Delårsrapport för Kancera AB (publ) Kvartal 1 2013

2013-05-24

1 januari-31 mars 2013

Alla siffror från och med kvartal 1 2013 gäller endast Kancera AB till följd av avvecklingen av dotterbolaget iNovacia AB. Därmed upprättas ej längre koncernredovisning. Kancera har i samband med detta övergått från regelverket RFR2, som gäller för bolag i koncerner, till BFN:s kompletterande regelverk K3, Årsredovisning och koncernredovisning, uppfyller Nasdaq OMX First North krav för redovisning av Kancera AB.  Övergången till K3 innebar inga effekter på resultat- eller balansräkningen för 2012. Resultatet för perioden 1 januari 2013 – 31 mars 2013 samt balansräkningen per 31 mars 2013 motsvarar de som hade redovisats enligt tidigare principer. Jämförelsesiffror från föregående år avser moderbolaget Kancera AB.

Första kvartalet 2013 i korthet,

 • FoU-kostnader för kvartalet uppgick till 1,5 Mkr (6,0 Mkr).
 • Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -2,3 Mkr (-7,7 Mkr).
 • Resultat efter finansiella poster för kvartalet uppgick till 0,7 Mkr (-7,7 Mkr).
 • Resultat per aktie uppgick för kvartalet till 0,04 kr (-0,51 kr).
 • Resultat efter finansnetto och resultat per aktie påverkades av en vinst om 3 Mkr som uppkom vid realisering av fordran som förvärvats till ett värde understigande nominellt belopp. Fordran har intäktsförts under perioden.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för kvartalet uppgick till -2,2 Mkr (-7,9 Mkr).
 • Eget kapital uppgick per den 31 mars 2013 till 15,4 Mkr (12,9 Mkr) eller 0,81 kr (0,85 kr) per aktie. Soliditeten på balansdagen uppgick till 93 procent (83 procent).
 • Likvida medel uppgick den 31 mars 2013 till 5,3 Mkr (6,7 Mkr). I samband med förvärvet av iNovacias tillgångar uppfylldes även villkoren för ett räntefritt och amorteringsfritt lån från Humlegården Fastigheter AB till Kancera om 1,5 Mkr. Detta lån utbetalades till Kancera efter periodens utgång och är således inte del av redovisade likvida medel.

Viktiga händelser första kvartalet

 • Kancera rapporterade genom en uppdatering av projektportföljen att

–       Publikationer under konferensen ”American Society for Hematology” (ASH) i Atlanta, USA, från Kancera, dess medgrundare Professor Håkan Mellstedt vid Karolinska Institutet, samt forskare vid University of California, San Diego, visade på betydelsen av ROR för utveckling av nya läkemedel mot de oftast förekommande formerna av kronisk och akut leukemi (KLL respektive AML).

–       Ytterligare investeringar gjordes i patentskydd inom ROR-projektet genom registrering av en internationell patentansökan (PCT/EP2013/051772) under januari 2013 och genom förvärv av exklusiva rättigheter till en patentansökan gällande humana monoklonala antikroppar (WO 2012/076727)

–       Kompletterande analyser av Kanceras tidigare resultat visade att nivån på hämningen av PFKFB3-proteinet inne i cancercellen korrelerar väl med den tillväxthämning, som noteras i såväl enskilda cancerceller som i en hel tumör. Detta stärker ytterligare PFKFB3 som måltavla för behandling av cancer.

 • Kancera meddelade att avtal ingåtts i syfte att möjliggöra tillgång till ett högteknologiskt laboratorium för Kanceras nya mindre organisation. Avtalen inkluderar överenskommelse med

–       Humlegården Fastigheter AB om hyra av mindre och mer kostnadseffektiva laboratorielokaler som är bättre anpassade till ROR-projektets storlek och budget.

–       Sobi AB om övertagande av Sobi ABs fordran mot iNovacia om 5 Mkr som är säkerställd genom företagshypotek i bl.a. iNovacias laboratorieutrustning och instrumentpark. Fordringen och Företagshypoteket övertogs mot en betalning om 2 Mkr till Sobi AB.

 • Kancera meddelade att beslut togs att avbryta rekonstruktionen av iNovacia då osäkerhet består gällande möjligheter att skapa externa intäkter som tillåter iNovacia ABs fortsatta drift. Mot denna bakgrund ansökte bolaget om och försattes i konkurs den 21 februari. Kancera har inte lämnat ekonomiska garantier avseende iNovacia.
 • Kancera meddelade att bolaget är klart med ny effektiviserad organisation. En komplett arsenal av instrument samt ett internationellt konkurrenskraftigt bibliotek av prototyper av läkemedel har förvärvats av iNovacia AB:s konkursbo. Parallellt har nyckelpersoner rekryterats för den vidare utvecklingen av ett ROR-riktat läkemedel mot cancer. Denna samlade resurs är nu operationell i specialutrustade laboratorier inom Karolinska Institutet Science Park.

Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Kancera har meddelat att samarbete inleds med Professor Thomas Kipps och hans forskargrupp vid University of California, San Diego. Under samarbetet bidrar Kancera med bolagets diagnostiska antikroppar som utgör ett verktyg för Professor Kipps grupp att påvisa hur aktivering av ROR-1 korrelerar med aggressiva cancerformers egenskaper.
 • Ny kunskap om hur Kanceras ROR-hämmare metaboliseras i levern ger viktig information om hur syntesen av effektiva ROR hämmare skall utvecklas för att planenligt leverera en läkemedelskandidat under 2013.
 • Kancera har rapporterat tillsammans med internationellt forskarlag framgång i utveckling av läkemedel mot en svår parasitsjukdom. Kancera äger tillsammans med sina partners i projektet rättigheterna till gemensamt utvecklade läkemedel mot schistosomiasis.

VD har ordet

Under första kvartalet ser vi nu resultatet av den organisatoriska förändring av Kancera som beslutades om under fjärde kvartalet 2012. Driftkostnaderna har mer än halverats och gjorts mer flexibla samtidigt som soliditeten har ökat då anläggningstillgångar i laboratorium för läkemedelsutveckling har förvärvats under gynnsamma förutsättningar.

Med en kärna av nyckelpersoner och specialanpassade laboratorier inom Karolinska Institutet Science Park lägger vi nu fokus på att leverera en läkemedelskandidat inom ROR-projektet planenligt under fjärde kvartalet 2013. Kancera kontaktas löpande av internationella läkemedelsbolag och Life Science investerare som visar intresse för våra projekt. Vi vet dock att för att lyckas i en ut-licensiering och nå önskad förhandlingsposition krävs ytterligare några steg i produktutvecklingen. Effektprofilen för våra ROR hämmare visar att cancerceller, som motstår dagens läkemedel, avdödas effektivt och med stor träffsäkerhet. Det är vi stolta över. Nu återstår att hantera det framtida läkemedlets stabilitet i kroppen innan de avgörande effekt- och säkerhetsstudierna kan starta. Här har vi gjort framsteg. Efter detaljerade analyser av vad som händer med våra ROR hämmare i leverceller har vi en tydlig plan för vilka kemiska förändringar som skall göras. För vissa steg i den återstående utvecklingen av läkemedelskandidaten i ROR projektet är det rimligt att anta att förutsättningarna att lyckas är goda, medans andra steg är mer svårbedömda.. Denna inneboende osäkerhet är förväntad då vi utvecklar cancerläkemedel som världen aldrig har sett förut.

Om vi tillåter oss att blicka bortom en framtida lyckad leverans av ROR projektet, ser jag att Kancera har goda möjligheter att följa upp med utveckling och försäljning av fler läkemedelskandidater. Ett av dessa kan komma från PFKFB projektet, Kanceras strategi att blockera tumörens ämnesomsättning. PFKFB projektet som nu är vilande har visat lovande effekter mot cancer i bukspottkörtel i djurmodell för sjukdomen och kan på kort varsel åter aktiveras för att leverera en läkemedelskandidat efter ytterligare cirka ett års utveckling. Dessutom har Kancera inom ramarna för ett omfattande EU-finansierat projekt, tillsammans med bl.a. Pasteurinstitutet i Frankrike, upparbetat högpotenta substanser som kan vidareutvecklas mot såväl cancer som svåra parasitsjukdomar. Sammantaget ser vi att Kancera har potential att utveckla och försälja läkemedelskandidater både på kort och medellång sikt.

Thomas Olin

VD i Kancera


Detta är Kancera AB (publ)

Kancera bedriver utveckling av läkemedel som tar sin start i nya behandlingskoncept och avslutas med försäljning av en läkemedelskandidat till internationella läkemedelsbolag. Kancera utvecklar idag läkemedel för behandling av leukemi och solida tumörer genom att dels stoppa överlevnadssignaler i cancercellen och dels strypa cancerns ämnesomsättning. Kancera bedriver sin verksamhet i Karolinska Institutet Science Park i Stockholm och sysselsätter cirka 7 personer. Aktien handlas på NASDAQ OMX First North och antalet aktieägare uppgår till cirka 1700. Remium Nordic AB är Kanceras Certified Adviser.


Historik Kancera

Under 2006 avknoppades Pharmacias och Biovitrums enhet för utveckling av läkemedelskandidater till iNovacia Under 2008 startade ett samarbete med Karolinska Institutet och senare följde samarbete med Sprint Bioscience AB. I maj 2010 bildade forskare från Cancercentrum Karolinska, iNovacia AB, Sprint Bioscience AB och en grupp privata investerare Kancera AB genom tillskott av kapital och två upparbetade läkemedelsprojekt, båda med fokus på cancer. NASDAQ OMX godkände Kancera för upptagande till handel på First North med första handelsdag den 25 februari 2011. I mars 2013 förvärvade Kancera ett komplett utvecklingslaboratorium för läkemedel från sitt tidigare dotterbolag iNovacia AB varefter läkemedelutveckling sker i egen regi inom Karolinska Institutet Science Park, Stockholm.

Tillbaka