Delårsrapport för Kancera AB (publ) Kvartal 3 2016 1 januari-30 september 2016

2016-11-18

Perioden januari till september 2016 i korthet,

 •   FoU-kostnader för perioden uppgick till 13,3 Mkr (12,1 Mkr) varav tredje kvartalet utgjorde 4,6 Mkr (3,2 Mkr).
 •   Rörelseresultatet för perioden uppgick till -15,8 Mkr (-13,8 Mkr) varav tredje kvartalet utgjorde -5,2 Mkr (-3,4 Mkr).
 •   Resultat efter finansiella poster för perioden uppgick till -15,9 Mkr (-13,7 Mkr) varav tredje kvartalet utgjorde     -5,4 Mkr (-3,4 Mkr).
 •   Resultat per aktie uppgick för perioden uppgick till -0,14 kr (-0,14 kr) varav tredje kvartalet utgjorde -0,04 kr     (-0,03 kr).
 •   Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -17,4 Mkr (-16,1 Mkr) varav tredje kvartalet utgjorde -8,2 Mkr (-5,1 Mkr).
 •   Eget kapital uppgick per den 30 september 2016 till 65,9 Mkr (27,8 Mkr) eller 0,50 kr (0,27 kr) per aktie. Soliditeten uppgick per den 30 september 2016 till 85 procent (74 procent)).
 •   Likvida medel uppgick den 30 september 2016 till 63,5 Mkr (20,2 Mkr).

Viktiga händelser under perioden

 •   Kancera AB meddelade att bolaget genom ett avtal med Humlegården Fastigheter fr.o.m. den 1 januari 2016 förlängt hyresavtalet för bolagets laboratorier inom Karolinska Science Park med tre år.
 •   Kancera AB:s rapporterade följande uppdatering av bolagets patentportfölj:

–       patent för småmolekylhämmare av PFKFB3 har godkänts i USA

–       patentansökan har lämnats in för nya kemiska serier i HDAC6-projektet

–       internationell patentansökan har förstärkts med ytterligare högpotenta ROR-hämmare

 • Kancera AB rapporterade att bolaget inom ROR-projektet har utvecklat en ny serie substanser som uppvisar förbättrade läkemedelsegenskaper vilket möjliggör prövning av effekt mot bl.a. solida tumörer i prekliniska studier. Mot bakgrund av dessa resultat koncentrerar Kancera AB investeringen inom ROR-projektet till småmolekylära hämmare och avslutar produktutvecklingen av ett ROR-baserat vaccin. Vidare har Kancera AB rapporterat resultat från Fractalkine-projektet som visar att KAN0440567 efter peroral tillförsel till möss effektivt blockerar funktionen av Fractalkine-receptorn.
 • Kancera AB meddelade att bolaget har planenligt erhållit ytterligare en utbetalning från EU för A-PARADDISE projektet, som syftar till att utveckla läkemedel mot parasitsjukdomar, om 2,8 Mkr under januari månad 2016.
 • Kancera AB rapporterade att ROR hämmare har prövats mot mänsklig trippelnegativ bröstcancer som överförts till zebrafisk och i dessa försök visat att Kancera AB:s småmolekylära ROR hämmare både kan minska tumörstorlek och metastasering (spridning) av denna aggressiva tumörform. Vidare rapporterar Kancera AB att bolagets PFKFB3 hämmare är aktiva i samma modell av trippelnegativ bröstcancer samt att upptäckten att strålning och PFKFB3-hämmare samverkar har patentsökts.
 • Kancera AB rapporterade att Bolaget mot bakgrund av positiva effektdata i sjukdomsmodeller inom cancer och smärta har beslutat att utnyttja bolagets exklusiva option att förvärva Fractalkineprojektet. Förvärvet kommer att genomföras i samband med slutförandet av pågående överföring av resultat och know-how från Acturum och AstraZeneca till Kancera AB. Betalning för Fractalkineprojektet sker till Acturum Life Science AB i tre delsteg med sammanlagt 6 miljoner aktier varav den första betalningen förfaller vid inlämnande av ansökan om tillstånd för klinisk prövning och stämmans godkännande. Parallellt avser Bolaget att validera en breddad användning av läkemedelskandidaten från detta projekt (KAN0440567) i syfte att påvisa dess fulla kommersiella potential.
 • Kancera AB genomförde, med stöd av bemyndigande av extra bolagsstämman den 22 april 2016, en emission av units med företrädesrätt för aktieägarna, samt en emission av units i form av övertilldelningsutrymme genom en separat riktad emission utan företräde. Nyemissionen som fulltecknades under maj 2016 avsåg 20 785 072 units samt ett övertilldelningsutrymme om 4.000.000 units bestående av en aktie och en teckningsoption till en kurs av 2,50 SEK per unit. Därutöver tillkom ersättning till garanter och finansiell rådgivare. Efter registrering av emissionerna för övertilldelningsoptionen och ersättning till garanter och rådgivare, uppgår antalet aktier i Kancera AB till 131 486 720 och antalet teckningsoptioner till 27 561 356. Nyemissionen har tillfört Kancera AB ca 61,9 Mkr före emissionskostnader. Emissionslikviden kommer att användas till Kancera AB:s läkemedelsutveckling, kliniska studier samt till vidareutveckling av Bolagets kapacitet att kommersialisera produkter. Huvuddelen av Kancera AB:s resurser koncentreras nu på att ta minst en av Kancera AB:s läkemedelskandidater inom ROR- och Fractalkineprojekten fram till klinisk prövning mot kronisk lymfatisk leukemi respektive pancreascancer. Parallellt avser Bolaget att validera en breddad användning av läkemedelskandidater från dessa projekt i syfte att påvisa projektens fulla kommersiella potential.
 • Kancera AB gav följande operationell uppdatering för Fractalkine och ROR-projekten:

