Delårsrapport för tredje kvartalet 2022, 1 januari – 30 september, Kancera ab (publ.), org.nr. 556806-8851

2022-10-26

Tredje kvartalet i korthet
Samt perioden 1 januari till 30 september 2022

Juli – september
Finansiell sammanfattning för tredje kvartalet samt perioden januari – september 2021
·        Nettoomsättningen uppgick till 0 Mkr (0 Mkr).
·        FoU-kostnader uppgick till 8,7 Mkr (10,9 Mkr).
·        Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till -10,7 Mkr (-10,9 Mkr).
·        Resultat efter finansiella poster för tredje kvartalet uppgick till -10,9 Mkr (-11,0 Mkr).
·        Resultat per aktie, före och efter utspädning, för tredje kvartalet uppgick till -0,19 kr (-0,20 kr).
·        Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick för tredje kvartalet till -14,1 Mkr (-12,0 Mkr).
·        Eget kapital uppgick per den 30 september 2022 till 84,1 Mkr (133,3 Mkr) eller 1,5 kr (2,38 kr) per aktie.
·        Soliditeten uppgick per den 30 september 2022 till 89 procent (91 procent).
·        Likvida medel uppgick den 30 september 2022 till 68,2 Mkr (118,7 Mkr).
 
Januari – september
Finansiell sammanfattning för hela perioden
·        Nettoomsättningen perioden uppgick till 0 Mkr (0 Mkr).
·        FoU-kostnader perioden uppgick till 34,0 Mkr (29,7 Mkr).
·        Rörelseresultatet för perioden uppgick till -38,0 Mkr (-32,5 Mkr).
·        Resultat efter finansiella poster för perioden uppgick till -38,5 Mkr (-32,7 Mkr).
·        Resultat per aktie, före och efter utspädning, för perioden uppgick till -0,69 kr (-0,59 kr).
·        Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick för perioden till -38,3 Mkr (-29,5 Mkr).
·        Eget kapital uppgick per den 30 september 2022 till 84,1 Mkr (133,3 Mkr) eller 1,5 kr (2,38 kr) per aktie.
·        Soliditeten uppgick per den 30 september 2022 till 89 procent (91 procent).
·        Likvida medel uppgick den 30 september 2022 till 68,2 Mkr (118,7 Mkr).
 
Viktiga händelser under tredje kvartalet
·        Kancera rapporterade övertygande prekliniska resultat och beslut om klinisk utveckling av KAND567 mot äggstockscancer
·        Kancera rapporterade att rekryteringen till den pågående fas IIa studien av KAND567 i hjärtinfarkt fortskrider väl och att beslut fattats för att möjliggöra rekrytering av ytterligare 10 patienter vilket skall ge tillräckligt många utvärderingsbara patienter för att kunna rapportera studiens primära mål med hög kvalitet
 
Viktiga händelser efter tredje kvartalets utgång
·        Kancera aviserar beslut om företrädesemission om cirka 90 MSEK i syfte att intensifiera satsningen på klinisk utveckling för behandling av äggstockscancer samt tillverkning av ytterligare studiedrog för kommande kliniska prövningar. Med stöd av bemyndigande från årsstämman den 25 maj 2022, har styrelsen beslutat om en nyemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner om högst cirka 90 MSEK med företrädesrätt för Kanceras aktieägare. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 90 MSEK före emissionskostnader.
·        Kancera rapporterar nya forskningsresultat som visar att bolagets fraktalkinblockerare KAND145 verkar mot B-cellslymfom genom att oskadliggöra cancerassocierade monocyter och makrofager och att man därmed ser en stor potential för att genom behandling med KAND145 återställa mottagligheten för standardterapier mot B-cellslymfom som exempelvis kronisk lymfatisk leukemi (KLL),
·        Peter Selin, som har gedigen erfarenhet av ekonomistyrning och corporate finance, övertar ansvaret för bolagets finansiella rapportering med den nya titeln Executive Vice President Corporate Development and Finance. Tidigare CFO Hans Richter kvarstår som rådgivare till bolaget.

VD har ordet

Fortsatt stark rekrytering av hjärtinfarktpatienter till FRACTAL-studien som genomförs i England. Beslut om och finansiering av KANDOVA-studien – klinisk utveckling mot äggstockscancer.

