Delårsrapport för Kancera AB (publ) Kvartal 1 2016, 1 januari-31 mars 2016

2016-05-03

Perioden januari till mars 2016 i korthet,

 •  FoU-kostnader för första kvartalet uppgick till 4,2 Mkr (4,2 Mkr).
 • Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till -5,1 Mkr (-4,9 Mkr).
 • Resultat efter finansiella poster för första kvartalet uppgick till -5,0 Mkr (-4,9 Mkr).
 • Resultat per aktie för första kvartalet uppgick till -0,05 kr (-0,05 kr).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för första kvartalet uppgick till -6,3 Mkr (-5,1 Mkr).
 • Eget kapital uppgick per den 31 mars 2016 till 17,0 Mkr (22,6 Mkr) eller 0,16 kr (0,22 kr) per aktie. Soliditeten uppgick per den 31 mars 2016 till 70 procent (71 procent).´
 •  Likvida medel uppgick den 31 mars 2016 till 12,1 Mkr (17,8 Mkr).

Viktiga händelser under perioden

 •  Kancera meddelade att bolaget genom ett avtal med Humlegården Fastigheter fr.o.m. den 1a januari 2016 förlängt hyresavtalet för bolagets laboratorier inom Karolinska Science Park med tre år.
 •  Kanceras rapporterade följande uppdatering av bolagets patentportfölj:

–       patent för småmolekylhämmare av PFKFB3 har godkänts i USA

–       patentansökan har lämnats in för nya kemiska serier i HDAC6-projektet

–       internationell patentansökan har förstärkts med ytterligare högpotenta ROR-hämmare

 • Kancera rapporterade att bolaget inom ROR-projektet har utvecklat en ny serie substanser som uppvisar förbättrade läkemedelsegenskaper vilket möjliggör prövning av effekt mot bl.a. solida tumörer i prekliniska studier. Mot bakgrund av dessa resultat koncentrerar Kancera investeringen inom ROR-projektet till småmolekylära hämmare och avslutar produktutvecklingen av ett ROR-baserat vaccin. Vidare har Kancera rapporterat resultat från Fractalkine-projektet som visar att KAN0440567 efter peroral tillförsel till möss effektivt blockerar funktionen av Fractalkine-receptorn i möss.
 •  Kancera meddelade att bolaget har planenligt erhållit ytterligare en utbetalning från EU för A-PARADDISE projektet, som syftar till att utveckla läkemedel mot parasitsjukdomar, om 2,8 Mkr under januari månad 2016.

Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång Kancera har meddelat att extra bolagsstämma i Kancera AB godkände styrelsens beslut av den 6 april 2016 om nyemissioner av aktier och teckningsoptioner i form av units. Beslutet inkluderar en företrädesemission av aktier och teckningsoptioner (units) (”Nyemissionen”), som vid full teckning tillför Kancera cirka 52 MSEK före emissionskostnader och som vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna tillför Kancera ytterligare 52 – 62 MSEK. Emissionslikviden kommer att användas till Kanceras läkemedelsutveckling, kliniska studier samt till vidareutveckling av Bolagets kapacitet att kommersialisera produkter. Huvuddelen av Kanceras resurser koncentreras nu på att ta minst en av Kanceras läkemedelskandidater inom ROR- och Fractalkineprojekten fram till klinisk prövning mot kronisk lymfatisk leukemi respektive pancreascancer. Parallellt avser Bolaget att validera en breddad användning av läkemedelskandidater från dessa projekt i syfte att påvisa projektens fulla kommersiella potential.   Kancera har rapporterat att ROR hämmare har prövats mot mänsklig trippelnegativ bröstcancer som överförts till zebrafisk och i dessa försök visat att Kanceras småmolekylära ROR hämmare både kan minska tumörstorlek och metastasering (spridning) av denna aggressiva tumörform. Vidare rapporterar Kancera att bolagets PFKFB3 hämmare är aktiva i samma modell av trippelnegativ bröstcancer samt att upptäckten att strålning och PFKFB3-hämmare samverkar har patentsökts.

