Delårsrapport för Kancera AB (publ) Kvartal 2 2016, 1 januari-30 juni 2016

2016-08-19

Till följd av förvärv av dotterbolaget Kancera Förvaltning AB upprättas föreliggande delårsrapport, kvartal 2 2016, i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de har antagits av EU, och den svenska årsredovisningslagen. Moderbolagets redovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 inklusive ett antal nya eller omarbetade standarder, tolkningar och förbättringar, som har antagits av EU och tillämpas från och med 1 januari 2016. Övergången till nya redovisningsprinciper skedde frivilligt och innebar inga effekter på resultat- eller balansräkningen för perioden 1 januari – 31 mars 2016 som har redovisats enligt tidigare principer eller de jämförelsesiffror som använts nedan under kommentarer från föregående år gällande moderbolaget Kancera AB (för jämförelse mellan redovisningsprinciper, se Not 1).

Perioden januari till juni 2016 i korthet,

 •    FoU-kostnader för perioden uppgick till 8,7 Mkr (8,8 Mkr) varav andra kvartalet utgjorde 4,4 Mkr (4,6 Mkr).
 •    Rörelseresultatet för perioden uppgick till -10,5 Mkr (-10,4 Mkr) varav andra kvartalet utgjorde -5,5 Mkr (-5,4 Mkr).
 •    Resultat efter finansiella poster för perioden uppgick till -10,5 Mkr (-10,3 Mkr) varav andra kvartalet utgjorde -5,5 Mkr (-5,4 Mkr).
 •    Resultat per aktie uppgick för perioden uppgick till -0,10 kr (-0,10 kr) varav andra kvartalet utgjorde -0,05 kr (-0,05 kr).
 •    Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -9,4 Mkr (-10,9 Mkr) varav andra kvartalet utgjorde -3,1 Mkr (-5,8 Mkr).
 •    Eget kapital uppgick per den 30 juni 2016 till 71,1 Mkr (31,2 Mkr) eller 0,68 kr (0,30 kr) per aktie. Soliditeten uppgick per den 30 juni till 86 procent (76 procent).
 •    Likvida medel uppgick den 30 juni 2016 till 68,7 Mkr (25,4 Mkr). Ej betalda emissionskostnader uppgår till ca 2,2 Mkr. 

Viktiga händelser under perioden

 •  Kancera AB meddelade att bolaget genom ett avtal med Humlegården Fastigheter fr.o.m. den 1a januari 2016 förlängt hyresavtalet för bolagets laboratorier inom Karolinska Science Park med tre år.
 •  Kancera AB:s rapporterade följande uppdatering av bolagets patentportfölj:

               –       patent för småmolekylhämmare av PFKFB3 har godkänts i USA
               –       patentansökan har lämnats in för nya kemiska serier i HDAC6-projektet
               –       internationell patentansökan har förstärkts med ytterligare högpotenta ROR-hämmare

 •  Kancera AB rapporterade att bolaget inom ROR-projektet har utvecklat en ny serie substanser som uppvisar förbättrade läkemedelsegenskaper vilket möjliggör prövning av effekt mot bl.a. solida tumörer i prekliniska studier. Mot bakgrund av  dessa resultat koncentrerar Kancera AB investeringen inom ROR-projektet till småmolekylära hämmare och avslutar produktutvecklingen av ett ROR-baserat vaccin. Vidare har Kancera AB rapporterat resultat från Fractalkine-projektet som  visar att KAN0440567 efter peroral tillförsel till möss effektivt blockerar funktionen av Fractalkine-receptorn.
 •  Kancera AB meddelade att bolaget har planenligt erhållit ytterligare en utbetalning från EU för A-PARADDISE projektet, som syftar till att utveckla läkemedel mot parasitsjukdomar, om 2,8 Mkr under januari månad 2016.
 •  Kancera AB rapporterade att ROR hämmare har prövats mot mänsklig trippelnegativ bröstcancer som överförts till zebrafisk och i dessa försök visat att Kancera AB:s småmolekylära ROR hämmare både kan minska tumörstorlek och  metastasering (spridning) av denna aggressiva tumörform. Vidare rapporterar Kancera AB att bolagets PFKFB3 hämmare är aktiva i samma modell av trippelnegativ bröstcancer samt att upptäckten att strålning och PFKFB3-hämmare  samverkar har patentsökts.
 •  Kancera AB rapporterade att Bolaget mot bakgrund av positiva effektdata i sjukdomsmodeller inom cancer och smärta har beslutat att utnyttja bolagets exklusiva option att förvärva Fractalkineprojektet. Förvärvet kommer att genomföras i samband med slutförandet av pågående överföring av resultat och know-how från Acturum och AstraZeneca till Kancera AB. Betalning för Fractalkineprojektet sker till Acturum Life Science AB i tre delsteg med sammanlagt 6 miljoner aktier varav den första betalningen förfaller vid inlämnande av ansökan om tillstånd för klinisk prövning och stämmans godkännande. Parallellt avser Bolaget att validera en breddad användning av läkemedelskandidaten från detta projekt (KAN0440567) i syfte att påvisa dess fulla kommersiella potential.
 • Kancera AB genomförde, med stöd av bemyndigande av extra bolagsstämman den 22 april 2016, en emission av units med företrädesrätt för aktieägarna, samt en emission av units i form av övertilldelningsutrymme genom en separat riktad emission utan företräde. Nyemissionen som fulltecknades under maj 2016 avsåg 20 785 072 units samt ett övertilldelningsutrymme om 4.000.000 units bestående av en aktie och en teckningsoption till en kurs av 2,50 SEK per unit. Därutöver tillkom ersättning till garanter och finansiell rådgivare. Efter registrering av emissionerna för övertilldelningsoptionen och ersättning till garanter och rådgivare, uppgår antalet aktier i Kancera AB till 131 486 720 och antalet teckningsoptioner till 27 561 356. Nyemissionen har tillfört Kancera AB ca 61,9 MSEK före emissionskostnader. Emissionslikviden kommer att användas till Kancera AB:s läkemedelsutveckling, kliniska studier samt till vidareutveckling av Bolagets kapacitet att kommersialisera produkter. Huvuddelen av Kancera AB:s resurser koncentreras nu på att ta minst en av Kancera AB:s läkemedelskandidater inom ROR- och Fractalkineprojekten fram till klinisk prövning mot kronisk lymfatisk leukemi respektive pancreascancer. Parallellt avser Bolaget att validera en breddad användning av läkemedelskandidater från dessa projekt i syfte att påvisa projektens fulla kommersiella potential.
 • Kancera AB gav följande operationell uppdatering för Fractalkine och ROR-projekten:

