Delårsrapport för Kancera AB (publ) Kvartal 2 2014

2014-08-22

1 januari-30 juni 2014

Alla siffror från och med kvartal 1, 2013 gäller Kancera AB (Kancera) till följd av avvecklingen av dotterbolaget iNovacia AB i början av 2013. Kancera har under 2013 övergått från att tillämpa regelverket RFR2, som gäller för bolag i koncerner, till BFN:s kompletterande regelverk K3, Årsredovisning och koncernredovisning, som uppfyller Nasdaq OMX First North krav för redovisning av Kancera AB. Övergången till K3 innebar inga väsentliga effekter på resultat- eller balansräkningen för 2013 eller 2012. Resultatet för perioden 1 januari 2013 – 31 december 2013 samt balansräkningen per 31 december 2013 motsvarar de som hade redovisats enligt tidigare principer i moderbolaget. Jämförelsesiffror som använts nedan under kommentarer från föregående år avser moderbolaget Kancera AB.

Andra kvartalet 2014 i korthet,

 • FoU-kostnader för perioden uppgick till 6,9 Mkr (3,6 Mkr) varav andra kvartalet utgjorde 3,4 Mkr (2,1 Mkr).

 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till -8,0 Mkr (-5,6 Mkr) varav andra kvartalet utgjorde -3,8 Mkr (-3,3 Mkr).

 • Resultat efter finansiella poster för perioden uppgick till -7,9 Mkr (-2,6 Mkr) varav andra kvartalet utgjorde -3,8 Mkr (-3,3 Mkr).

 • Resultat per aktie uppgick för perioden uppgick till -0,10 kr (-0,08 kr) varav andra kvartalet utgjorde -0,05 kr (-0,10 kr).

 • Inlösen av teckningsoptioner TO1 2013 samt den riktade emissionen till personalen inbringade i likviditet under perioden 17,2 Mkr före emissionskostnader.

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -7,2 Mkr (-5,1 Mkr) varav andra kvartalet utgjorde -4,0 Mkr (-2,8 Mkr).

 • Eget kapital uppgick per den 30 juni 2014 till 33,8 Mkr (12,1 Mkr) eller 0,44 kr (0,37 kr) per aktie. Soliditeten uppgick per den 30 juni till 77 procent (78 procent).

 • Likvida medel uppgick den 30 juni 2014 till 31,1 Mkr (4,0 Mkr).

Viktiga händelser under perioden

 • Kancera rapporterade att bolaget inleder utveckling av ett vaccin riktat mot ROR. Denna satsning sker mot bakgrund av att det efter behandling av vissa patienter finns en kvarvarande rest av sjukdomen i form av ett fåtal cancerceller, som är svåra att upptäcka. Dessa cancerceller anses bidra till återfall i sjukdomen. Vid t.ex. den vanligaste formen av leukemi (KLL) bär dessa kvarvarande cancerceller ofta ROR. Ett vaccin kan lära patientens eget immunförsvar att känna igen och förstöra ROR-bärande cancerceller. Därmed förväntas sjukdomen hållas undertryckt under en längre tid och patienten leva ett längre och friskare liv än vad som nu är möjligt. Strategin är att Kanceras framtida småmolekylära ROR hämmare sätts in i det första skedet av behandlingen för att undanröja huvuddelen av tumören och sjukdomens symptom varefter en förebyggande behandling följer med ett ROR-vaccin, som kan förhindra återfall av sjukdomen. Därmed finns möjliga synergier mellan Kanceras småmolekylära produkt och vaccin mot ROR.

 • Kancera meddelade att bolaget har erhållit en första utbetalning (bidrag) från EU på 523.655 Euro för utförande av A-PARADDISE projektet som därmed har startats. I augusti 2013 meddelade Kancera att bolaget tillsammans med internationella forskargrupper i projektet A-PARADDISE tilldelats ett bidrag från Europeiska Unionens Sjunde Ramprogram för att utveckla läkemedel mot de svåra parasitsjukdomarna malaria, schistosomiasis, leishmaniasis och Chagas sjukdom. Det tre-åriga projektets totala bidrag uppgår till 6 MEuro varav Kanceras del om ca 950.000 Euro är störst.

 • Kancera rapporterade resultat från samarbetet rörande PFKFB3 hämmare med Professor Thomas Helleday vid Science for Life Laboratory som inleddes under 2013. Inom ramarna för samarbetet har nu en storskalig utvärdering av samverkans-effekter mellan Kanceras PFKFB3 hämmare och ett stort antal godkända läkemedel genomförts i laboratoriet. Resultaten visar att en förstärkande effekt mot cancerceller uppnås genom att kombinera PFKFB3 hämmare och ett par definierade klasser av godkända läkemedel. Mot bakgrund av föreliggande resultat kommer nya försök inriktas mot att i prekliniska sjukdomsmodeller verifiera om PFKFB3 hämmare kan bidra till att förbättra behandlingen av avancerad lungcancer och metastaserande bröstcancer.