 •    Kancera har rapporterat att Bolaget mot bakgrund av positiva effektdata i sjukdomsmodeller inom cancer och smärta beslutat att utnyttja bolagets exklusiva option att förvärva Fractalkineprojektet. Förvärvet kommer att genomföras i samband med slutförandet av pågående överföring av resultat och know-how från Acturum och AstraZeneca till Kancera. Betalning för Fractalkineprojektet sker till Acturum Life Science AB i tre delsteg med sammanlagt 6 miljoner aktier varav den första betalningen förfaller vid inlämnande av ansökan om tillstånd för klinisk prövning och stämmans godkännande. Parallellt avser Bolaget att validera en breddad användning av läkemedelskandidaten från detta projekt (KAN0440567) i syfte att påvisa dess fulla kommersiella potential.

VD har ordet

Under 2016 har vi rapporterat framsteg i utvecklingen av en ny generation av ROR hämmare med egenskaper som vi bedömer skall möjliggöra effekt mot både lymfom och solida tumörer. En första studie där mänsklig trippelnegativ bröstcancer transplanterats in i zebrafisk visar att ROR-hämmare både kan hämma tumörtillväxten och motverka spridning. Vidare har vi kunnat validera att Kanceras PFKFB3-hämmare kan hämma tumörtillväxten i samma modell.

På patentsidan har vi kompletterat en internationell patentansökan i ROR-projektet med ytterligare cirka 100 utvalda potenta substanser. I USA har en patentansökan för PFKFB3-substanser har godkänts. Dessutom har en ny patentansökan lämnats in som täcker uppfinningen att Kanceras PFKFB3 hämmare slår mot cancer genom att öka effekten av strålningsbehandling. I HDAC6-projektet har ytterligare en patentansökan har lämnats som omfattar en ny grupp av aktiva substanser vilket tillsammans med en första patentansökan i projektet breddar skyddsomfånget runt våra unika selektiva och effektiva föreningar mot myelom.

Vidare har Kanceras styrelse, mot bakgrund av positiva effektdata i sjukdomsmodeller inom cancer och smärta, beslutat att utnyttja bolagets exklusiva option att förvärva Fractalkineprojektet.

Målet för de närmaste 18-24 månaderna är att ta minst ett av Kanceras läkemedelskandidater inom Fractalkine och ROR-projekten fram till klinisk prövning och därmed första kliniska användning (kronisk lymfatisk leukemi/pancreascancer). Parallellt slutför vi även utvärderingen av en breddad användning av läkemedelskandidater från dessa projekt i syfte att minska risken i den vidare produktutvecklingen och att påvisa projektens fulla kommersiella potential. De operationella målen inkluderar även att leverera läkemedelskandidater från HDAC6 och PFKFB3 projekten.

Mot bakgrund av dessa högt ställda mål har Kanceras styrelse, med stöd av beslut från extrastämman den 22a april 2016,  beslutat om nyemission. Beslutet inkluderar en företrädesemission av aktier och teckningsoptioner (units) som vid full teckning tillför Kancera cirka 52 MSEK före emissionskostnader

Med åtta patentfamiljer som tillsammans bygger upp det immateriella skyddet för fyra småmolekylära cancerprojekt ser vi att Kancera har goda möjligheter att omsätta vetenskapliga resultat till kommersiellt attraktiva nya läkemedel mot cancer. Utvecklingen av nya läkemedel är dock biologiskt och tekniskt riskfylld och utmanad av internationell konkurrens.

Föreliggande emission syftar till att lyfta Kanceras cancerprojekt från en lovande utvecklingsfas till att färdigställas för att kunna prövas mot cancer i patienter. Jag är övertygad om att vi kommer att lyckas med detta arbete.

Thomas Olin
VD Kancera

Tillbaka