      –       Fractalkine-blockeraren KAN0440567 har visats kunna eliminera smärta som härstammar från inflammation i pancreas. Denna typ av smärta har likheter med den smärta som uppkommer vid cancer i pancreas varför  föreliggande resultat stödjer bolagets vidare utveckling mot klinisk prövning av KAN0440567 för behandling vid cancer.                       
     –       ROR-1 hämmaren KAN0439834 har visats kunna döda resistenta celler från benmärgen hos patienter med multipelt myelom (MM). MM som uppstår i benmärgen och är idag är en obotlig kronisk sjukdom. Vidare studier inriktas nu mot att omsätta dessa resultat till effekter i djurmodeller av MM som underlag för beslut om vidare klinisk prövning av Kanceras ROR-hämmare.                               

 • Kancera AB meddelade att Vinnova har utbetalat ytterligare 358 451 kronor till HDAC6-projekt som del av det anslag om totalt 2.000.000 kronor som Vinnova avdelat för den vidare utvecklingen av Kancera AB:s HDAC6-hämmare mot cancer. Denna utbetalning gjordes efter godkännande av Kancera AB:s tredje planenliga lägesrapport för projektet.
 • Kancera AB meddelar härmed att dotterbolaget Kancera Förvaltning AB har bildats. Dotterbolagets verksamhet omfattar i huvudsak ekonomisk förvaltning inklusive Kancera AB:s optionsprogram.

Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång

Kancera AB har ej rapporterat väsentliga händelser efter periodens utgång.

VD har ordet

Maj månads övertecknade emission visade ett stöd för Kanceras nya operationella plan och resulterade i ett kapitaltillskott om cirka 60 Mkr. Därmed kan vi nu omsätta den nya planen till handling vilket ger avtryck både i laboratorieförsök och i form av förberedelser inför kliniska studier. Målet är att under de kommande 18-24 månaderna ta minst ett av Kanceras projekt fram till klinisk prövning mot cancer eller cancersmärta. Parallellt avser vi att validera en breddad användning av läkemedelskandidater från Fractalkine och ROR-projekten i syfte att påvisa projektens fulla kommersiella potential och accelerera HDAC6 och PFKFB3-projekten mot val av läkemedelskandidat.

Under sommaren ser vi speciellt framsteg i Fractalkineprojektet där vi nu är på god väg att bygga planen för den inledande kliniska studien och sammanställa den dokumentation som krävs för en ansökan om klinisk prövning. Inom HDAC6-projektet visar studier att Kancera nu har utvecklat högpotenta och selektiva substanser som effektivt tas upp i kroppen efter per-oral tillförsel. Därmed tar projektet planenliga steg mot val av läkemedelskandidat.

I syfte att stärka Kanceras administrativa struktur har Kancera Förvaltning AB (KFAB) bildats. KFAB är ett helägt dotterbolag till Kancera AB vars verksamhet huvudsakligen är inriktad på förvaltning av finansiella instrument, inklusive t.ex. teckningsoptioner. Kancera har i samband med bildandet av KFAB valt att övergå till redovisningssystemet IFRS för koncerner vilket även underlättar en eventuell framtida listning på någon av Nasdaqs övriga marknadsplatser.

Thomas Olin
VD Kancera AB (publ)

Tillbaka