Delårsrapport för Kancera AB (publ)

2011-11-24

1 januari–30 september 2011
Om inte annat anges avser alla siffror Kancerakoncernen. Kanceras förvärv av iNovacia AB har genomförts den 17 februari 2011 varför iNovacia ABs verksamhet ingår i räkenskaperna från det datumet.

Perioden januari till september samt det tredje kvartalet 2011 i korthet

 • Nettoförsäljning för perioden uppgick till 3,8 Mkr varav det tredje kvartalet uppgick till 1,6 Mkr.
 • Nettoförsäljningen, som avser dotterbolaget iNovacias externa kontraktsforskning, bedöms för 2011 uppgå till ca 6,5 Mkr och således inte uppnå tidigare kommunicerad förväntad nivå om 10-15 Mkr.
 • FoU-kostnader för perioden uppgick till 13,4 Mkr varav det tredje kvartalet uppgick till 3,1 Mkr.
 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till -13,2 Mkr varav det tredje kvartalet uppgick till -5,3 Mkr.
 • Resultat efter finansnetto för perioden uppgick till -13,4 Mkr varav det tredje kvartalet uppgick till -5,2Mkr
 • Rörelseresultat och Resultat efter finansnetto påverkades av en upplösning av badwill om 7 Mkr som uppkom i samband med förvärv av iNovacia och som intäktsfördes i sin helhet under perioden.
 • Resultat per aktie uppgick till -1,02 kr varav det tredje kvartalet uppgick till -0,35 kr.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -19,8 Mkr varav det tredje kvartalet uppgick till    -7,2 Mkr.
 • Eget kapital uppgick per den 30 september 2011 till 30,9 Mkr eller 2,35 kr per aktie. Soliditeten på balansdagen uppgick till 67 procent.
 • Likvida medel uppgick den 30 september 2011 till 26,5 Mkr och i moderbolaget till 21,6 Mkr.

Viktiga händelser under perioden

 • Kanceras publika nyemission genomfördes och tillförde bolaget 25,2 Mkr före emissionskostnader. Emissionskostnaderna för 2010 uppgick till 2,1 Mkr och för 2011 till 1,0 Mkr.
 • Den 17 februari utnyttjade Kancera optionen att förvärva iNovacia AB för en köpeskilling om 2,3 Mkr.
 • Innan Kancera förvärvade iNovacia sålde iNovacia sin aktiepost i Kancera för 6 Mkr (7 kr per aktie). Försäljningen avsåg befintliga aktier och medför ingen utspädning men ett likviditetstillskott som medföljde vid Kanceras förvärv.
 • NASDAQ OMX First North godkände Kancera för upptagande till handel på First North. Första dag för handel var den 25 februari 2011.
 • I Kanceras läkemedelsprojekt mot leukemi visade resultat att bolagets aktiva substanser även har potential att vara verksamma i ytterligare åtta blodcancerformer. Vidare kartlades verkningsmekanismer för Kanceras aktiva substanser. De senare resultaten visade på en cancerspecifik verkan vilket underlättar vidare utveckling och marknadsföring av projektet mot leukemi.
 • Kancera visade att bolagets substanser riktade mot cancerns energiomsättning ökar effektiviteten av kemoterapi i en cellmodell av magcancer. Nya substanser riktade mot cancerns energiomsättning registrerades av Kancera i en internationell patentansökan under juni 2011.
 • Kancera etablerade ett samarbete med Professor Mary Hendrix, Northwestern University Feinberg School of Medicine, Chicago, USA för att utveckla produkter mot aggressiv cancer. Professor Hendrix, som är rådgivare åt National Cancer Institute (NCI) samt National Institutes of Health (NIH), bidrar med kunnande och modeller för att identifiera eller angripa metastaserande cancer i en tidig fas av sjukdomen.
 • Årsstämman beslutade att införa ett optionsprogram till koncernens anställda och vissa uppdragstagare innefattande emission av 400 000 teckningsoptioner. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas kommer utspädningen av aktiekapitalet uppgå till ca 2,6 procent.
 • Nytt hyresavtal ingicks avseende specialritade laboratorier inom Karolinska Institutet Science Park för inflyttning i september 2011.
 • Som en följd av framsteg inom Kanceras ROR-teknologi initierade Kancera utveckling av läkemedelskandidater som slår mot solida tumörer, såsom cancer i bukspottskörtel och prostata.
 • En riktad nyemission, med stöd av bemyndigande från årsstämman, inbringade under juli 7,6 Mkr före emissionskostnader. Emissionskurs var 4 kronor och 1 900 000 aktier utgavs innebärande en ökning av antalet aktier med 14,3 %. Tillfört kapital avses i första hand att användas för vidareutveckling av Kanceras ROR-teknologi.
 • Under augusti och september genomförde Kancera, tillsammans med det helägda dotterbolaget iNovacia AB, en flytt av verksamheten till nya laboratorier i Karolinska Institutet Science Park, Solna.

Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Kancera har i samarbete med forskare vid Karolinska Institutet funnit aktiva substanser som effektivt dödar cancerceller från bukspottkörtel. Cancer i bukspottkörteln drabbar årligen över 100 000 patienter i Europa och USA. Färre än två procent av dessa patienter lever fem år eller längre efter diagnos.
 • Kancera har under 2011 registrerat ytterligare en internationell patentansökan (PCT/EP2011/066250) för en ny substansklass riktad mot cancerns energiomsättning inom PFKFB3-projektet.
 • Kanceras helägda dotterbolag iNovacia meddelar att bolaget, i samarbete med forskare i Europa och Sydamerika, har utvecklat högaktiva hämmare av ett målprotein i parasiten Schistosoma. Denna parasit infekterar årligen cirka 200 miljoner individer i tropiska eller sub-tropiska regioner vilket leder till över 280 000 dödsfall varje år i sjukdomen schistosomiasis (även kallad bilharzios eller snäckfeber). 
Tillbaka