Delårsrapport för Kancera AB (publ)

2011-05-25

1 januari – 31 mars 2011
Då Kancera grundades den 28 april 2010 finns det inga historiska jämförelseuppgifter för motsvarande kvartal föregående år. Om inte annat anges avser alla siffror Kancera koncernen.

Första  kvartalet 2011 i korthet

 • Nettoförsäljning för kvartalet uppgick till 0,6 Mkr.
 • FoU-kostnader för kvartalet  uppgick till 3,9 Mkr.
 • Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till +0,9 Mkr.
 • Resultat efter finansnetto för kvartalet uppgick till +0,7 Mkr
 • Rörelseresultat och Resultat efter finansnetto påverkades av en upplösning av badwill om 7 Mkr som uppkom i samband med förvärv av iNovacia och som intäktsfördes i sin helhet under perioden.
 • Resultat per aktie uppgick till +0,06 kr.
 • Eget kapital uppgick per den 31 mars 2011 till 38,1 Mkr eller 3,95 kr per aktie. Soliditeten på balansdagen uppgick till 72 procent.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för kvartalet uppgick till -5,0 Mkr .
 • Likvida medel uppgick den 31 mars 2011 till 34,4 Mkr och i moderbolaget till 25,1 Mkr.
 • Nyemissioner under kvartalet inbringade 25,2 Mkr före emissionskostnader.

Viktiga händelser under första kvartalet

 • Kanceras publika nyemission genomfördes och tillförde bolaget 25,2 Mkr. Emissionskostnaderna för 2010 uppgick till 2,1 Mkr och för 2011 till 1,0 Mkr.
 • Den 17e februari utnyttjade Kancera optionen att förvärva iNovacia AB för en köpeskilling om 2,3 Mkr. Kancera kommer därför fortsättningsvis att upprätta koncernredovisning.
 • Innan Kancera förvärvade iNovacia sålde iNovacia sin aktiepost i Kancera för 6 Mkr (7 kr per aktie). Försäljningen avsåg befintliga aktier och medför ingen utspädning men ett likviditetstillskott som medföljde vid Kanceras förvärv.
 • NASDAQ OMX First North godkände Kancera för upptagande till handel på First North. Första dag för handel var den 25 februari 2011.
 • Kancera har utvecklat nya substanser riktade mot cancerns energiomsättning vilka har lagt grunden för den första av två internationella patentansökningar som avses registreras under 2011.
 • I Kanceras läkemedelsprojekt mot leukemi visar resultat att bolagets aktiva substanser även har potential att vara verksamma i ytterligare åtta blodcancerformer. Vidare har verkningsmekanismer för Kanceras aktiva substanser kartlagts. De senare resultaten visar på en cancerspecifik verkan vilket underlättar vidare utveckling och marknadsföring av projektet mot leukemi.

Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Kancera har etablerat ett samarbete med Northwestern University Feinberg School of Medicine, Chicago, USA för att utveckla läkemedel mot aggressiv cancer. 
 • Kancera har ingått hyresavtal avseende specialritade laboratorier inom Karolinska Institutet Science Park med inflyttning i september 2011.
Tillbaka