Delårsrapport för Kancera AB (publ) Kvartal 2 2012

2012-08-23

1 januari-30 juni 2012

Om inte annat anges avser alla siffror Kancerakoncernen. Jämförelsesiffror för 2011 gällande rörelseresultat och resultat efter finansnetto påverkades av en upplösning av badwill om 7 Mkr som uppkom i samband med förvärv av iNovacia och som intäktsfördes i sin helhet under första kvartalet 2011. Dessutom påverkades jämförelsesiffror för 2011 av att Kancera förvärvade iNovacia den 17 februari varför endast 4,5 månader av iNovacias omsättning inkluderas i jämförelseperioden januari till juni 2011.

Perioden januari till juni samt andra kvartalet 2012 i korthet

 • FoU-kostnader för perioden uppgick till 13,8 Mkr (13,9 Mkr) varav andra kvartalet utgjorde 7,2 Mkr (8,1 Mkr).
 • Nettoförsäljning för extern kontraktsforskning för perioden uppgick till 1,2 Mkr (2,3 Mkr) varav andra kvartalet utgjorde 0,5 Mkr (1,7 Mkr).
 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till -16,4 Mkr (-7,9 Mkr efter upplösning av badwill om 7 Mkr) varav andra kvartalet utgjorde -8,6 Mkr (-8,9 Mkr).
 • Resultat efter finansiella poster för perioden uppgick till -16,3 Mkr (8,2 Mkr efter upplösning av badwill om 7 Mkr) varav andra kvartalet utgjorde -8,5 Mkr (-8,9 Mkr).
 • Resultat per aktie uppgick för perioden till -1,08 kr (-0,66 kr) och för andra kvartalet till -0,56 kr (-0,67 kr).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -15,3 Mkr (12,6 Mkr) varav andra kvartalet utgjorde -7,3 Mkr (-7,7 Mkr).
 • Eget kapital uppgick per den 30 juni 2012 till 17,6 Mkr (29,2 Mkr) eller 1,16 kr (2,36 kr) per aktie. Soliditeten på balansdagen uppgick till 57 procent (60 procent).
 • Likvida medel uppgick den 30 juni 2012 till 13,3 Mkr (26,8 Mkr) varav i moderbolaget 7,4 Mkr (17,6 Mkr).

Viktiga händelser under perioden

 • Kancera visade i samarbete med Professor Matthias Löhr vid Karolinska Institutet att Kanceras ROR-hämmare ger en god celldödande effekt i en krävande modell av human cancer i bukspottkörteln. Effekten är signifikant bättre än den som erhålls av dagens standardterapi, gemcitabin. Kancera presenterade dessa resultat på Bio Europe Spring i Amsterdam.
 • Kancera presenterade bolagets strukturbaserade design av aktiva substanser riktade mot cancerns metabolism vid World Cancer Metabolism Summit i Washington.
 • Kancera presenterade resultat inom ROR-projektet som visar att bolagets aktiva substanser är signifikant mer selektiva än fyra konkurrerande kinashämmare som utvecklas mot kronisk lymfatisk leukemi. Resultaten är framtagna i samarbete med Professor Håkan Mellstedts forskargrupp vid Cancercentrum Karolinska.
 • Kancera registrerade patentansökan gällande en kemisk serie av ROR-hämmande småmolekyler med läkemedelslika egenskaper.
 • iNovacia AB meddelade att bolaget och Bostonbaserade Agios Pharmaceuticals har ingått ett samarbetsavtal gällande identifiering av kemiska startpunkter för ett projekt med hjälp av iNovacias höghastighetsscreening och kemiska bibliotek.
 • Kancera meddelade att bolagets ROR-hämmande substanser har förmåga att döda leukemiceller från 50 % av de patienter som inte längre hjälps av de läkemedel som finns tillgängliga idag mot kronisk lymfatisk leukemi. Detta öppnar vägen för ett möjligt genombrott i behandlingen av den vanligaste formen av kronisk leukemi. Studierna är utförda i samarbete med Professor Håkan Mellstedts forskargrupp vid Cancercentrum Karolinska.
 • Kancera meddelade att bolaget i samarbete med Professor Håkan Mellstedts forskargrupp på Karolinska Institutet har utvecklat antikroppar som tillåter utveckling av ett diagnostiskt verktyg för att identifiera patienter och följa upp hur enskilda patienter svarar på behandling med ROR-hämmare.
 • Kanceras cancerprojekt presenterades vid ett seminarium under temat ”Lead Generation and Structure-Based Drug Design in Cancer Research” vid Cambridge Innovation Center i Boston (USA), april, 2012.
 • Kancera AB genomförde, med stöd av bemyndigande av den extra bolagsstämman den 10 november 2011, en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Nyemissionen tecknades till 95 % och avsåg 3 608 208 aktier till en emissionskurs av 2,30 kr per aktie vilket tillförde Kancera AB 8,3 Mkr före emissionskostnader och innebär en utspädning om 19,2,% baserat på antal aktier om 18 756 208.
 • Bolagsstämman den 28 maj 2012 beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet får inte överstiga 20 procent av totala antalet aktier.
 • Kancera meddelade att Professor Carl-Henrik Heldin har valts in i Kanceras styrelse. Professor Heldin är sedan 1986 chef för Ludwiginstitutet för Cancerforskning i Uppsala och sedan 1992 professor i molekylär cellbiologi vid Uppsala Universitet. Han har ett stort anseende och nätverk genom uppdrag som rådgivare åt flera akademiska institut och framgångsrika biotech-entreprenörer vilket ger en internationell blick för hur Kanceras projekt värderas vetenskapligt och industriellt.
 • Professor Håkan Mellstedt presenterade Kanceras ROR-projekt under titeln ”Effect of ROR1 targeting small molecules on chronic lymphocytic leukemia cells” vid American Society of Clinical Oncology (ASCO) i Chicago, juni, 2012.
 • Kancera presenterade bolagets cancerprojekt under BIO International Convention i Boston, USA, juni 2012 som attraherade företagsledare och affärsutvecklare från över 2500 företag.
 • Kancera meddelade att bolagets patenträtt rörande biologiskt läkemedel riktat mot ROR-1 förstärks genom förvärv av Bioinvents del av rättigheterna till patentansökan WO 2011/079902. Förvärvet bygger på en överenskommelse som inte innebär någon finansiell börda för Kancera innan intäkter genereras. Kancera har genom bolagets medgrundare Professor Håkan Mellstedt tidigare ett delägande i patentansökan WO 2011/079902 rörande terapeutiska antikroppar riktade mot ROR för behandling av cancer. Denna patentansökan har utvecklats tillsammans med Bioinvent och andra forskare vid Cancercentrum Karolinska. Kanceras ambition är att utveckla dessa ROR-antikroppar i partnerskap med bolag som är specialiserade på biologiska läkemedel.

Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Kancera har meddelat att bolagets PFKFB3 hämmande substanser mot koloncancer nu går in i pre-kliniska effektstudier i djur. Den första generationen av Kanceras PFKFB3 hämmande substanser har valts ut efter prövning i två djurstudier som visar att substanserna fördelas effektivt i kroppen och tolereras väl. Resultaten från den kommande effektstudien rapporteras under 2012.
Tillbaka