Delårsrapport för Kancera AB (publ) Kvartal 3 2015. 1 januari-30 september 2015.

2015-11-20

Perioden januari till september samt tredje kvartalet 2015 i korthet,

 • FoU-kostnader för perioden uppgick till 12,1 Mkr (9,6 Mkr) varav tredje kvartalet utgjorde 3,2 Mkr (2,7 Mkr).

 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till -13,8 Mkr (-11,0 Mkr) varav tredje kvartalet utgjorde -3,4 Mkr (-3,1 Mkr).

 • Resultat efter finansiella poster för perioden uppgick till -13,7 Mkr (-10,9 Mkr) varav tredje kvartalet utgjorde -3,4 Mkr (-3,0 Mkr).

 • Resultat per aktie uppgick för perioden uppgick till -0,14 kr (-0,13 kr) varav tredje kvartalet utgjorde -0,03 kr (-0,03 kr).

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -16,0 Mkr (-11,6 Mkr) varav tredje kvartalet utgjorde -5,1 Mkr (-4,4 Mkr).

 • Eget kapital uppgick per den 30 september 2015 till 27,8 Mkr (31,6 Mkr) eller 0,27 kr (0,32 kr) per aktie. Soliditeten uppgick per den 30 september till 74 procent (77 procent).

 • Likvida medel uppgick den 30 september 2015 till 20,2 Mkr (27,5 Mkr).

Viktiga händelser under perioden

 • Kancera rapporterade att en andra effektstudie av läkemedelskandidaten KAN0439834 har slutförts i en djurmodell för ett avancerat stadium av kronisk lymfatisk leukemi som kännetecknas av en genetisk förändring vilken gör sjukdomen mer svårbehandlad. Resultat visade att KAN0439834 reducerar antalet ROR-bärande leukemiceller i det lymfatiska systemet (mjälten) efter 14 dagars behandling. Vidare rapporterade Kancera att en andra patentansökan EP15153394.0 har registrerats som omfattar småmolekylära ROR hämmare, inklusive läkemedelskandidaten KAN0439834.

 • Kancera rapporterade att patent WO 2011/079902 rörande monoklonala antikroppar mot ROR1 har godkänts i Kina. Kancera har tidigare rapporterat att partiella rättigheter till detta patent har förvärvats från Bioinvent enligt en överenskommelse som inte innebär någon finansiell börda (utöver patentkostnader) för Kancera innan intäkter genereras. Kancera har genom bolagets medgrundare Professor Håkan Mellstedt varit delaktig i utvecklingen av dessa antikroppar. Antikropparna har främst utnyttjats för att identifiera och validera nya indikationer för ett framtida ROR-hämmande läkemedel. En eventuell vidareutveckling av de ROR-riktade monoklonala antikropparna för terapeutiska ändamål kommer i dagsläget endast ske i partnerskap som ger finansiering och tillgång till expertis inom utveckling av antikroppsbaserade läkemedel.

 • Kancera rapporterade en operationell uppdatering för cancerprojekten ROR, PFKFB3 samt HDAC6.

  • Från ROR-projektet rapporterades att Kanceras läkemedelskandidat KAN0439834 är effektiv både mot leukemiceller som cirkulerar i blodet och leukemiceller som har invaderat lymfkörtlarna hos människa.

  • Nya studier av kliniska prover från leukemipatienter visade att ROR-hämmare i huvudsak slår mot vita blodkroppar som orsakar cancer medan friska vita blodkroppar, inklusive T-celler sparas. Resultaten har betydelse för möjligheten att kombinera ROR-hämmare med den nya generationen av immunstimulerande cancerläkemedel som utvecklats då effekten av dessa är beroende av fungerade T-celler.

  • En ny generation av ROR-hämmare är under utveckling hos Kancera mot solida tumörer.

  • Från PFKFB3-projektet rapporterades en ny upptäckt som visar att Kancera PFKFB3-hämmare KAN0438757 dödar cancerceller genom att motverka reparation av cancerns arvsmassa. Upptäckten indikerar att KAN0438757 kan vara ett effektivt komplement till strålning för behandling av avancerad cancer.

  • Från HDAC6 projektet rapporterades att Kanceras HDAC6 hämmare motverkar cancerns hjälparceller och att en internationell patentansökan inlämnats för registrering under maj månad.

 • Kanceras årstämman den 28 maj 2015 beslutade om omval av sittande styrelse och revisor (Ernst & Young AB). Bolagsstämman beslutade även att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier. Nyemission ska kunna ske med eller utan företrädesrätt och mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv och för bolagets rörelse. Om nyemission sker mot kontant betalning och utan företrädesrätt för aktieägarna får antalet emitterade aktier inte överstiga tio procent av det totala antalet utestående aktier vid den tidpunkt då bemyndigandet utnyttjas.

