Delårsrapport för tredje kvartalet 2020, 1 januari – 30 september 2020

2020-11-20

Tredje kvartalet i korthet samt perioden 1 januari – 30 september 2020

 • Nettoomsättningen för perioden (januari till september) uppgick till 0,09 Mkr (3,3 Mkr), varav tredje kvartalet utgjorde 0,05 Mkr (0,20 Mkr).
 • FoU-kostnader för perioden uppgick till 28,1 Mkr (27,5 Mkr), varav tredje kvartalet utgjorde 8,8 Mkr (7,2 Mkr).
 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till -33,6 Mkr (-28,1 Mkr), varav tredje kvartalet utgjorde -9,3 Mkr (-7,5 Mkr).
 • Resultat efter finansiella poster för perioden uppgick till -34,8 Mkr (-28,4 Mkr), varav tredje kvartalet utgjorde -9,4 Mkr (-7,6 Mkr).
 • Resultat per aktie uppgick för perioden till -0,11 kr (-0,14 kr), varav tredje kvartalet utgjorde -0,02 kr (-0,04 kr).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -35,0 Mkr (-32,6), varav tredje kvartalet utgjorde -10,9 Mkr (-11,6 Mkr).
 • Eget kapital uppgick per den 30 september 2020 till 85,0 Mkr (23,6 Mkr) eller 0,19 kr (0,11 kr) per aktie.
 • Soliditeten uppgick per den 30 september 2020 till 88 procent (65 procent).
 • Likvida medel uppgick den 30 september 2020 till 47,6 Mkr (3,9 Mkr).

Viktiga händelser under tredje kvartalet

 • Kancera meddelade att den kliniska fas II-studien av KAND567 har startat. Studien som genomförs i samarbete med Capio S:t Görans sjukhus och Petter Brodin’s forskargrupp på SciLifeLab syftar till att studera effekt av KAND567 på immunsystemet, lungfunktion samt rehabilitering. Resultat från studien kommer att analyseras och kommuniceras vid två tillfällen, det första efter att alla patienter har genomgått provtagningar efter dag 7 och det andra efter dag 90.
 • Kancera meddelade att fristående forskare har publicerat resultat som visar att fraktalkinsystemet aktiveras vid COVID-19 och att ökade nivåer av fraktalkin kopplas till svårare sjukdom. Resultaten innebär att sannolikheten ökar för att bolagets läkemedelskandidat KAND567 skall kunna motverka allvarliga komplikationer till följd av COVID-19.
 • Kancera meddelade att inom samarbetet med Grünenthal har en ny kompletterad patentansökan lämnats in som täcker en serie HDAC-hämmare som avses utvecklas för behandling av nervinflammation och smärta.

Viktiga händelser efter tredje kvartalets utgång

 • Kancera har meddelat att konvertering av TO4 under 2020 sammanlagt tillförde Kancera ca 38,6 MSEK. vilket styrelsen bedömer ger en god grund för en accelererad utveckling av bolagets läkemedelprojekt riktade mot COVID-19 och hjärtinfarkt, inklusive läkemedelskandidaterna KAND567 och KAND145.
 • Kancera har meddelat att en ny kapselprodukt av KAND567 utvecklats för att möta krav på reproducerbarhet i storskalig produktion och vid klinisk användning. Produktens förväntade egenskaper verifieras i en liten klinisk studie i friska försökspersoner som genomförs under cirka en vecka i november. Den första patientstudien för den nya kapseln blir Fas IIa-studien av KAND567 i hjärtpatienter med planerad start i början av 2021.
 • Kancera har startat ett samarbete med SciLifeLab som ger Kancera möjlighet att vid behov identifiera nya startpunkter för läkemedelsutveckling och överlåtit ett kemiskt bibliotek till Karolinska Institutet (KI) i syfte att stödja nationell utveckling av nya läkemedel samt att studera sjukdomsbiologi.
 • Styrelsen har bedömt att COVID-19-pandemin kan få en negativ effekt på företagets verksamhet 2020 men att styrelsen i dagsläget inte kan bedöma hur stor den effekten kan bli. Fram till datumet för publikation av föreliggande rapport har dock ingen signifikant negativ effekt av COVID-19-pandemin noterats.

VD har ordet
Kancera har startat fas II-studie i COVID-19

I slutet av september deltog fler än 1 300 personer i Kanceras digitala marknadsträff. Där redogjorde internationella experter inom infektions- och hjärt-kärlsjukdomar för hur hyperinflammation förvärrar sjukdomsbilden vid hjärtinfarkt, men även orsakar svåra komplikationer vid COVID-19, och hur Kanceras innovationer kan bidra till nya läkemedel som kan normalisera livet för dessa allvarligt sjuka patienter.

I september startade vi en fas II-studie med läkemedelskandidaten KAND567 i akut COVID-19 vid Capio St Görans Sjukhus. Studien som inkluderar 40 patienter syftar till att utvärdera behandlingseffekten av KAND567 på lungfunktion och immunsystemet, både under och efter den akuta sjukdomsfasen. I samarbete med forskargrupper vid SciLifeLab och Linköpings Universitet kartlägger vi den immunologiska regleringen på cell- och gennivå. Den kartläggningen kan ge oss möjlighet att finjustera behandlingen med KAND567 och samtidigt öppna dörren till behandling av andra sjukdomar där hyperinflammation utgör en riskfaktor för svårare sjukdomsförlopp.

I november inledde vi även ett samarbete med SciLifeLab och Karolinska Sjukhuset i Stockholm, Solna, för att studera kopplingen mellan hyperinflammation och de mer långvariga komplikationerna efter COVID-19. Förutom att undersöka om ett överaktivt immunsystem är orsaken till dessa komplikationer kommer studien även ge information om fraktalkinsystemet spelar en roll i sjukdomsförloppet och därmed om Kanceras läkemedelskandidater skulle kunna motverka komplikationer efter COVID-19. Idag saknas en effektiv behandling för denna stora patientgrupp – enbart i Sverige beräknas tiotusentals personer vara drabbade.

Parallellt med de kliniska studierna arbetar vi vidare för att optimera läkemedelsformuleringen av KAND567. Härnäst väntar en klinisk studie i friska försökspersoner med en ny kapselformulering. Resultaten förväntas bli tillgängliga under december och kommer att inkluderas i den regulatoriska ansökan inför fas II-studien i hjärtpatienter, som ska utföras vid universitetssjukhuset i Newcastle, Storbritannien.

Konverteringen i vårt teckningsoptionsprogram (TO4) som slutfördes under september tillförde Kancera totalt ytterligare cirka SEK 38,6 miljoner. Därmed har vi säkrat finansiella medel för de två kliniska fas II-studierna av KAND567 i COVID-19 respektive hjärtinfarkt. Kapitaltillskottet ger oss dessutom utrymme att genomföra en första regulatorisk toxikologistudie av vår läkemedelskandidat KAND145, ett viktigt delsteg på vägen mot de första klinikstudierna.

Med våra kliniska utvecklingsprojekt och samarbeten med framstående vetenskapliga institutioner fortsätter vi arbeta för att tillhandahålla innovativa, effektiva och säkra läkemedel som blockerar hyperinflammation. Allt med målet att kunna hjälpa svårt sjuka till ett normalt liv.

Solna, 20 november 2020
Kancera AB
Thomas Olin, Verkställande direktör

Tillbaka