Delårsrapport för Kancera AB (publ) Kvartal 2 2015, 1 januari-30 juni 2015

2015-08-21

Perioden januari till juni samt andra kvartalet 2015 i korthet,

 • FoU-kostnader för perioden uppgick till 8,8 Mkr (6,9 Mkr) varav andra kvartalet utgjorde 4,6 Mkr (3,4 Mkr).

 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till -10,3 Mkr (-8,0 Mkr) varav andra kvartalet utgjorde -5,5 Mkr (-3,9 Mkr).

 • Resultat efter finansiella poster för perioden uppgick till -10,3 Mkr (-7,9 Mkr) varav andra kvartalet utgjorde -5,4 Mkr (-3,8 Mkr).

 • Resultat per aktie uppgick för perioden uppgick till -0,10 kr (-0,10 kr) varav andra kvartalet utgjorde -0,05 kr (-0,05 kr).

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -10,9 Mkr (-7,2 Mkr) varav andra kvartalet utgjorde -5,8 Mkr (-4,0 Mkr).

 • Eget kapital uppgick per den 30 juni 2015 till 31,2 Mkr (33,8 Mkr) eller 0,30 kr (0,44 kr) per aktie. Soliditeten uppgick per den 30 juni till 76 procent (77 procent).

 • Likvida medel uppgick den 30 juni 2015 till 25,4 Mkr (31,1 Mkr).

Viktiga händelser under perioden

 • Kancera rapporterade att en andra effektstudie av läkemedelskandidaten KAN0439834 har slutförts i en djurmodell för ett avancerat stadium av kronisk lymfatisk leukemi som kännetecknas av en genetisk förändring vilken gör sjukdomen mer svårbehandlad. Resultat visade att KAN0439834 reducerar antalet ROR-bärande leukemiceller i det lymfatiska systemet (mjälten) efter 14 dagars behandling. Vidare rapporterade Kancera att en andra patentansökan EP15153394.0 har registrerats som omfattar småmolekylära ROR hämmare, inklusive läkemedelskandidaten KAN0439834.

 • Kancera rapporterade att patent WO 2011/079902 rörande monoklonala antikroppar mot ROR1 har godkänts i Kina. Kancera har tidigare rapporterat att partiella rättigheter till detta patent har förvärvats från Bioinvent enligt en överenskommelse som inte innebär någon finansiell börda (utöver patentkostnader) för Kancera innan intäkter genereras. Kancera har genom bolagets medgrundare Professor Håkan Mellstedt varit delaktig i utvecklingen av dessa antikroppar. Antikropparna har främst utnyttjats för att identifiera och validera nya indikationer för ett framtida ROR-hämmande läkemedel. En eventuell vidareutveckling av de ROR-riktade monoklonala antikropparna för terapeutiska ändamål kommer i dagsläget endast ske i partnerskap som ger finansiering och tillgång till expertis inom utveckling av antikroppsbaserade läkemedel.

 • Kancera rapporterade en operationell uppdatering för cancerprojekten ROR, PFKFB3 samt HDAC6.

  • Från ROR-projektet rapporterades att Kanceras läkemedelskandidat KAN0439834 är effektiv både mot leukemiceller som cirkulerar i blodet och leukemiceller som har invaderat lymfkörtlarna hos människa.

  • Nya studier av kliniska prover från leukemipatienter visade att ROR-hämmare i huvudsak slår mot vita blodkroppar som orsakar cancer medan friska vita blodkroppar, inklusive T-celler sparas. Resultaten har betydelse för möjligheten att kombinera ROR-hämmare med den nya generationen av immunstimulerande cancerläkemedel som utvecklats då effekten av dessa är beroende av fungerade T-celler.

  • En ny generation av ROR-hämmare är under utveckling mot solida tumörer.

  • Från PFKFB3-projektet rapporterades en ny upptäckt som visar att Kancera PFKFB3-hämmare KAN0437757 dödar cancerceller genom att motverka reparation av cancerns arvsmassa. Upptäckten indikerar att KAN0437757 kan vara ett effektivt komplement till strålning för behandling av avancerad cancer.

  • Från HDAC6 projektet rapporterades att Kanceras HDAC6 hämmare motverkar cancerns hjälparceller och att en internationell patentansökan inlämnats för registrering under maj månad.

 • Kanceras årsstämman den 28 maj 2015 beslutade om omval av sittande styrelse och revisor (Ernst & Young AB). Bolagsstämman beslutade även att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier. Nyemission ska kunna ske med eller utan företrädesrätt och mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv och för bolagets rörelse. Om nyemission sker mot kontant betalning och utan företrädesrätt för aktieägarna får antalet emitterade aktier inte överstiga tio procent av det totala antalet utestående aktier vid den tidpunkt då bemyndigandet utnyttjas.

