Delårsrapport för Kancera AB (publ) Kvartal 3 2014

2014-11-21

1 januari-30 september 2014. Alla siffror från och med kvartal 1, 2013 gäller Kancera AB (Kancera) till följd av avvecklingen av dotterbolaget iNovacia AB i början av 2013. Kancera har under 2013 övergått från att tillämpa regelverket RFR2, som gäller för bolag i koncerner, till BFN:s kompletterande regelverk K3, Årsredovisning och koncernredovisning, som uppfyller Nasdaq OMX First North krav för redovisning av Kancera AB. Övergången till K3 innebar inga väsentliga effekter på resultat- eller balansräkningen för 2013 eller 2012. Resultatet för perioden 1 januari 2013 – 31 december 2013 samt balansräkningen per 31 december 2013 motsvarar de som hade redovisats enligt tidigare principer i moderbolaget. Jämförelsesiffror som använts nedan under kommentarer från föregående år avser moderbolaget Kancera AB.

Tredje kvartalet 2014 i korthet,

 • FoU-kostnader för perioden uppgick till 9,6 Mkr (5,4 Mkr) varav tredje kvartalet utgjorde 2,7 Mkr (1,8 Mkr).

 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till -11,0 Mkr (-8,3 Mkr) varav tredje kvartalet utgjorde -3,1 Mkr (-2,7 Mkr).

 • Resultat efter finansiella poster för perioden uppgick till -10,9 Mkr (-5,3 Mkr) varav tredje kvartalet utgjorde -3,0 Mkr (-2,7 Mkr).

 • Resultat per aktie för perioden uppgick till -0,13 kr (-0,16 kr) varav tredje kvartalet utgjorde -0,03 kr (-0,08 kr).

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -11,6 Mkr (-9,0 Mkr) varav tredje kvartalet utgjorde -4,4 Mkr (-1,9 Mkr).

 • Eget kapital uppgick per den 30 september 2014 till 31,6 Mkr (9,4 Mkr) eller 0,32 kr (0,29 kr) per aktie. Soliditeten uppgick per den 30 september 2014 till 77 procent (72 procent).

 • Likvida medel uppgick den 30 september 2014 till 27,5 Mkr (2,1 Mkr).

Viktiga händelser under perioden

 • Kancera rapporterade att bolaget inleder utveckling av ett vaccin riktat mot ROR. Denna satsning sker mot bakgrund av att det efter behandling av vissa patienter finns en kvarvarande rest av sjukdomen i form av ett fåtal cancerceller, som är svåra att upptäcka. Dessa cancerceller anses bidra till återfall i sjukdomen. Vid t.ex. den vanligaste formen av leukemi (kronisk lymfatisk leukemi) bär dessa kvarvarande cancerceller ofta ROR. Ett vaccin kan lära patientens eget immunförsvar att känna igen och förstöra ROR-bärande cancerceller. Därmed förväntas sjukdomen hållas undertryckt under en längre tid och patienten leva ett längre och friskare liv än vad som nu är möjligt. Strategin är att Kanceras framtida småmolekylära ROR hämmare sätts in i det första skedet av behandlingen för att undanröja huvuddelen av tumören och sjukdomens symptom varefter en förebyggande behandling följer med ett ROR-vaccin, som kan förhindra återfall av sjukdomen. Därmed finns möjliga synergier mellan Kanceras småmolekylära produkt och vaccin mot ROR.

 • Kancera meddelade att bolaget har erhållit en första utbetalning (bidrag) från EU på 523.655 Euro för utförande av A-PARADDISE projektet som därmed har startats. I augusti 2013 meddelade Kancera att bolaget tillsammans med internationella forskargrupper i projektet A-PARADDISE tilldelats ett bidrag från Europeiska Unionens Sjunde Ramprogram för att utveckla läkemedel mot de svåra parasitsjukdomarna malaria, schistosomiasis, leishmaniasis och Chagas sjukdom. Det tre-åriga projektets totala bidrag uppgår till 6 MEuro varav Kanceras del om ca 950.000 Euro är störst.

 • Kancera rapporterade resultat från samarbetet rörande PFKFB3 hämmare med Professor Thomas Helleday vid Science for Life Laboratory som inleddes under 2013. Inom ramarna för samarbetet har nu en storskalig utvärdering av samverkans-effekter mellan Kanceras PFKFB3 hämmare och ett stort antal godkända läkemedel genomförts i laboratoriet. Resultaten visar att en förstärkande effekt mot cancerceller uppnås genom att kombinera PFKFB3 hämmare och ett par definierade klasser av godkända läkemedel. Mot bakgrund av föreliggande resultat kommer nya försök inriktas mot att i prekliniska sjukdomsmodeller verifiera om PFKFB3 hämmare kan bidra till att förbättra behandlingen av avancerad lungcancer och metastaserande bröstcancer.

 • Kancera rapporterade att bolaget har registrerat en patentansökan (EP14167988.6) för nya substanser mot cancer som selektivt hämmar enzymet HDAC6. Den nya patentansökan baseras på HDAC6-hämmarnas förmåga att påverka mekanismer både i och utanför cellkärnan. Det är påvisat att HDAC6 har sin stora biologiska roll i regleringen av cancercellens förmåga att röra sig och bilda metastaser.