 • Kancera rapporterade att bolaget har registrerat en patentansökan (EP14167988.6) för nya substanser mot cancer som selektivt hämmar enzymet HDAC6. Den nya patentansökan baseras på HDAC6-hämmarnas förmåga att påverka mekanismer både i och utanför cellkärnan. Det är påvisat att HDAC6 har sin stora biologiska roll i regleringen av cancercellens förmåga att röra sig och bilda metastaser.

 • Kanceras Årsstämma den 26 maj 2014 beslutade att införa ett optionsprogram riktat till koncernens anställda och motsvarande befattningshavare samt styrelseledamöter (för ytterligare information, se Not 3). Vidare beslutade bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier. Nyemission ska kunna ske med eller utan företrädesrätt och mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning. Om nyemission sker mot kontant betalning och utan företrädesrätt för aktieägarna får antalet emitterade aktier inte överstiga tio procent av det totala antalet utestående aktier vid den tidpunkt då bemyndigandet utnyttjas.

Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Kancera har meddelat att ROR-projektet tilldelats ett bidrag för den sista etappen av ett av Vinnova delfinansierat projekt. Totalt har Kancera tilldelats 1,5 Mkr för projektet från detta bidrag som riktas till unga innovativa företag med tillväxtpotential.

 • Kancera meddelar härmed att djurstudier fortskrider enligt plan mot val av läkemedelskandidat under Q3. Resultaten hittills stödjer att en effektiv koncentration av ROR-hämmaren kan uppnås i cancerceller under tillräckligt lång tid för att nå önskad anti-cancereffekt. Djurstudier genomförs för närvarande i syfte att påvisa effekt och säkerhet varför risker i utvecklingen av läkemedelskandidat i ROR-projektet kvarstår.

 • Kancera meddelar härmed att utvecklingen av HDAC6 hämmarna framskrider snabbare än tidigare beräknat under det andra kvartalet då HDAC6 hämmare utvecklats som är mer potenta mot cancerceller än Acetylons ACY-1215 och dessutom bättre tolererade av friska blodceller från människa. Kancera meddelar även att utvecklingen av en aktiv immunterapi mot ROR i form av cancervaccin har nått en milstolpe då Kanceras första serie av vaccin resulterar i ett immunsvar hos djur med antikroppar som binder till ROR.

VD har ordet

Under det andra kvartalet har ROR projektet presenterats vid vetenskapliga årsmöten för  American Society of Clinical Oncology, American Association for Cancer Research samt European Haematology Association vilket har genererat nya kontakter med företag som har visat intresse för Kanceras projekt.

Inom ROR-projektet genomförs nu studier som visar hur koncentrationen av Kanceras småmolekylära hämmare i kroppen länkas till effekt. Studierna löper för närvarande enligt plan mot val av läkemedelskandidat. Resultaten så långt stödjer att vi kan nå den önskade anti-cancereffekten. Effekt och säkerhetsstudier som skall visa detta pågår dock varför det kvarstår risk i arbetet som skall leda till val av läkemedelskandidat i ROR-projektet.

Utvecklingen av aktiv immunterapi mot ROR har nått en milstolpe då vi har visat att Kanceras första serie av cancervaccin resulterar i ett immunsvar hos djur med antikroppar som känner igen ROR. Det fortsatta arbetet under hösten riktas nu in mot att undersöka om djurens immunsvar också leder till produktion av antikroppar som har förmåga att stoppa cancerceller, och isåfall, hur denna effekt kan optimeras.

HDAC6 projektet har utvecklats snabbare än förväntat vilket avspeglar sig i att Kanceras senaste HDA6 hämmare är mer potenta och mer selektiva mot Multipel Myelom celler än konkurrenten Acetylons längst utvecklade substans ACY-1215. HDAC6-fältet rör sig dock snabbt framåt vilket innebär att ständigt bättre substanser utvecklas. Med Kanceras senaste framgångar ser vi goda möjligheter att hävda oss väl i detta konkurrensutsatta område.

I PFKFB3-projektet motiverar lovande biologiska upptäckter ett fortsatt samarbete med Professor Helledays grupp vid Science for Life laboratoriet. I nästa steg av samarbetet riktar vi oss mot att prova om hämning av PFKFB3 kan utgöra ett effektivt angrepp på några av de mest svårbehandlade cancersjukdomar.

Medan det andra kvartalets externa presentationer i huvudsak skedde vid vetenskapliga möten riktas marknadsföringen under tredje kvartalet mer mot läkemedelsutveckling och kommersiella partners. Närmast träffar vi läkemedelsbolag under Nordic Life Science Days i Stockholm den 7-9 september i Stockholm och därefter deltar vi i ”CANCER IMMUNOTHERAPY PARTNERING MISSION 2014” vilken är en kraftsamling av företag och forskare från Skandinavien som under en vecka i september träffar stora läkemedelsbolag och Institutioner (däribland NIH) i Boston, New York, Baltimore och Washington DC.

Thomas Olin

VD Kancera

Tillbaka