 • Kancera meddelade att en nyemission, med stöd av bemyndigande av årsstämman 2014, avslutades den 27 maj 2015. Emissionen omfattade högst 4 927 386 aktier. Totalt tecknades 25 926 793 aktier, varav 4 644 304 med företrädesrätt (med stöd av teckningsrätter) och 21 282 489 utan företrädesrätt. Nyemissionen övertecknades därmed till ca 500 procent. Nyemissionen tillförde Kancera AB ca 12,3 Mkr före emissionskostnader.

 • Kancera meddelade att den första teckningsperioden för utnyttjande av personaloptionerna avslutades under juni 2015. Totalt tecknades 450 246 nya aktier vilket tillför Kancera 1,7 Mkr före kostnader. Därefter återstår 2 349 754 teckningsoptioner, varav 560 000 innehas av Kancera för täckande av sociala avgifter inom ramen för den del av optionsprogrammet som utgörs av personaloptioner.

 • Kancera meddelade att bolagets HDAC6 projekt har tilldelats ett bidrag om totalt 2 Mkr från Sveriges innovationsmyndighet VINNOVA riktat till projekt som kan utvecklas till nya starka innovationer inom en rad folksjukdomar, bland annat tumörsjukdomar. Utbetalning av anslaget sker vid fyra tillfällen under det två-åriga projektet. Projektet kommer att genomföras i samarbete med Cancer Centrum Karolinska (CCK) och planeras även involvera svenska företag som SARomics Biostructures, MetaSafe och Adlego Biomedical.

 • Kancera meddelade att bolaget har ingått ett avtal med Acturum Life Science AB i syfte att utvärdera och vidareutveckla den unika Fractalkine-receptor antagonisten AZD8797. Baserat på nya forskningsresultat som stödjer att Fracalkine-receptor antagonisten kan ha en central betydelse i olika cancerformer kommer Kancera att utvärdera hur väl Fractalkine-receptor antagonisten AZD8797 kan stoppa tumörtillväxt och lindra svår cancersmärta. Avtalet ger Kancera rätt att utvärdera AZD8797 i prekliniska studier och sedan förvärva projektet. Avtal innebär inga utgifter för Kancera utöver investering i patentportföljen samt i den vetenskapliga utvärderingen. I det fall Kancera väljer att förvärva Fractalkineprojektet betalas Acturum med sammanlagt 6 miljoner Kancera-aktier uppdelat i tre delsteg vilka endast uppnås om projektet utvecklas framgångsrikt.

 • Kancera gav en operationell uppdatering för ROR och Fractalkine-projekten:

  • För ROR projektet rapporterade Kancera att fördjupade studier av KAN0439834 visar att dess läkemedelsegenskaper sannolikt är bättre än tidigare antagits med avseende på förmåga att nå fram till cancern. De nya studierna pekar på att en dosering 2-3 gånger per dag med 65-300 mg ger en koncentration i kroppen som kan vara tillräcklig för att visa effekt på solida tumörer. Mot denna bakgrund skall ROR-hämmare prövas i djurmodeller mot solida tumörer. Vidare rapporterades att effekt av ROR-hämmare påvisats mot leukemiceller i benmärg vilket är angeläget då existerande läkemedel inte är tillräckligt effektiva mot cancerceller som finns i just benmärgen.

  • För Fractalkine-projektet rapporterade Kancera att ett nätverk av ledande cancer- och smärtforskare har etablerats för att genomföra en studie av läkemedelskandidaten KAN0440567 (AZD8797) i en avancerad djurmodell, som nära liknar den mänskliga formen av pancreascancer. Kancera har syntetiserat och kvalitetskontrollerat den saltform av läkemedelskandidaten som kommer användas i denna studie samt genomfört en lyckad peroral doseringsstudie i möss.

Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Kancera gav en operationell uppdatering PFKFB3- och HDAC6-projekten samt det EU finansierade epigenetiskt riktade parasitprojektet A-PARADDISE:

  • Efter periodens utgång rapporterar Kancera från samarbetet med Prof. Thomas Helleday att Kanceras PFKFB3 hämmare signifikant minskar storleken av en tumör som bildats av aggressiva mänskliga bröstcancerceller (s.k. trippelnegativa bröstcancerceller) som transplanterats i zebrafisk. Resultaten från studien stödjer att Kanceras PFKFB3 hämmare är effektiv mot dessa aggressiva cancerceller om substansen når fram till tumören i tillräckligt hög koncentration vilket är lättare att uppnå i zebrafisk än t.ex. i möss.