 • Kanceras årsstämma den 26 maj 2014 beslutade att införa ett optionsprogram riktat till koncernens anställda och motsvarande befattningshavare samt styrelseledamöter (för ytterligare information, se Not 3). Vidare beslutade bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier. Nyemission ska kunna ske med eller utan företrädesrätt och mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning. Om nyemission sker mot kontant betalning och utan företrädesrätt för aktieägarna får antalet emitterade aktier inte överstiga tio procent av det totala antalet utestående aktier vid den tidpunkt då bemyndigandet utnyttjas.

 • I enlighet med beslut av styrelsen i Kancera AB (publ) den 7 november 2013 samt med stöd av bemyndigandet från den extra bolagsstämman den 30 oktober 2013 genomfördes en emission genom inlösen av teckningsoptioner TO 1 2013 för nyteckning av aktier. Totalt tecknades 21.603.424 aktier. Nyemissionen tecknades därmed till ca 98 procent och tillförde Kancera AB ca 16,2 MSEK före emissionskostnader.

 • Kancera meddelade att ROR-projektet har tilldelats ett bidrag för den sista etappen av ett av Vinnova delfinansierat projekt. Totalt har Kancera tilldelats 1,5 Mkr för projektet från detta bidrag som riktas till unga innovativa företag med tillväxtpotential.

 • Kancera meddelade att djurstudier fortskrider enligt plan samt att resultaten hittills stödjer att en effektiv koncentration av ROR-hämmaren kan uppnås i cancerceller under tillräckligt lång tid för att nå önskad anti-cancereffekt.

 • Kancera meddelade att utvecklingen av HDAC6 hämmarna framskrider snabbare än tidigare beräknat under det andra kvartalet då HDAC6 hämmare utvecklats som är mer potenta mot cancerceller än Acetylons ACY-1215 och dessutom bättre tolererade av friska blodceller från människa. Kancera meddelade även att utvecklingen av en aktiv immunterapi mot ROR i form av cancervaccin nådde en milstolpe då Kanceras första serie av vaccin resulterar i ett immunsvar hos djur med antikroppar som binder till ROR.

Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Kancera har meddelat att samarbetsprojektet med Science for Life Laboratory (SciLifeLab) kring PFKFB3-proteinet har tilldelats ett anslag om 436 561 kr från Vinnova. Anslaget koordineras av Innovationskontoret på Karolinska Institutet och finansierar forskning utfört av professor Thomas Helledays forskargrupp vid Karolinska Institutet och SciLifeLab.

Kancera har rapporterat resultat från en fördjupad analys av den prekliniska effektstudie som slutfördes under det tredje kvartalet enligt pressmeddelande den 3 oktober 2014. Resultaten har konfirmerat att antalet leukemiceller reducerades signifikant i en djurmodell av kronisk lymfatisk leukemi efter 7 dagars peroral behandling (via munnen) med KAN0439834. Resultaten från effekt och toleransstudier stödjer valet av KAN0439834 som första läkemedelskandidat och pekar samtidigt på möjligheter att ytterligare förbättra effektprofilen genom att vidareutveckla tekniken för tillförsel av produkten.

VD har ordet

Under november meddelade vi att KAN0439834 har valts som första läkemedelskandidat i ROR projektet i kraft av resultat från djurstudier som visade att behandling med läkemedelskandidaten gav en önskad effekt mot cancer i djur som bar mänskliga leukemiceller i det lymfatiska systemet. En sju dagar lång peroral behandling med KAN0439834 reducerade antalet leukemiceller i mjälten (del av det lymfatiska systemet) med cirka 75% jämfört med en kontrollgrupp som behandlades med placebo. I fortsatta studier kommer vi att pröva om effekten av KAN439834 kan ökas ytterligare genom att förlänga behandlingstiden och se till att ROR-hämmaren uppehåller sig längre i cancercellen. Den mängd KAN0439834 som har använts i studierna har tillverkats av Kancera med hög nivå av renhet på ett sätt som med fortsatt processutveckling sannolikt skulle kunna anpassas till en kommersiell produktion. Nästa steg i ROR projektet blir för oss att pröva läkemedelskandidaten mot flera cancerformer och följa markörer för både effekt och säkerhet.

PFKFB3 projektet har tack vare ett nyligen erhållet bidrag från Vinnova fått goda förutsättningar att vidareutvecklas genom samarbetet mellan Kancera och Professor Thomas Helleday vid SciLifeLab på Karolinska Institutet. Den gemensamma forskningen riktas fortfarande mot att förstå hur Kanceras PFKFB3-hämmare påverkar celler och vilka sjukdomar som är mest lämpliga att angripa med en hämmare av PFKFB3.

Under hösten har Kanceras affärsutveckling i huvudsak bestått av företagsmöten under Biotechbranschens kongresser i Stockholm och Frankfurt samt vid besök hos Kancera. Genom det skandinaviska initiativet CANCER IMMUNOTHERAPY PARTNERING MISSION 2014 (CIPM) presenterade Kancera ROR-projektet i Boston, New York, Princeton och Baltimore för både universitet och läkemedelsbolag. Det samlade intrycket från möten under CIPM var att man i USA arbetar djärvt och målmedvetet i tvärvetenskapliga grupper för att hitta nya vägar att behandla cancer, däribland genom att angripa ROR1. Höstens företagsmöten stärker Kanceras nätverk inför inledande dialog med potentiella partners till ROR-projektet.

Thomas Olin
VD Kancera

Tillbaka