Delårsrapport för Kancera AB (publ) Kvartal 1 2015   1 januari-31 mars 2015

2015-05-22

Kancera har under 2013 övergått från att tillämpa regelverket RFR2, som gäller för bolag i koncerner, till BFN:s kompletterande regelverk K3, Årsredovisning och koncernredovisning, som uppfyller Nasdaq First North krav för redovisning av Kancera AB. Övergången till K3 innebar inga väsentliga effekter på resultat- eller balansräkningen för 2013.

Perioden januari till mars 2015 i korthet,

 • FoU-kostnader för första kvartalet uppgick till 4,2 Mkr (3,5 Mkr).

 • Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till -4,9 Mkr (-4,1 Mkr).

 • Resultat efter finansiella poster för första kvartalet uppgick till -4,9 Mkr (-4,2 Mkr).

 • Resultat per aktie för första kvartalet uppgick till -0,05 kr (-0,06 kr).

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för första kvartalet uppgick till -5,2 Mkr (-3,2 Mkr).

 • Eget kapital uppgick per den 31 mars 2015 till 22,5 Mkr (22,3 Mkr) eller 0,23 kr (0,31 kr) per aktie. Soliditeten uppgick per den 31 mars 2015 till 71 procent (72 procent).

 • Likvida medel uppgick den 31 mars 2015 till 17,8 Mkr (19,8 Mkr).

Viktiga händelser under perioden

 • Kancera rapporterade att en andra effektstudie av läkemedelskandidaten KAN0439834 har slutförts i en djurmodell för ett avancerat stadium av kronisk lymfatisk leukemi som kännetecknas av en genetisk förändring vilken gör sjukdomen mer svårbehandlad. Resultat visade att KAN0439834 reducerar antalet ROR-bärande leukemiceller i det lymfatiska systemet (mjälten) efter 14 dagars behandling. Vidare rapporterade Kancera att en andra patentansökan EP15153394.0 har registrerats som omfattar småmolekylära ROR hämmare, inklusive läkemedelskandidaten KAN0439834.

 • Kancera rapporterade att patent WO 2011/079902 rörande monoklonala antikroppar mot ROR1 har godkänts i Kina. Kancera har tidigare rapporterat att partiella rättigheter till detta patent har förvärvats från Bioinvent enligt en överenskommelse som inte innebär någon finansiell börda (utöver patentkostnader) för Kancera innan intäkter genereras. Kancera har genom bolagets medgrundare Professor Håkan Mellstedt varit delaktig i utvecklingen av dessa antikroppar. Antikropparna har främst utnyttjats för att identifiera och validera nya indikationer för ett framtida ROR-hämmande läkemedel. En eventuell vidareutveckling av de ROR-riktade monoklonala antikropparna för terapeutiska ändamål kommer i dagsläget endast ske i partnerskap som ger finansiering och tillgång till expertis inom utveckling antikroppsbaserade läkemedel.

Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Kancera har rapporterat en operationell uppdatering för cancerprojekten ROR, PFKFB3 samt HDAC6.

  • Från ROR-projektet rapporteras att Kanceras läkemedelskandidat KAN0439834 är effektiv både mot leukemiceller som cirkulerar i blodet och leukemiceller som har invaderat lymfkörtlarna hos människa.

  • Nya studier av kliniska prover från leukemipatienter har understrukit att ROR-hämmare i huvudsak slår mot vita blodkroppar som orsakar cancer medan friska vita blodkroppar, inklusive T-celler sparas. Resultaten har betydelse för möjligheten att kombinera ROR-hämmare med den nya generationen av immunstimulerande cancerläkemedel som utvecklats då effekten av dessa är beroende av fungerade T-celler.

  • En ny generation av ROR-hämmare är under utveckling mot solida tumörer.

  • Från PFKFB3-projektet rapporteras en ny upptäckt som visar att Kancera PFKFB3-hämmare KAN0438757 dödar cancerceller genom att motverka reparation av cancerns arvsmassa. Upptäckten indikerar att KAN0438757 kan vara ett effektivt komplement till strålning för behandling av avancerad cancer.

  • Från HDAC6 projektet rapporteras att Kanceras HDAC6 hämmare motverkar cancerns hjälparceller och att en internationell patentansökan inlämnats för registrering under maj månad.

 • Styrelsen i Kancera AB har, med stöd av bemyndigande av årsstämman 2014, beslutat att genomföra en mindre nyemission om 12,3 MSEK. Nyemissionen sker med företrädesrätt för aktieägarna att teckna en ny aktie för 20 gamla till kursen 2,50 SEK.