  • Mot bakgrund av att Kancera har utvecklat flera kemiska familjer av HDAC6 potenta och selektiva hämmare som bygger på en gemensam bas rapporterar Kancera beslutet härmed att dra tillbaka den ursprungliga patentansökan från 2014 i syfte att skjuta fram publikation av strukturer minst 12 månader. Detta görs i syfte att förhindra att Kanceras existerande patentansökan blir till ett hinder för en ny kompletterande patentansökning som skall omfatta de nyutvecklade HDAC6-hämmarna.

  • Under juni 2015 meddelade Vinnova att anslag har beviljats Kancera som stöd för den vidare utvecklingen av HDAC6-hämmare mot cancer. Den första utbetalningengjordes sedan under juli månad. Vinnova har nu beslutat att tidigarelägga den andra utbetalningen (750 000 kr) till HDAC6 projektet.

  • I februari 2014 erhöll Kancera en första utbetalning från EU på 523.655 € för utförande av A-PARADDISE projektet. Projektet har nu avgivit en halvtidsrapport vilken har godkänts av EU. Detta innebär att ytterligare en delbetalning av anslaget utbetalas till Kancera enligt plan vid årsskiftet. Denna betalning uppgår till 285.000 €.

VD har ordet

Den 11 november uppmärksammades Kancera på förstasidan av den internationella facktidskriften ”Bioworld” (http://www.bioworld.com/content/wednesday-nov-11-2015). Notisen handlade om Kanceras nya Fractalkineprojekt som syftar till att hjälpa immunförsvaret att angripa cancer. Studien görs med en läkemedelskandidat som ursprungligen utvecklades av AstraZeneca mot den autoimmuna sjukdomen multipel skleros (MS). Effekten av denna läkemedelskandidat mot en MS-liknande sjukdom i djur har övertygat oss att den är en effektiv. Frågan som vi nu ställer i pågående studier är om samma verkningsmekanism som är effektiv mot MS även kan hjälpa mot svårbehandlad cancer. Risken i detta cancerprojekt är som vanligt hög men den vetenskapliga litteraturen talar för att det finns en realistisk möjlighet att lyckas. Studien görs i samarbete med FAM ägda Acturum Life Science AB som via ett avtal givit Kancera en exklusiv rätt att utvärdera och senare förvärva denna läkemedelskandidat.

I ROR-projektet har vi lärt oss mer om hur den första läkemedelskandidaten KAN0439834 förväntas fungera i människa. Resultaten av dessa beräkningar som dels bygger på djurstudier och dels på jämförande studier av kemiskt likande läkemedel tyder på att vi kan uppnå en koncentration i blodet som är effektiv mot leukemi och eventuellt även mot solida tumörer. Som ofta är fallet i läkemedelsutveckling stöter man på problemet att även om läkemedelskandidaten ser ut att ha goda egenskaper i människa så behöver man innan kliniska studier visa effekt i en sjukdomsmodell i gnagare, och i gnagare bryts läkemedlet ofta ned för fort. Vi prövar nu två vägar förbi denna utmaning; en där vi söker att stoppa nedbrytningen i gnagaren med en läkemedelsliknande substans och en där vi studerar effekt på tumörer i zebrafisk där man kan ställa in koncentrationen av läkemedlet till den nivå som man förväntar sig kunna uppnå i människa. Under höstens stora biotechmöte ”Bio Europe” som detta år ägde rum i München under november månad var det tydligt att flera stora läkemedelsbolag nu använder just zebrafiskmodellen som ett steg mellan cellstudier och studier i gnagare samt människa.

I zebrafisk har vi nu också genomfört den första cancer studien med PFKFB3 hämmare i samarbete med Prof. Thomas Helleday. Studien som gjordes med mänskliga tumörceller från en behandlingsresistent bröstcancer (s.k. trippelnegativ bröstcancer) visar att Kanceras PFKFB3-hämmare signifikant bromsar utvecklingen av tumörcellerna. Dessa resultat är speciellt aktuella då denna effekt kopplar till årets Nobelpris i kemi som gick bl.a. till Tomas Lindahl för sina upptäckter om hur celler kan reparera sin arvsmassa. Det är tack vare upptäckterna bakom detta Nobelpris som Kancera i samarbete med Prof. Thomas Helledays grupp vid Karolinska Institutet har kunnat visa att våra PFKFB3-hämmare kan slå mot cancer genom att förhindra reparation av arvsmassan.

Under Bio Europe mötet i München presenterade Kancera sin projektportfölj under en session för cancerbolag och hade individuella möten med läkemedelsbolag från Europa, USA och Japan. Vid dessa möten fick vi en positiv respons på framstegen i bolagets portfölj av cancerprojekt.

Thomas Olin

VD Kancera

Tillbaka