Delårsrapport för Kancera AB (publ) Kvartal 2 2013

2013-08-23

Alla siffror från och med kvartal 1 2013 gäller endast Kancera AB till följd av avvecklingen av dotterbolaget iNovacia AB i början av 2013. Därmed upprättas ej längre koncernredovisning vilket skedde t o m räkenskapsåret 2012. Kancera har i samband med detta övergått från regelverket RFR2, som gäller för bolag i koncerner, till BFN:s kompletterande regelverk K3, Årsredovisning och koncernredovisning, som uppfyller Nasdaq OMX First North krav för redovisning av Kancera AB. Övergången till K3 innebar inga effekter på resultat- eller balansräkningen för 2012. Resultatet för perioden 1 januari 2013 – 30 juni 2013 samt balansräkningen per 30 juni 2013 motsvarar de som hade redovisats enligt tidigare principer. Jämförelsesiffror som använts nedan under kommentarer från föregående år avser moderbolaget Kancera AB.

Perioden januari till juni samt andra kvartalet 2013 i korthet ,

 • FoU-kostnader för perioden uppgick till 3,6 Mkr (11,9 Mkr) varav andra kvartalet utgjorde 2,1 Mkr (5,9 Mkr).
 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till -5,6 Mkr (-15,8 Mkr) varav andra kvartalet utgjorde -3,3 Mkr (-8,0 Mkr).
 • Resultat efter finansiella poster för perioden uppgick till -2,6 Mkr (-15,7 Mkr) varav andra kvartalet utgjorde -3,3 Mkr (-8,0 Mkr).
 • Resultat per aktie uppgick för perioden uppgick till -0,08 kr (-1,03 kr) varav andra kvartalet utgjorde -0,10 kr (-0,53 kr).
 • Resultat efter finansnetto och resultat per aktie påverkades av en vinst om 3 Mkr som uppkom vid realisering av fordran som förvärvats till ett värde understigande nominellt belopp. Vinsten som uppkom då fordran realiserades har intäktsförts under första kvartalet.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -5,1 Mkr (-15,2 Mkr) varav andra kvartalets kassaflöde utgjorde -2,8 Mkr (-7,3 Mkr).
 • Eget kapital uppgick per den 30 juni 2013 till 12,1 Mkr (13,0 Mkr) eller 0,37 kr (0,86 kr) per aktie. Soliditeten på balansdagen uppgick till 78 procent (79 procent).
 • Likvida medel uppgick den 30 juni 2013 till 4,0 Mkr (7,4 Mkr). Sveriges innovationsmyndighet VINNOVA har tilldelat Kanceras ROR projekt ett ej återbetalningspliktigt anslag om 0,5 Mkr. Detta anslag utbetalades till Kancera efter periodens utgång och är således inte del av redovisade likvida medel eller periodens resultat.

Viktiga händelser under perioden

 • Kancera rapporterade genom en uppdatering av projektportföljen att

–       Publikationer under konferensen ”American Society for Hematology” (ASH) i Atlanta, USA, från Kancera, dess medgrundare Professor Håkan Mellstedt vid Karolinska Institutet, samt forskare vid University of California, San Diego, visade på betydelsen av ROR för utveckling av nya läkemedel mot de oftast förekommande formerna av kronisk och akut leukemi (KLL respektive AML).

–       Ytterligare investeringar gjordes i patentskydd inom ROR-projektet genom registrering av en internationell patentansökan (PCT/EP2013/051772) under januari 2013. Denna ansökan har under tredje kvartalet återtagits och ersatts med en ny patentansökan EP13180941.0. Vidare förvärvade Kancera exklusiva rättigheter till en patentansökan gällande humana monoklonala antikroppar (WO 2012/076727).

–       Kompletterande analyser av Kanceras tidigare resultat visade att nivån på hämningen av PFKFB3-proteinet inne i cancercellen korrelerar väl med den tillväxthämning, som noteras i såväl enskilda cancerceller som i en hel tumör. Detta stärker ytterligare PFKFB3 som måltavla för behandling av cancer.

 • Kancera meddelade att avtal ingåtts i syfte att möjliggöra tillgång till ett högteknologiskt laboratorium för Kanceras nya mindre organisation. Avtalen inkluderar överenskommelse med

 –  Humlegården Fastigheter AB om hyra av mindre och mer kostnadseffektiva laboratorielokaler som är bättre anpassade till ROR-projektets storlek och budget.

–  Sobi AB om övertagande av Sobi ABs fordran mot iNovacia om 5 Mkr som är säkerställd genom företagshypotek i bl.a. iNovacias laboratorieutrustning och instrumentpark. Fordringen och Företagshypoteket övertogs mot en betalning om 2 Mkr till Sobi AB och fordran har därefter realiserats med vinst som kommenterats ovan.