VD har ordet

Under första kvartalet 2015 rapporterade vi framsteg i alla Kanceras cancerprojekt. I ROR-projektet presenterades en ny studie som visade att Kanceras småmolekylära ROR-hämmare är effektiv mot en behandlingsresistent kronisk lymfatisk leukemi i en djurmodell av sjukdomen som bygger på mänskliga cancerceller. Dessutom visar samma studie att en nyutvecklad kristallin formulering av KAN0439834 har förbättrade egenskaper vad gäller såväl upptag i kroppen som säkerhet jämfört med den tidigare använda formuleringen. Vidare har studier som visar att Kanceras läkemedelskandidat sannolikt har egenskaper som ger en önskad effekt mot cancer hos människa med en peroral behandling 2-3 ggr per dag.  Vi har även i samarbete Professor Håkan Mellstedts forskargrupp vid Karolinska Institutet dels visat att Kanceras läkemedelskandidat är effektiv mot leukemiceller som har invaderat lymfkörtlarna hos människor  som är mera svårbehandlade och att friska vita blodkroppar sparas. Resultaten kan ha betydelse för patients förmåga att häva t ex infektioner och  ger en möjlighet att kombinera ROR-hämmare med den nya generationens immunstimulerande cancerläkemedel som är i utvecklingsfas. Effekten av dessa läkemedel är beroende av friska vita blodkroppar. Sammantaget ger resultaten grund för planering av de säkerhetsstudier som krävs inför eventuella kliniska prövningar.

Kancera har också utvecklat en ny grupp av ROR hämmande småmolekyler som kemiskt liknar läkemedelskandidaten KAN0439834 men som är mindre och uppvisar i provrörsstudier en tre gånger högre dödande effekt mot cancerceller från solida tumörer som pancreascancer. Därmed tar Kancera ett steg mot att angripa en av de mest svårbehandlade cancersjukdomarna.

I PFKFB3-projektet har samarbetet med Professor Thomas Helledays forskargrupp vid SciLifeLab lett till en överraskande upptäckt som visar att Kanceras PFKFB3 hämmare KAN0438757 förhindrar cancercellers reparation av arvsmassan (DNA) efter behandling med t.ex. strålning. När cancercellen inte kan reparera sin arvsmassa dör den. Därmed öppnas en väg för en ny typ av behandling mot strålningsresistent cancer som skulle kunna kombinera dagens DNA-skadande behandlingar (cytostatika eller strålning) med en hämmare av PFKFB3. Detta nya behandlingskoncept stöds av studier på cancerceller som visar att enzymet PFKFB3 bidrar till cancercellernas förmåga att motstå behandling. En hämmare av PFKFB3 kan därför tänkas förstärka effekten av t.ex. strålbehandling.

Under december 2014 rapporterade Kancera att bolagets HDAC6-hämmare verkar selektivt genom ytterligare en mekanism via ett ännu ej kommunicerat målprotein (Target 2), som kan bidra till att minska cancercellernas överlevnadsförmåga. I syfte att påvisa en eventuell samverkan mellan dessa målproteiner har Kancera designat och syntetiserat substanser som enbart hämmar HDAC6 och substanser som hämmar både HDAC6 och Target 2. När den ursprungliga patentansökan för HDAC6 hämmare går in i internationell fas under maj 2015 inkluderar ansökan skydd för dessa substanser. Under 2015 har Kancera, i samarbete med Dr Li-Sophie Zhao Rathje vid Karolinska Institutet visat i laboratoriestudier att Kanceras HDAC6 hämmare selektivt motverkar förmågan hos celler som normalt omger och hjälper tumörer att migrera. Detta fynd indikerar att Kanceras HDAC6 hämmare skulle kunna försvåra för tumörer att få hjälparceller att migrera till tumören och därigenom skapa ett omgivande skydd mot medicinsk behandling och kroppens immunförsvar.

Under perioden 6-27 maj genomför vi en emission med företrädesrätt för aktieägarna. För varje 20-tal aktier har man rätt att teckna en ny aktie för 2,50 kr vilket vid full teckning kan ge 12,3 Mkr före emissionskostnader. Se www.kancera.se för mer information.

Resultaten under 2014 och 2015 visar att vi så långt, har lyckats nå våra huvudsakliga mål. Vi kommer göra vårt yttersta för att få fram läkemedel mot svårbehandlade cancersjukdomar och välkomnar dig att delta i Kanceras riskfyllda men angelägna satsning.

Thomas Olin

VD Kancera

Tillbaka