Delårsrapport för Kancera AB (publ) Kvartal 3 2012

2012-11-22

Om inte annat anges avser alla siffror Kancerakoncernen. Jämförelsesiffror för 2011 gällande rörelseresultat och resultat efter finansnetto påverkades av en upplösning av badwill om 7 Mkr som uppkom i samband med förvärv av iNovacia och som intäktsfördes i sin helhet under första kvartalet 2011. Dessutom påverkades jämförelsesiffror för 2011 av att Kancera förvärvade iNovacia den 17 februari varför endast 7,5 månader av iNovacias omsättning inkluderas i jämförelseperioden januari till september 2011.

Perioden januari till september samt tredje kvartalet 2012 i korthet

 • FoU-kostnader för perioden uppgick till 19,6 Mkr (18,4 Mkr) varav tredje kvartalet utgjorde 5,7 Mkr (4,5 Mkr).
 • Nettoförsäljning för extern kontraktsforskning för perioden uppgick till 2,2 Mkr (3,8 Mkr) varav tredje kvartalet utgjorde 1,0 Mkr (1,6 Mkr).
 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till -22,8 Mkr (-13,2 Mkr efter upplösning av badwill om 7,0 Mkr) varav tredje kvartalet utgjorde -6,3 Mkr (-5,3 Mkr).
 • Resultat efter finansiella poster för perioden uppgick till -22,8 Mkr (13,3 Mkr efter upplösning av badwill om 7,0 Mkr) varav tredje kvartalet utgjorde -6,4 Mkr (-5,2 Mkr).
 • Resultat per aktie uppgick för perioden till -1,50 kr (-1,02 kr) och för tredje kvartalet till -0,42 kr (-0,35 kr).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -23,5 Mkr (-18,9 Mkr) varav tredje kvartalet utgjorde -7,9 Mkr (-6,3 Mkr).
 • Eget kapital uppgick per den 30 september 2012 till 11,2 Mkr (30,9 Mkr) eller 0,74 kr (2,35 kr) per aktie. Soliditeten på balansdagen uppgick till 51 procent (67 procent).
 • Likvida medel uppgick den 30 september 2012 till 5,4 Mkr (26,5 Mkr) varav i moderbolaget 2,2 Mkr (21,6 Mkr).

