Delårsrapport för Kancera AB (publ) Kvartal 1 2018, 1 januari-31 mars 2018

2018-05-28

FÖRSTA KVARTALET  JAN – MARS 2018 I KORTHET

• Nettoomsättning uppgick till 0 Mkr (0 Mkr)

• FoU-kostnader uppgick till 11,8 Mkr (8,3 Mkr)

• Rörelseresultatet uppgick till -12,5 Mkr (-9,7 Mkr)

• Resultat efter finansiella poster uppgick till -12,5 Mkr (-9,7 Mkr)

• Resultat per aktie uppgick till -0,08 kr (-0,08 kr)

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -9,8 Mkr (-9,4 Mkr)

• Eget kapital uppgick per den 31 mars 2018 till 26,3 Mkr (50,0 Mkr) eller 0,17 kr (0,38 kr) per aktie

• Soliditeten uppgick per den 31 mars 2018 till 65 procent (78 procent)

• Likvida medel uppgick den 31 mars 2018 till 18,0 Mkr (48,3 Mkr)

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET

• Kancera AB rapporterade resultat från en Fas I-studie i friska försöks-personer med den immunreglerande läkemedelskandidaten KAND567. Studien visade att KAND567 är säker och väl tolererad upp till plasma-koncentrationer som var fem till tio gånger högre än den beräknade effektiva nivån för terapeutisk effekt i människa. Vid ytterligare höjning av dosen noterades en reversibel förhöjning av markörer för leverpåverkan. Resultaten visade även att KAND567 blockerar Fractalkine-systemet i människa.

• Kancera rapporterade resultat från tre prekliniska sjukdomsmodeller som visar på hjärt-kärl-skyddande egenskaper av KAND567.

• Bolaget meddelade att det nu utvärderar förutsättningar för fortsatt klinisk utveckling av KAND567 mot cancer och inflammationsorsakade skador i hjärta och kärl, t.ex. i samband med infarkt.

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER FÖRSTA KVARTALETS UTGÅNG

• Kancera AB har meddelat att den vetenskapliga artikeln ”First-in-class oral small molecule inhibitor of the tyrosine kinase ROR1 (KAN0439834) induced significant apoptosis of chronic lymphocytic leukemia cells” har publicerats i tidskriften Leukemia (Nature Publications).

• Kancera har rapporterat att bolagets HDAC6-hämmare och ROR-hämmare effektivt tas upp i hjärna respektive benmärg vilket ger möjligheter att utveckla dessa substanser mot nya kliniska användningsområden samt att Europeiska patentmyndigheten har givit Kanceras HDAC6-hämmare möjlighet till snabb godkännande process p.g.a. dess uppfinningshöjd

• Kancera AB har meddelat att extra bolagsstämma den 20e april beslutade i enlighet med styrelsens förslag om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna, som vid full teckning tillför Kancera cirka 60 MSEK före emissionskostnader. Därutöver har styrelsen en s k övertilldelningsoption att vid överteckning öka emissionsbeloppet med högst 15 MSEK. Teckningstid 4 till 22 maj.

Kanceras valberedning föreslog årsstämman den 30 maj 2018 att välja in Anders Gabrielsen som ny styrelseledamot.

VD HAR ORDET

Under inledningen av 2018 har goda projektresultat rapporterats och en finansiering slutförts som ger oss förutsättningar att ta ytterligare steg mot målet att utveckla effektiva och säkra läkemedel mot cancer och inflammationssjukdomar. Den kliniska Fas I-studien med vår immunreglerande läkemedelskandidat KAND567 visade att den tolereras väl i doser upp till 5-10 gånger över beräknad effektiv dos, och som önskat, blockerar fractalkinesystemet.

Nästa steg i detta arbete utgörs av förberedelser av en Fas IIa-studie med KAND567 som riktas antingen mot inflammatoriska processer i hjärt-kärlsystemet eller cancer. Inom inflammations-området finns bevis från prekliniska sjukdomsmodeller att KAND567 minskar hjärtskada efter infarkt vilket kan komma att minska risken för kronisk hjärtsjukdom. Inom lymfom (blodcancer) har flera forskargrupper rapporterat att fractalkinesystemet är aktiverat och korrelerat med snabb sjukdomsutveckling. Under maj månad startade vi av denna anledning en klinisk biomarkörstudie i syfte att utvärdera om det går att identifiera vissa grupper av lymfom-patienter med större potential att dra nytta av behandling med KAND567. Som ett led i förberedelserna för det fortsatta kliniska utvecklingsprogrammet har även prototyper av KAND567-produkter tagits fram för såväl akut som kronisk behandling. Vidare har vi under maj rapporterat att en ny patentansökan lämnats in med målet att ytterligare öka produktskyddet för KAND567.

Inom ROR-projektet har våra viktigaste resultat publicerats i tidskriften ”Leukemia”, vilken är en av de tre högst rankade tidskrifterna inom området blodcancer. Vidare har vi visat att ROR-hämmaren KAN0441571 effektivt når in i benmärgen där många blodcancerformer har sitt ursprung.

Under 2018 har vi även visat att HDAC6-hämmaren KAN0440262 tar sig igenom blod-hjärnbarriären och stannar i hjärnan, i betydligt högre koncentrationer och under längre tid, jämfört med i blodet. Denna kombination av egenskaper hos KAN0440262 ger oss möjligheter att pröva substansen mot flera sjukdomar som har sitt ursprung i hjärnan såsom hjärntumör (glioblastom) och neuropatisk smärta.

Med kapitaltillskottet från den nyligen avslutade emissionen kan vi nu ta oss an Kanceras nästa stora steg i utvecklingen av läkemedel mot inflammationsdrivna sjukdomar som komplikationer efter hjärtinfarkt och cancer. Näst riktar vi full kraft mot att förbereda och genomföra den kliniska Fas IIa-studien av Fractalkineprojektets läkemedelkandidat KAND567.

Thomas Olin
VD Kancera AB (publ)
Maj 2018

Denna information är sådan som Kancera AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg,för offentliggörande den 28 maj 2018, klockan 08.30 CET.


Tillbaka