Nyemission ökar takten mot kommersialisering genom partnerskap
Trots det rådande klimatet på kapitalmarknaden gör vi bedömningen att tidpunkten för denna det kapital som tillförs Kancera är avgörande för genomförandet av en kombinerad fas Ib/IIa-studie som syftar till att visa klinisk effekt av Kanceras fraktalkinblockerare mot äggstockscancer under 2023 och 2024. Positiva kliniska resultat från fas IIa innebär att en stark grund läggs för att ingå ett industriellt partnerskap och med den här planen kan vi leverera resultat inom de kommande 24 månaderna. Vi har ett tydligt stöd från ledande kliniska experter inom gynekologisk onkologi i Norden och känner ett starkt momentum för studien. Det ger oss goda förutsättningar att genomföra studien med de ledande universitetssjukhusen, vilket borgar för effektivitet och hög kvalitet. Kapitalanskaffningen kommer därmed att bidra till att Kanceras projektportfölj i snabbare takt kan växa i styrka och generera läkemedel som både möter stora medicinska behov och våra affärsmässiga mål.

FRACTAL-studien med hjärtinfarktpatienter utvecklas enligt plan
Under fjärde kvartalet 2021 inledde Kancera den kliniska fas IIa-studien FRACTAL som syftar till att dokumentera säkerhet och hjärtskyddande effekt (med biomarkörer) för fraktalkinblockeraren KAND567 i patienter som drabbats av en infarkt i hjärtkammarens framvägg. Studien drivs i samarbete med NHS-stiftelsen vid de två framstående universitetssjukhusen Freeman Hospital och James Cook Hospital i Storbritannien. 

FRACTAL-studien fortlöper starkt, vilket gör det möjligt att med nuvarande finansiella medel och tidsramar öka studiens storlek med 10 patienter (sammanlagt 70 patienter) och därmed stärka chanserna att nå studiens mål med hög kvalitet.
Hjärt-kärlsjukdomar är den vanligaste orsaken till för tidig död i världen idag och av dessa dominerar hjärtinfarkt. Årligen drabbas cirka 500 000 individer av stor hjärtinfarkt i USA och Europa, hos cirka 25% av de drabbade uppstår allvarlig komplikation eller död inom fem år. Behovet av adekvata och effektiva behandlingar är därför omfattande.

Övertygande forskningsresultat och beslut om att starta klinisk utveckling mot äggstockscancer
Kanceras prekliniska forskning har visat att bolagets fraktalkinblockerare KAND567/145 i kombination med platinumbaserade cytostatika minskar tumörvolymen, även i mycket aggressiva tumörer. Effekten kan kopplas till motverkan av cancercellens reparation av DNA-skada och blockering av specifika immun- och bindvävsceller som skyddar tumören mot cytostatika. Tillsammans med kliniska experter på de ledande universitetssjukhus i Norden arbetar Kancera nu med att designa studieprotokollet och förbereda den regulatoriska ansökningen för att påbörja en kombinerad fas Ib/IIa-studie i början av 2023. Kancera har sedan tidigare finansiering för att genomföra fas Ib-studien och i och med den aviserade företrädesemissionen säkras finansiering till den påföljande fas IIa-delen. Med en kombinerad fas Ib och IIa- studie bedömer bolaget att ledtiden till fas IIa-resultat kortas med cirka ett år samt kan göras till en längre totalkostnad.

Kancera stärker den kliniska portföljen med en andra generationens fraktalkinblockerare, KAND145
Kancera har utvecklat KAND145 som är en andra generationens KAND567 med förbättrade läkemedelsegenskaper som gör den till speciellt lämpad för behandling av sjukdomar där högre doser är nödvändigt för att nå önskad klinisk effekt. Glädjande har uppfinningshöjden bekräftats genom godkännande av Kanceras patentskydd för KAND145 i USA som representerar den största marknaden för läkemedel. Nu startar vi en klinisk fas Ia-studie som skall öppna dörren för en stärkt konkurrenssituation inom området cancer och andra specialistindikationer.
Årets tredje kvartal har inneburit betydande framsteg för Kanceras kliniska utveckling av fraktalkinblockerare mot såväl inflammatoriska sjukdomstillstånd i hjärta som äggstockscancer. Kommersialisering av fraktalkinprojektet genom partnerskap bygger på resultat från dessa studier som planeras att rapporteras under 2023-2024. Sammantaget befinner sig Kancera i en position med starka kliniska projekt och en finansiering som gör det möjligt att nå våra affärsmässiga mål.  
 
Solna, 26 oktober 2022
Kancera AB
Thomas Olin, CEO
 

Tillbaka