Delårsrapport för Kancera AB (publ) Kvartal 1 2014.

2014-05-23

Alla siffror från och med kvartal 1 2013 gäller endast Kancera AB (Kancera) till följd av avvecklingen av dotterbolaget iNovacia AB i början av 2013. Kancera har under 2013 övergått från att tillämpa regelverket RFR2, som gäller för bolag i koncerner, till BFN:s kompletterande regelverk K3, Årsredovisning och koncernredovisning, som uppfyller Nasdaq OMX First North krav för redovisning av Kancera AB. Övergången till K3 innebar inga väsentliga effekter på resultat- eller balansräkningen för 2013 eller 2012. Resultatet för perioden 1 januari 2013 – 31 december 2013 samt balansräkningen per 31 december 2013 motsvarar de som hade redovisats enligt tidigare principer i moderbolaget. Jämförelsesiffror som använts nedan under kommentarer från föregående år avser moderbolaget Kancera AB.

Första kvartalet 2014 i korthet,

 • FoU-kostnader för kvartalet uppgick till 3,5 Mkr (1,5 Mkr).

 • Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -4,1 Mkr (-2,3 Mkr).

 • Resultat efter finansiella poster för kvartalet uppgick till -4,2 Mkr (0,7 Mkr).

 • Resultat per aktie uppgick för kvartalet till –0,06 kr (0,04 kr).

 • Företrädesemissionen samt den riktade emissionen som fulltecknades i december 2013 om 22,1 MKr före emissionskostnader inbringade i likviditet under kvartalet 7,5 Mkr.

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för kvartalet uppgick till -3,2 Mkr (-2,2 Mkr).

 • Eget kapital uppgick per den 31 mars 2014 till 22,2 Mkr (15,4 Mkr) eller 0,31 kr (1,01 kr) per aktie. Soliditeten uppgick per den 31 mars till 72 procent (93 procent).

  Likvida medel uppgick den 31 mars 2014 till 19,8 Mkr (5,3 Mkr). Kancera genomför under perioden 1 mars till 31 maj en riktad emission till personalen och vissa närstående enligt beslut på årsstämman 2011. Emissionen delregistreras. För närvarande har emissionen inbringat 652 386 kr vilka ej ingår i redovisade likvida medel per den 31 mars 2014.

Viktiga händelser under perioden

 • Kancera rapporterade att bolaget inleder utveckling av ett vaccin riktat mot ROR. Denna satsning sker mot bakgrund av att det efter behandling av vissa patienter finns en kvarvarande rest av sjukdomen i form av ett fåtal cancerceller, som är svåra att upptäcka. Dessa cancerceller anses bidra till återfall i sjukdomen. Vid t.ex. den vanligaste formen av leukemi (KLL) bär dessa kvarvarande cancerceller ofta ROR. Ett vaccin kan lära patientens eget immunförsvar att känna igen och förstöra ROR-bärande cancerceller. Därmed förväntas sjukdomen hållas undertryckt under en längre tid och patienten leva ett längre och friskare liv än vad som nu är möjligt. Strategin är att Kanceras framtida småmolekylära ROR hämmare sätts in i det första skedet av behandlingen för att undanröja huvuddelen av tumören och sjukdomens symptom varefter en förebyggande behandling följer med ett ROR-vaccin, som kan förhindra återfall av sjukdomen. Därmed finns möjliga synergier mellan Kanceras småmolekylära produkt och vaccin mot ROR.

 • Kancera meddelade att bolaget har erhållit en första utbetalning från EU på 523.655 Euro för utförande av A-PARADDISE projektet som därmed har startats. I augusti 2013 meddelade Kancera att bolaget tillsammans med internationella forskargrupper i projektet A-PARADDISE tilldelats ett anslag från Europeiska Unionens Sjunde Ramprogram för att utveckla läkemedel mot de svåra parasitsjukdomarna malaria, schistosomiasis, leishmaniasis och Chagas sjukdom. Det tre-åriga projektets totala anslag uppgår till 6 M€ varav Kanceras del om ca 950.000 € är störst.

Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Kancera har rapporterat resultat från samarbetet rörande PFKFB3 hämmare med Professor Thomas Helleday vid Science for Life Laboratory som inleddes under 2013. Inom ramarna för samarbetet har nu en storskalig utvärdering av samverkans-effekter mellan Kanceras PFKFB3 hämmare och ett stort antal godkända läkemedel genomförts i laboratoriet. Resultaten visar att en förstärkande effekt mot cancerceller uppnås genom att kombinera PFKFB3 hämmare och ett par definierade klasser av godkända läkemedel. Mot bakgrund av föreliggande resultat kommer nya försök inriktas mot att i prekliniska sjukdomsmodeller verifiera om PFKFB3 hämmare kan bidra till att förbättra behandlingen av avancerad lungcancer och metastaserande bröstcancer.

 • Kancera har rapporterat att bolaget har registrerat en patentansökan (EP14167988.6) för nya substanser mot cancer som selektivt hämmar enzymet HDAC6. Den nya patentansökan baseras på HDAC6-hämmarnas förmåga att påverka mekanismer både i och utanför cellkärnan. Det är påvisat att HDAC6 har sin stora biologiska roll i regleringen av cancercellens förmåga att röra sig och bilda metastaser.

  VD har ordet

I 2014 års rapport från Världshälsoorganisationen (WHO) beskrivs cancer som ett av de allvarligaste hoten mot folkhälsan i Europa. Forskningsframgångar under de senaste decennierna har gett tydliga resultat i kampen mot cancer. Ett resultat av dessa framgångar är att överlevnaden räknat fem år efter start av behandling har ökat till över 65 %. Detta har inneburit att fler av oss blir friskförklarade eller lever med cancer som en kontrollerbar kronisk sjukdom. Antalet individer som är sjuka i cancer förväntas det öka med 75 % under de närmaste tjugo åren. De huvudsakliga skälen är antalet nya fall av cancer ökar bl.a. på grund av våra livs-vanor och det faktum att allt fler lever länge med sjukdomen.

Spridning av cancersjukdomen genom metastaser och en tilltagande motståndskraft mot tillgängliga behandlingar orsakar mer än 90 % av alla cancer-relaterade dödsfall. De bakomliggande orsakerna till dessa egenskaper hos cancer är nu måltavla för Kanceras läkemedel.

Fyra år efter start av Kancera, har bolaget en första läkemedelskandidat inom räckhåll i ROR-projektet i form av en syntetisk småmolekyl. Med denna läkemedelskandidat på plats skall förhandlingar inledas med internationellt etablerade läkemedelsbolag för att identifiera en partner som på ett effektivt sätt kan ta produkten till marknaden.

Tillsammans förenar Kanceras tio forskare och två akademiska forskargrupper, under ledning av professor Mellstedt vid CancerCentrum Karolinska och professor Helleday vid Science for Life Laboratory, erfarenhet av produktutveckling med forskning på hög internationell nivå för att angripa cancer genom tre mekanismer: ROR, PFKFB3 och HDAC6.

Medan de småmolekylära ROR hämmarna närmar sig val av läkemedelskandidat har vaccinprojektet under maj månad startat utvärdering av leads i djurstudier. PFKFB3-projektet har fått ytterligare kraft genom samarbetet med Prof. Thomas Helleday då vi har kunnat visat på synergier med andra läkemedel mot svårbehandlad cancer. Även HDAC-projektet gör framsteg som nyligen dokumenterats i en patentansökan och vidareutvecklade syntesvägar som möjliggör en mer effektiv optimering av HDAC6 hämmarnas läkemedelsegenskaper.

Under maj månad följer vi upp unit-emissionen från december genom att erbjuda inlösen av teckningsoptioner vilket kan tillföra bolaget upp till ca 16 miljoner SEK. Den likvid som Kancera tillförs genom teckningsoptionerna ger oss ytterligare resurser att utveckla Kanceras produktportfölj med huvudsakligt fokus på leverans av läkemedels-kandidat i ROR projektet.

De tekniska svårigheterna i framtagandet av dessa produkter är fortsatt stora samtidigt som nyttan av ett lyckat projekt är betydande. Vi kommer göra vårt yttersta för att utveckla nya läkemedel mot cancer och välkomnar dig att delta i Kanceras angelägna satsning.

Thomas Olin
VD Kancera

Tillbaka