Delårsrapport för Kancera AB (publ) Kvartal 1, 2012

2012-05-24

1 januari–31 mars 2012

Om inte annat anges avser alla siffror Kancerakoncernen. Jämförelsesiffror för 2011 gällande rörelseresultat och resultat efter finansnetto påverkades av en upplösning av badwill om 7 Mkr som uppkom i samband med förvärv av iNovacia och som intäktsfördes i sin helhet under första kvartalet 2011. Dessutom påverkades jämförelsesiffror för 2011 av att Kancera förvärvade iNovacia den 17 februari varför endast iNovacias omsättning och resultat för 1,5 månad omfattas av första kvartalet 2011.

Första kvartalet 2012 i korthet

 • Nettoförsäljning för extern kontraktsforskning för kvartalet uppgick till 0,7 Mkr (0,6 Mkr).
 • FoU-kostnader för kvartalet uppgick till 4,7 Mkr (4,6 Mkr).
 • Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -7,8 Mkr (0,9 Mkr).
 • Resultat efter finansiella poster för kvartalet uppgick till -7,8 Mkr (0,7 Mkr).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,52 kr (0,06 kr).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för kvartalet uppgick till -7,9 Mkr (-5,0 Mkr).
 • Eget kapital uppgick per den 31 mars 2012 till 18,1 Mkr (38,1 Mkr) eller 1,19 kr (3,33 kr) per aktie. Soliditeten på balansdagen uppgick till 57 procent (72 procent).
 • Likvida medel uppgick den 31 mars 2012 till 12,6 Mkr (34,4 Mkr) och i moderbolaget till 6,7 Mkr (25,1 Mkr).

Viktiga händelser under första kvartalet

 • Kancera visade i samarbete med Professor Matthias Löhr vid Karolinska Institutet att Kanceras ROR-hämmare ger en god celldödande effekt i en mycket krävande modell av human cancer i bukspottkörteln. Effekten är signifikant bättre än den som erhålls av dagens standardterapi, gemcitabin. Kancera presenterade dessa resultat på Bio Europe Spring i Amsterdam.
 • Kancera presenterade bolagets strukturbaserade design av aktiva substanser riktade mot cancerns metabolism vid World Cancer Metabolism Summit i Washington.
 • Kancera presenterade resultat inom ROR-projektet som visar att bolagets aktiva substanser är signifikant mer selektiva än fyra konkurrerande kinashämmare som utvecklas mot kronisk lymfatisk leukemi. Resultaten är framtagna i samarbete med Professor Håkan Mellstedts forskargrupp vid Cancercentrum Karolinska.
 • Kancera registrerade patentansökan gällande en kemisk serie av ROR-hämmande småmolekyler med läkemedelslika egenskaper.
 • iNovacia AB meddelade att bolaget och Bostonbaserade Agios Pharmaceuticals har ingått ett samarbetsavtal gällande identifiering av kemiska startpunkter för ett projekt med hjälp av iNovacias höghastighetsscreening och kemiska bibliotek.

Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Kancera har meddelat att bolagets ROR hämmande substanser har förmåga att döda leukemiceller från 50% av de patienter som inte längre hjälps av de läkemedel som finns tillgängliga idag mot kronisk lymfatisk leukemi. Detta öppnar vägen för ett möjligt genombrott i behandlingen av den vanligaste formen av kronisk leukemi. Studierna är utförda i samarbete med Professor Håkan Mellstedts forskargrupp vid Cancercentrum Karolinska.
 • Kancera har meddelat att bolaget i samarbete med Professor Håkan Mellstedts forskargrupp på Karolinska Institutet har utvecklat antikroppar som tillåter utveckling av ett diagnostiskt verktyg för att identifiera patienter och följa upp hur enskilda patienter svarar på behandling med ROR-hämmare.
 • Kanceras ROR projekt har valts ut för presentation av ”American Society of Clinical Oncology” för presentation under årets stora kongress i Chicago den 1-5 juni, 2012. Forskningsresultaten presenteras av professor Håkan Mellstedt med titeln ”Effect of ROR1 targeting small molecules on chronic lymphocytic leukemia cells”.
 • Kancera har presenterat sina cancerprojekt vid seminarium under temat ”Lead Generation and Structure-Based Drug Design in Cancer Research” vid Cambridge Innovation Center i Boston (USA), fredagen den 27:e april, 2012.
 • Styrelsen i Kancera AB har, med stöd av bemyndigande av den extra bolagsstämman den 10 november 2011, beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Nyemissionen avser högst 3 787 000 aktier till en emissionskurs av 2,30 kr per aktie. Vid fulltecknad nyemission tillförs Kancera AB ca 8,7 Mkr före emissionskostnader.
Tillbaka