 • Kancera meddelade att beslut togs att avbryta rekonstruktionen av iNovacia då osäkerhet bestod gällande möjligheter att skapa externa intäkter som tillåter iNovacia ABs fortsatta drift. Mot denna bakgrund ansökte styrelsen om konkurs och bolaget försattes i konkurs den 21 februari. Kancera har inte lämnat ekonomiska garantier avseende iNovacia.
 • Kancera meddelade att bolaget är klart med ny effektiviserad organisation. En komplett arsenal av instrument samt ett internationellt konkurrenskraftigt bibliotek av prototyper av läkemedel har förvärvats av iNovacia AB:s konkursbo. Parallellt har nyckelpersoner rekryterats för den vidare utvecklingen av ett ROR-riktat läkemedel mot cancer. Denna samlade resurs är nu operationell i specialutrustade laboratorier inom Karolinska Institutet Science Park.
 • Kancera meddelade att samarbete inleds med Professor Thomas Kipps och hans forskargrupp vid University of California, San Diego. Under samarbetet bidrar Kancera med bolagets diagnostiska antikroppar som utgör ett verktyg för Professor Kipps grupp att påvisa hur aktivering av ROR-1 korrelerar med aggressiva cancerformers egenskaper.
 • Kancera meddelade att ny kunskap om hur Kanceras ROR-hämmare metaboliseras i levern ger viktig information om hur syntesen av effektiva ROR hämmare skall utvecklas för att planenligt leverera en läkemedelskandidat under 2013.
 • Kancera rapporterade tillsammans med internationellt forskarlag framgång i utveckling av läkemedel mot en svår parasitsjukdom. Kancera äger tillsammans med sina partners i projektet rättigheterna till gemensamt utvecklade läkemedel mot schistosomiasis.
 • Kancera meddelade att samarbete inleds med professor Thomas Helleday och hans forskargrupp vid Karolinska Institutet och Science for Life Laboratory (SciLifeLab) i syfte att avancera unik forskning om energiomsättning i cancer och Kanceras PFKFB3-projekt. Inom samarbetet behåller Kancera exklusivt ägande av bolagets PFKFB hämmare. Överenskommelse har träffats mellan Kancera och forskarna som ger Kancera exklusiv rätt att förvärva uppfinningar som kan uppkomma under samarbetets ramar. Professor Thomas Helleday är en väl ansedd expert på svårbehandlad cancer. Han leder ett tvärvetenskapligt forskningsteam som bedriver translationell forskning med inriktning på att förstå grundläggande frågor kring uppkomst av cancer och utveckling av nya läkemedel för cancerbehandling.
 • Bolagsstämman den 28 maj 2013 beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet får inte överstiga 25 procent av totala antalet aktier. Bemyndigandet har inte utnyttjats ännu.

Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Kancera har meddelat att bolagets har tilldelats ett anslag om 500,000 kronor och med möjlighet till ytterligare 1 MSEK för vidareutveckling av ROR-projektet. Anslaget delas ut av Sveriges innovationsmyndighet VINNOVA som identifierat Kancera som ett ungt innovativt företag med tillväxtpotential. Kanceras ROR-projekt angriper cancer via en ny mekanism och bedöms som mycket nyskapande.
 • Kancera har rapporterat framsteg i utvecklingen av ett ROR-hämmande läkemedel mot cancer.

–       Substansen KAN0439365 har visats vara effektiv mot cancerceller från idag behandlingsresistenta patienter och har visat god metabol stabilitet i leverceller och blod från människa. KAN0439365 är den första i en ny generation av ROR-hämmare som har uppfyllt de krav som bolaget ställer på en läkemedelskandidat i dessa avseenden.

–       Utvecklingen fortgår med utvecklingen av en substans som skall användas för effekt- och säkerhetsstudier i djur.

–       Kancera har registrerat en ny patentansökan EP13180941.0 för småmolekylära ROR hämmare och registrerat nationella ansökningar för humana monoklonala antikroppar mot ROR i USA, Europa, Indien och Kina.

 • Kancera har meddelat att bolaget från Europeiska Unionens Sjunde Ramprogram har tilldelats 950 000 € för utveckling av läkemedel mot svåra parasitsjukdomar. Kancera kommer fr.o.m. februari 2014, tillsammans med internationella forskargrupper i projektet A-PARADDISE, att utveckla läkemedel mot malaria, schistosomiasis, leishmaniasis och Chagas sjukdom. Det tre-åriga projektets totala anslag uppgår till 6 M€ varav Kanceras del om ca 950.000 € är det största.