–       Fractalkine-blockeraren KAN0440567 har visats kunna eliminera smärta som härstammar från inflammation i pancreas. Denna typ av smärta har likheter med den smärta som uppkommer vid cancer i pancreas varför föreliggande resultat stödjer bolagets vidare utveckling mot klinisk prövning av KAN0440567 för behandling vid cancer.

–       ROR-1 hämmaren KAN0439834 har visats kunna döda resistenta celler från benmärgen hos patienter med multipelt myelom (MM). MM som uppstår i benmärgen och är idag är en väsentligen obotlig kronisk sjukdom. Vidare studier inriktas nu mot att omsätta dessa resultat till effekter i djurmodeller av MM som underlag för beslut om vidare klinisk prövning av Kanceras ROR-hämmare.

 • Kancera AB meddelade att Vinnova har utbetalat ytterligare 358 451 kronor till HDAC6-projekt som del av det anslag om totalt 2.000.000 kronor som Vinnova avdelat för den vidare utvecklingen av Kancera AB:s HDAC6-hämmare mot cancer. Denna utbetalning gjordes efter godkännande av Kancera AB:s tredje planenliga lägesrapport för projektet.
 • Kancera AB meddelade att dotterbolaget Kancera Förvaltning AB har bildats. Dotterbolagets verksamhet omfattar i huvudsak ekonomisk förvaltning inklusive Kancera AB:s optionsprogram.
 • Kancera AB meddelade att bolaget förbereder för klinisk prövning genom att anställa Niclas Brynne för att leda den kliniska utvecklingen av Kanceras läkemedelsprojekt. Han kommer att ingå i företagsledningen och rapportera direkt till VD.
 • Kancera AB meddelade att bolaget inom ramarna för EU:s forskningsprogram Horizon 2020 har tilldelats ett forskningsanslag om cirka 500 000 Euro under tre år för finansiering av två doktorander i syfte att utforska hur cancercellers motståndskraft uppkommer, hur den kan brytas och hur sådana fynd kan bilda grunden för nya läkemedelsprojekt mot cancer. En av dessa doktorander kommer att fokusera på PFKFB3 som target för behandling av cancer.
 • Kancera AB meddelar härmed att det EU finansierade antiparasitprojektet A-PARADDISE under perioden har inlett effektstudier i en sjukdomsmodell för schistosomiasis (snäckfeber) i mus. Därmed har konsortiet tagit ett avgörande steg mot att nå slutmålet för A-PARADDISE projektet som avslutas den 31 januari 2017.

Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Kancera AB har rapporterat om Fractalkineprojektet rörande förberedelser inför klinisk studie och HDAC6-projektet rörande möjligheter till strukturbaserad design av läkemedelssubstanser samt effekt på immunreglerande markörer i cancerceller:

–       För Fractalkineprojektet har upphandling inletts av kliniskt kontraktbolag som skall genomföra den första kliniska studien samt med bolag för utveckling och tillverkning av den formulering av KAN0440567 som skall användas i denna studie.

–       I HDAC6-projektet har Kanceras substanser visat sig ha förmåga att nedreglera ett immunologisk bromsverkande protein som finns i cancerceller och som kan bidra till att cancercellerna undkommer patientens immunförsvar. Vidare har projektet tagit fram en kristallstruktur som visar hur Kanceras substanser binder in till ”Target 2” vilket ger bolaget information om hur HDAC6/Target 2 hämmande läkemedel skall kunna optimeras ytterligare.

 • Kancera har meddelat att Nasdaq har godkänt Kanceras ansökan om listning på segmentet First North Premier. Första dagen för handel i Kanceras aktier på denna lista var den 31 oktober 2016.
 • Kancera har rapporterat framsteg inom ROR-projektet rörande

–       Möjlig breddad användning av ROR-hämmare mot lymfomsjukdomen ”Richters syndrom” enligt analyser av tumörprover. Sjukdomen drabbar cirka 15% av patienterna med kronisk lymfatisk leukemi (KLL) och effektiv behandling saknas.

–       Produktionsmetoden för KAN0439834 har utvecklats till att kunna genomföras enkelt och effektivt på ett sätt som bolaget bedömer bereder vägen för den vidare prekliniska och kliniska utvecklingen av substansen.

VD har ordet

I och med start av upphandlingen av kontraktsbolag inför klinisk studie av Fractalkine-blockeraren KAN0440567 går vi nu från plan till handling, allt i linje med Kanceras prospekt från maj 2016. Inför ansökan om tillstånd för klinisk prövning lägger vi fokus på den specifika beredning (dvs produkten, t.ex. kapsel) av KAN0440567 som skall ges till människa. När denna produkt är utprovad och klar avser vi att lämna in ansökan om tillstånd för klinisk studie till ansvarig myndighet (Läkemedelsverket i Sverige eller motsvarande myndighet i annat EU land) och motsvarande etiskt tillstånd.

Även inom ROR-projektet har fokus lagts vid utveckling av själva produkten då tex dess renhet vid produktion i stor skala lägger grunden för både de klinikförberedande toxikologiska studierna, och i förlängningen, även en kommersiellt gångbar produktion. Därför är de tekniska framstegen inom syntes och rening av ROR-hämmaren KAN0439834 viktig för hela projektets utveckling. De nyligen rapporterade fynden att ROR1 finns närvarande som måltavla för läkemedel i ett svårbehandlat tillstånd som kallas Richter syndrom stärker dessutom projektets möjligheter att positionera sig på marknaden som ett starkt komplement till de nya läkemedlen mot leukemi och lymfom.

Under hösten ser vi även väsentliga framsteg inom HDAC6 projektet, dels i form av en lyckad kristallisering av ”Target2” vilket ger oss tillgång till en molekylär konstruktionsritning som underlättar slutstegen i optimeringen av våra unika dubbelverkande (HDAC6/Target2) substanser inför val av läkemedelskandidat. Att vi dessutom har kunnat visa att Kanceras HDAC6-hämmare har kapacitet att minska det immunhämmande proteinet PD-L1 i cancerceller bekräftar publicerade upptäckter som stödjer HDAC6 som en ny lovande immuno-onkologisk måltavla för läkemedelsutveckling.

Under september fick vi besked om att EU genom sitt forskningsinitiativ Horizon2020 har valt att ge totalt cirka fyra miljoner Euro (varav Kancera erhåller cirka 500 000 Euro) i anslag till ett internationellt ledande team av forskare som skall rekrytera doktorander i syfte att utvärdera nya angreppssätt på cancer, speciellt med avseende på hur man med läkemedel kan hindra cancercellers DNA-reparation. Kancera tilldelas två doktorander och ett anslag för att täcka forskningskostnader vilket tillåter oss att samarbeta med spjutspetstalanger inom onkologi för att identifiera nya projektmöjligheter.

Thomas Olin
VD Kancera AB (publ)

Tillbaka