Viktiga händelser under andra kvartalet

 • Peter Selin tillträdde som ny VD för bolaget 1 juli 2023.
 • Markus Jerling utsågs till ny Chief Medical Officer med tillträde 1 september 2023.
 • Kancera rapporterade att studiedatabasen för FRACTAL-studien har kvalitetssäkrats och låsts och att studiesponsorn och bolagets samarbetspartner NHS slutför den statistiska analysen inför rapportering av övergripande resultat. Vidare annonserades att övergripande resultat förväntas rapporteras av Kancera under det fjärde kvartalet 2023.
 • Kancera meddelade att det amerikanska patentverket har godkänt Kanceras patentansökan som skyddaren produkt baserad på KAND567 som tillverkats med Kanceras patenterade tillverkningsmetod. Produktpatentet ger Kancera rätt att ansöka om dataexklusivitet och marknadsskydd som kan gälla upp till 7.5 år för det första användningsområdet som KAND567 registreras för i USA.
 • Kancera rapporterade att handläggningen av bolagets ansökan om att genomföra en fas I studie av KAND145 pågår och att ett godkännande förväntas under det fjärde kvartalet 2023.

Viktiga händelser efter rapporteringsperioden

 • Kancera har rapporterat att regulatoriskt godkännande erhållits för den första fas I-studien av läkemedelskandidaten KAND145 i friska försökspersoner.
 • Kancera har meddelat att de övergripande resultaten från FRACTAL-studien förväntas presenteras i december 2023.
 • Kancera rapporterar att de första försökspersonerna i fas I studien har doserats med KAND145.
 • Kancera meddelar att de prekliniska projekten KAN571 (ROR1) och KAN757 (PFKFB3) avslutas på kommersiella grunder.

Om Kancera AB (publ)
Kancera AB utvecklar en ny klass av läkemedel mot inflammation och cancer, med fokus på att utveckla läkemedelskandidater som med precision styr immun- och cancerceller genom det s.k. fraktalkinsystemet. Aktien handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser.

För ytterligare information
Besök gärna bolagets hemsida; www.kancera.com och ta del av presentationen av delårsrapporten för det tredje kvartalet 2023 (på engelska),
 
eller kontakta:
Peter Selin
VD, Kancera AB
peter.selin@kancera.com eller telefon 08-5012 6080
 

Tillbaka