VD har ordet

Andra kvartalet visar att Kanceras nya organisation har inneburit en varaktig minskning av verksamhetens kostnader samtidigt som nödvändig spetskompetens kunnat säkras. I syfte att ge ytterligare tryck bakom bolagets utveckling av läkemedelskandidater har Kancera inlett två samarbeten med meriterade forskargrupper inom University of California och Science for Life Laboratory vid Karolinska Institutet (SciLifeLab). Samarbetet med Professor Thomas Kipps och hans forskargrupp vid University of California ger oss ytterligare kunskap om hur ROR-hämmare kan nyttjas vid behandling av bröstcancer. Samarbetet med Professor Thomas Helleday vid SciLifeLab ger kunskap om hur Kanceras PFKFB hämmare bäst kombineras med andra läkemedel mot cancer. Dessa två samarbeten som sker genom ömsesidigt utbyte av expertis innebär ingen ökning av Kanceras kostnader för verksamheten.

Under våren och sommaren har Kancera erhållit finansiella tillskott från tre parter. Utöver ett räntefritt lån från Humlegården Fastigheter AB om 1,5 Mkr som möjliggjorde förvärvet av läkemedelslaboratoriet har Vinnova tilldelat Kanceras ROR-projekt ett anslag som riktas till innovativa bolag (0,5 Mkr för steg 1 har beviljats, möjlig utökning till sammanlagt 1,5 Mkr). Dessutom har Kancera av EU tilldelats 950 000 € (fördelade över tre år med start februari 2014) för utveckling av läkemedelskandidater främst riktade mot malaria och snäckfeber. Speciellt spännande är att vissa substanser som riktas mot parasitsjukdomar även har potential mot cancersjukdomar. Sammantaget ser jag att anslagen från Vinnova och EU är ett kvitto på att Kanceras forskning är av högsta kvalitet.

Parallellt har vi inom ROR-projektet agerat för att förlänga den tid under vilken nya ROR-hämmare kan patentsökas. Det har vi åstadkommit genom att registrera en ny fördjupad patentansökan under augusti 2013 samtidigt som den första patentansökan från januari 2012 återtogs.

För den vidare utvecklingen av Kanceras ROR-projekt 2013 och 2014 bedömer styrelsen att ytterligare finansiellt tillskott är nödvändigt. Styrelsen överväger därför finansieringsalternativ.

Det huvudsakliga ändamålet för kapitalanskaffningen är att leverera en läkemedelskandidat för försäljning inom ROR projektet. Vi har under våren presenterat resultat som stödjer att effektprofilen för våra ROR-hämmare i cancerceller från patienter är internationellt konkurrenskraftig.

Glädjande nog har vi kunnat visa att vår ROR-hämmare KAN0439365 är tillräckligt stabil i människans blod och lever och uppfyller Kanceras krav på en läkemedelskandidat i dessa avseenden. Det är förstås ett stort framsteg men inte tillräckligt. Eftersom en framtida klinisk studie bl.a. bygger på dokumentation av säkerhet i kroppen hos djur (gnagare) så vill vi helst också ha en ROR-hämmare som är aktiv och stabil i dessa djur. Det är nu vårt nästa delmål. Arbetet mot detta mål drivs av Kanceras egna forskare i samarbete med en expertgrupp inom läkemedelsmetabolism från Astra-Zeneca som nu är fristående (Metasafe AB) vilket ger Kancera samma kvalitet på analyser som Astra-Zeneca idag lutar sig mot globalt i sina projekt.

Under andra kvartalet har vi därmed tagit viktiga steg mot en läkemedelskandidat i ROR projektet.

Thomas Olin

VD Kancera

Detta är Kancera AB (publ)
Kancera bedriver utveckling av läkemedel som tar sin start i nya behandlingskoncept och avslutas med försäljning av en läkemedelskandidat till internationella läkemedelsbolag. Kancera utvecklar främst idag läkemedel för behandling av leukemi och solida tumörer genom att dels stoppa överlevnadssignaler i cancercellen och dels strypa cancerns ämnesomsättning. Kancera bedriver sin verksamhet i Karolinska Institutet Science Park i Stockholm och sysselsätter cirka 7 personer. Aktien handlas på NASDAQ OMX First North och antalet aktieägare uppgår till cirka 1700. Remium Nordic AB är Kanceras Certified Adviser.

Historik Kancera
Under 2006 avknoppades Pharmacias och Biovitrums enhet för utveckling av läkemedelskandidater till bolaget iNovacia Under 2008 startade ett samarbete med Karolinska Institutet och senare följde samarbete med Sprint Bioscience AB. I maj 2010 bildade forskare från cancercentrum Karolinska, iNovacia AB, Sprint Bioscience AB och en grupp privata investerare Kancera AB genom tillskott av kapital och två upparbetade läkemedelsprojekt, båda med fokus på cancer. NASDAQ OMX godkände Kancera för upptagande till handel på First North med första handelsdag den 25 februari 2011. I mars 2013 förvärvade Kancera ett komplett utvecklingslaboratorium för läkemedel från sitt tidigare dotterbolag iNovacia AB varefter läkemedelutveckling sker i egen regi inom Karolinska Institutet Science Park, Stockholm.

Tillbaka