 • Kancera meddelade att en nyemission, med stöd av bemyndigande av årsstämman 2014, avslutades den 27 maj 2015. Emissionen omfattade högst 4 927 386 aktier. Totalt tecknades 25 926 793 aktier, varav 4 644 304 med företrädesrätt (med stöd av teckningsrätter) och 21 282 489 utan företrädesrätt. Nyemissionen övertecknades därmed till ca 500 procent. Nyemissionen tillförde Kancera AB ca 12,3 Mkr före emissionskostnader.

 • Kancera meddelade att den första teckningsperioden för utnyttjande av personaloptionerna avslutades under juni 2015. Totalt tecknades 450 246 nya aktier vilket tillför Kancera 1,7 Mkr före kostnader. Därefter återstår 2 349 754 teckningsoptioner, varav 560 000 innehas av Kancera för täckande av sociala avgifter inom ramen för den del av optionsprogrammet som utgörs av personaloptioner.

 • Kancera meddelade att bolagets HDAC6 projekt har tilldelats ett bidrag om totalt 2 Mkr från Sveriges innovationsmyndighet VINNOVA riktat till projekt som kan utvecklas till nya starka innovationer inom en rad folksjukdomar, bland annat tumörsjukdomar. Utbetalning av anslaget sker vid fyra tillfällen under det två-åriga projektet. Projektet kommer att genomföras i samarbete med Cancer Centrum Karolinska (CCK) och planeras även involvera svenska företag som SARomics Biostructures, MetaSafe och Adlego Biomedical.

Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång

Efter periodens utgång har inga väsentliga nyheter rapporterats.

VD har ordet

Under maj månad rapporterade Kancera framsteg i ROR, HDAC6 och PFKFB3 projekten i en operationell uppdatering som visar att vi under perioden tar signifikanta steg mot våra huvudsakliga mål inklusive att påvisa effekt av ROR-hämmarna mot solid cancer, förbättra HDAC6 hämmarnas läkemedelsegenskaper och att utreda hur PFKFB3-hämmarna bäst kombineras med existerande cancerterapi. Flera delsteg återstår dock innan vi är i mål. I juni presenterades Kanceras projekt på två internationella vetenskapliga konferenser vilket gav god vetenskaplig respons. Kanceras unika småmolekylära ROR-projekt presenterades vid årsmötet för American Society of Clinical Oncology (ASCO) och den spännande upptäckten att Kanceras PFKFB3-hämmare motverkar DNA-reparation i strålbehandlade cancerceller presenterades vid Tomas Lindahl-konferensen om DNA reparation i Oslo.

Amerikanska forskargrupper har gjort framsteg i utvecklingen av biologiska läkemedel mot ROR under senaste 12 månaderna såsom MD Anderson Cancer Center i Texas (genmodifierade T-celler som utrycker receptorer för ROR på cellytan) och University of Southern California i San Diego (monoklonala antikroppar) medan Kancera fortsatt står i fronten när de gäller utveckling av småmolekylära läkemedel mot ROR. Att biologiska läkemedel utvecklas mot ROR ser vi som positivt då dessa kan bidra till att skapa förståelse för hur ett ROR-riktat läkemedel verkar i olika patientgrupper och ge information om vad som krävs av ett småmolekylärt läkemedel mot ROR för att konkurrera.

Under maj och juni månad har Kancera stärkt rörelsekapitalet dels genom en fulltecknad företrädesemission och dels genom inlösen av personaloptioner vilka tillsammans tillförde 14 Mkr före emissionskostnader. Vidare meddelade Vinnova att man från det strategiska innovationsprogrammet för folksjukdomar (SWElife) anslår 2 Mkr till Kanceras HDAC6-projekt under en tvåårsperiod. Intresset för HDAC6 som måltavla för läkemedel är fortsatt starkt vilket bl.a. reflekteras under september månads konferens i Boston under rubriken ”Discovery on Target” då uppmärksamhet riktas mot att HDAC6 bidrar till att styra immunförsvarets förmåga att angripa cancer. Under juli månad har Kancera genomfört en screening-kampanj inom ramarna för det EU finansierade parasit-projektet vilket innebär att bolaget har levererat enligt plan inför dess halvtidsrapportering. Denna rapportering ligger till grund för ett eventuellt godkännande av ytterligare en delbetalning om cirka 285 000 Euro från EU under fjärde kvartalet.

I fokus för höstens produktutveckling ligger den fortsatta i utvecklingen av ROR-hämmarna för behandling av solida tumörer samt av förbättring av läkemedelsegenskaperna hos de redan högpotenta HDA6-hämmarna.

Thomas Olin
VD Kancera
Augusti 2015

Tillbaka