Viktiga händelser under perioden

 • Kancera visade i samarbete med Professor Matthias Löhr vid Karolinska Institutet att Kanceras ROR-hämmare ger en god celldödande effekt i en krävande modell av human cancer i bukspottkörteln. Effekten är signifikant bättre än den som erhålls av dagens standardterapi, gemcitabin. Kancera presenterade dessa resultat på Bio Europe Spring i Amsterdam.
 • Kancera presenterade bolagets strukturbaserade design av aktiva substanser riktade mot cancerns metabolism vid World Cancer Metabolism Summit i Washington.
 • Kancera presenterade resultat inom ROR-projektet som visar att bolagets aktiva substanser är signifikant mer selektiva än fyra konkurrerande kinashämmare som utvecklas mot kronisk lymfatisk leukemi. Resultaten är framtagna i samarbete med Professor Håkan Mellstedts forskargrupp vid Cancercentrum Karolinska.
 • Kancera registrerade patentansökan gällande en kemisk serie av ROR-hämmande småmolekyler med läkemedelslika egenskaper.
 • iNovacia AB meddelade att bolaget och Bostonbaserade Agios Pharmaceuticals har ingått ett samarbetsavtal gällande identifiering av kemiska startpunkter med hjälp av iNovacias höghastighetsscreening och kemiska bibliotek.
 • Kancera meddelade att bolagets ROR-hämmande substanser har förmåga att döda leukemiceller från 50 % av de i patienter som inte längre hjälps av dagens läkemedel mot kronisk lymfatisk leukemi. Detta öppnar vägen för ett möjligt genombrott i behandlingen av den vanligaste formen av kronisk leukemi. Studierna är utförda i samarbete med Professor Håkan Mellstedts forskargrupp vid Cancercentrum Karolinska.
 • Kancera meddelade att bolaget i samarbete med Professor Håkan Mellstedts forskargrupp på Karolinska Institutet har utvecklat antikroppar som tillåter utveckling av ett diagnostiskt verktyg för att identifiera patienter och följa upp hur enskilda patienter svarar på behandling med ROR-hämmare.
 • Kanceras cancerprojekt presenterades vid ett seminarium under temat ”Lead Generation and Structure-Based Drug Design in Cancer Research” vid Cambridge Innovation Center i Boston, USA, april 2012.
 • Kancera AB genomförde, med stöd av bemyndigande av den extra bolagsstämman den 10 november 2011, en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Nyemissionen tecknades till 95 % och avsåg 3 608 208 aktier till en emissionskurs av 2,30 kr per aktie vilket tillförde Kancera AB 8,3 Mkr före emissionskostnader och innebär en utspädning om 19,2 % baserat på antal aktier om 18 756 208.
 • Bolagsstämman den 28 maj 2012 beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet får inte överstiga 20 % av totala antalet aktier.
 • Kancera meddelade att Professor Carl-Henrik Heldin har valts in i Kanceras styrelse. Professor Heldin är sedan 1986 chef för Ludwiginstitutet för Cancerforskning i Uppsala och sedan 1992 professor i molekylär cellbiologi vid Uppsala Universitet. Professor Heldin har ett stort anseende och nätverk genom uppdrag som rådgivare åt flera akademiska institut och framgångsrika biotech-entreprenörer vilket ger en internationell blick för hur Kanceras projekt värderas vetenskapligt och industriellt.
 • Professor Håkan Mellstedt presenterade Kanceras ROR-projekt under titeln ”Effect of ROR1 targeting small molecules on chronic lymphocytic leukemia cells” vid American Society of Clinical Oncology (ASCO) i Chicago, USA, juni 2012.
 • Kancera presenterade bolagets cancerprojekt vid BIO International Convention i Boston, USA, juni 2012, ett möte som attraherade företagsledare och affärsutvecklare från över 2500 företag.
 • Kancera meddelade att bolagets patenträttigheter rörande biologiskt läkemedel riktat mot ROR-1 förstärks genom förvärv av Bioinvents del i patentansökan WO 2011/079902. Förvärvet bygger på en överenskommelse som inte innebär någon finansiell börda för Kancera innan intäkter genereras. Kancera har genom bolagets medgrundare Professor Håkan Mellstedt tidigare ett delägande i patentansökan WO 2011/079902 rörande terapeutiska antikroppar riktade mot ROR för behandling av cancer. Denna patentansökan har utvecklats tillsammans med Bioinvent och andra forskare vid Cancercentrum Karolinska. Kanceras ambition är att utveckla dessa ROR-antikroppar i partnerskap med bolag som är specialiserade på biologiska läkemedel.
 • Kancera meddelade att bolagets PFKFB3-hämmande substanser mot cancer nu går in i pre-kliniska effektstudier i djur. Den första generationen av Kanceras PFKFB3-hämmande substanser har valts ut efter prövning i två djurstudier som visar att substanserna fördelas effektivt i kroppen och tolereras väl. Efter styrelsens beslut den 16:e oktober (se pressmeddelande sammanfattat nedan) sker inga ytterligare investeringar av betydelse i PFKFB3-projektet, som kommer att bli föremål för en mer ingående utvärdering längre fram.
 • Kancera meddelade att dess helägda dotterbolag iNovacia AB har ingått avtal med Intellect Neurosciences New York, USA, om uppdragsforskning. Avtalet gäller utvärdering av prekliniska substanser för optimering av Intellects konjugerade antikroppar.

Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Kancera har meddelat att bolaget genomför nyemission, ändrad affärsmodell och fokusering på ett läkemedelsprojekt:
  –  Villkorat av bolagsstämmas godkännande genomförs nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. För varje existerande aktie ges rätt att teckna en ny aktie för 0,69 kr. Nyemissionen avser högst 18.756.208 aktier och tillför vid full teckning Kancera 12,9 Mkr före emissionskostnader.
  –  Kancera har från bolagets bildande tillämpat affärsmodellen att bedriva utvecklingen av projekten med egna laborativa resurser genom dotterbolaget iNovacia AB. Då förutsättningarna för att finansiera bioteknikbolag förändrats dramatiskt och efterfrågan på iNovacias tjänster från externa användare har sjunkit, har Kanceras styrelse beslutat att ändra affärsmodellen och i stället driva verksamheten med en begränsad organisation och en signifikant minskning av de fasta kostnaderna. Parallellt kommer Kancera utreda möjligheterna till en rekonstruktion av iNovacia. Om detta inte går att genomföra kommer iNovacia att säljas eller avvecklas.
  –  Kancera utvecklar två prekliniska läkemedelskandidater riktade mot cancer. Kanceras styrelse bedömer att bolagets begränsade finansiella och personella resurser kräver en fokusering av verksamheten till ett projekt och har beslutat att fortsatta investeringar fokuseras till ROR-projektet, vilket bedöms vara det projekt med störst potential såväl medicinskt som kommersiellt. I ROR-projektet utvecklas småmolekyler och monoklonala antikroppar för behandling av leukemi och solida tumörer.
 • Kancera har vid extra bolagsstämma den 1:a november beslutat att godkänna styrelsens beslut från den 15:e oktober om nyemission av aktier.
 • Kancera har meddelat att bolagets första generation av PFKFB3-hämmande substanser bromsar tillväxten av bukspottkörtel-cancer i pre-kliniska effektstudier i djur. Den bromsande effekten av Kanceras första generation av PFKFB-hämmare var cirka 20 % bättre än placebobehandling. Cancer i bukspottkörteln drabbar årligen över 100 000 patienter i Europa och USA. Överlevnaden hos dessa patienter är mindre än två procent fem år efter diagnos vilket understryker att det finns ett stort behov av nya läkemedel mot bukspottkörtelcancer. Kancera står dock fast vid tidigare meddelat beslut att prioritera bolagets ROR-projekt varför vidare utveckling av PFKFB-projektet först återupptas när adekvat finansiering har säkrats.
 • Kancera har meddelat att bolagets projektportfölj har presenterats under mötet för European Cancer Cluster i Hamburg samt vid BioEurope 2012, även detta i Hamburg, Tyskland.
 • Kancera har rapporterat resultat som visar att cancercellerna från bukspottkörtel inte kan existera utan ett fungerande ROR-1 protein. Resultaten som stödjer detta har genererats i samarbete med Professor Håkan Mellstedts forskargrupp vid Karolinska institutet. Resultaten ger ökat stöd för Kanceras ROR-projekt som syftar till att utveckla ett effektivt läkemedel mot denna svåra cancersjukdom.

  Om Kancera AB (publ)
  Kancera bedriver utveckling av läkemedel som tar sin start i nya behandlingskoncept och avslutas med en läkemedelskandidat. Kancera utvecklar idag läkemedel för behandling av leukemi och solida tumörer genom att dels stoppa överlevnadssignaler i cancercellen och dels strypa cancerns ämnesomsättning. Kancera utvecklar även stamcells-baserade effektmodeller för att kunna studera om cancerläkemedel fungerar före tester i människa. Kancera bedriver sin verksamhet i Stockholm och sysselsätter cirka 20 personer. Aktien handlas på NASDAQ OMX First North och antalet aktieägare uppgår till cirka 1500. Remium AB är Kanceras Certified Adviser.

  För ytterligare information, kontakta gärna:

  Thomas Olin, VD: 073 520 40 01

  Adress:
  Kancera AB (publ)
  Karolinska Institutet Science Park
  Banvaktsvägen 22
  SE 171 48 Solna

  Besök gärna bolagets hemsida www.kancera.se

Tillbaka