Delårsrapport för Kancera AB (publ) Kvartal 3 2017, 1 januari-30 september 2017

2017-11-17

PERIODEN 1 JANUARI- 30SEPTEMBER I KORTHET,

 • FoU-kostnader för perioden uppgick till 39,8 Mkr (13,3 Mkr) varav tredje kvartalet utgjorde 14,7 Mkr (4,6 Mkr)
 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till -44,2 Mkr (-15,8 Mkr) varav tredje kvartalet utgjorde -16,6 Mkr (-5,2 Mkr)
 • Resultat efter finansiella poster för perioden uppgick till -44,2, Mkr (-15,9 Mkr) varav tredje kvartalet utgjorde -16,5 Mkr (-5,4 Mkr)
 • Resultat per aktie uppgick för perioden uppgick till -0,31 kr (-0,14 kr) varav tredje kvartalet utgjorde -0,11 kr (-0,04 kr)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -34,9 Mkr (-17,4 Mkr) varav tredje kvartalet utgjorde -9,3 Mkr (-8,2 Mkr)
 • Eget kapital uppgick per den 30 september 2017 till 44,8 Mkr (65,9 Mkr) eller 0,31 kr (0,50 kr) per aktie
 • Soliditeten uppgick per den 30 september 2017 till 65 procent (85 procent). Likvida medel uppgick den 30 september 2017 till 46,1 Mkr (63,5 Mkr).

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET 

 • Kancera ABs slutredovisning av HDAC6-projektet till Vinnova godkändes under augusti 2017. Vinnova har genom ett anslag om 2 MSEK delfinansierat HDAC6-projektet under två år t.o.m. 2017-06-30.
 • Kancera ABs slutredovisning av EU-projektet A-PARADDISE godkändes under augusti 2017. Godkännandet innebär att EU utför sista utbetalningen i projektet om cirka 1,4 Mkr under det fjärde kvartalet 2017.
 • Kancera AB startade den andra delen av den pågående kliniska Fas I-studien av KAND567 som omfattar sammanlagt 80 friska försökspersoner. Under denna del av studien tillförs KAND567 i stigande doser två gånger per dag under sju dagar. Studien planeras vara slutförd under det fjärde kvartalet 2017.
 • Kancera AB slöt avtal med Recipharm AB, ett ledande kontraktstillverkande bolag, för produktutveckling och tillverkning av läkemedelskandidaten KAND567.  
 • Extra bolagsstämma i Kancera AB beslutade den 28 september 2017 att godkänna styrelsens förslag till emissionsbemyndigande för erläggande av avtalad köpeskilling för förvärvet av Fractalkineprojektet samt emission av teckningsoptioner inom ramen för ett personaloptionsprogram.

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER TREDJE KVARTALETS UTGÅNG

 • Kancera har rapporterat att bolagets ROR-hämmare KAN0441571 efter behandling var tredje dag under 13 dagar effektivt eliminerar ROR1-bärande leukemiceller i en musmodell av mänsklig kronisk lymfatisk leukemi.

VD HAR ORDET
Under det andra kvartalet startade Kancera planenligt Fas I studien i Fractalkineprojektet. Studien syftar till att dokumentera läkemedelsegenskaper, säkerhet och tolerabilitet för läkemedelskandidaten KAND567 i friska försökspersoner. Under det tredje kvartalet tog vi steget från ökande enstaka doser till den avslutande delen där KAND567 ges två gånger om dagen under sju dagar. Vi räknar med att slutföra studien under Q4 2017.

 Förberedelser inför nästa steg i den kliniska utvecklingen av KAND567 fortgår med målet att visa effekt av behandling på biomarkörer som återspeglar den aktuella sjukdomens utveckling eller stadium. En effekt på dessa markörer kan på så sätt indikera sannolikheten för att KAND567 skall nå önskad verkan i den fortsatta kliniska utvecklingen. 

I huvudsak överväger vi indikationer inom två terapiområden för KAND567, dels cancer och dels inflammationssjukdomar. Inom båda dessa områden finns specifika sjukdomar där Fractalkinesystemet är aktiverat och där medicinska behovet av förbättrad vård är stort. Några exempel på sådana sjukdomar är pancreas- (inklusive pancreascancer), njursjukdomar och autoimmuna sjukdomar. 

Under det tredje kvartalet har vi tagit steg i denna riktning genom att starta utveckling av KAND567 i den produkt-form som avses användas i kommande kliniska studier. Denna utveckling görs i samarbete med Recipharm. 

I ROR-projektet rapporterade vi under oktober att behandling med substansen KAN0441571 signifikant minskade mängden av cancerceller i en djurmodell av mänsklig leukemi. Vi rapporterade även att den optimeringsmetod som använts för framtagningen av KAN0441571 har visats leda till substanser, som utöver framkallande av celldöd i cancer, även styr celldelnings- och inflammationssignaler.  Detta molekylära ”fingeravtryck” av effekter, tillsammans med substansen långverkande egenskaper, hjälper oss nu att identifiera fler cancersjukdomar där KAN0441571 kan vara effektiv. 

Thomas Olin
VD Kancera AB (publ) 

För ytterligare information, kontakta,
Thomas Olin, VD: 0735-20 40 01

Denna information är sådan som Kancera AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg,för offentliggörande den 17 november 2017, klockan 08.30 CET.Tillbaka