Delårsrapport för Kancera AB (publ)

2011-08-31

1 januari–30 juni 2011
Om inte annat anges avser alla siffror Kancerakoncernen. Kanceras förvärv av iNovacia AB har genomförts den 17 februari 2011 varför iNovacia ABs verksamhet ingår i räkenskaperna från det datumet.

Perioden januari till juni samt det andra kvartalet 2011 i korthet

 • Nettoförsäljning för perioden uppgick till 2,3 Mkr varav det andra kvartalet uppgick till 1,7 Mkr.
 • FoU-kostnader för perioden t uppgick till 13,2 Mkr varav det andra kvartalet uppgick till 8,3 Mkr.
 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till -7,9 Mkr varav det andra kvartalet uppgick till -8,8 Mkr.
 • Resultat efter finansnetto för perioden uppgick till -8,2 Mkr varav det andra kvartalet uppgick till -8,9 Mkr
 • Rörelseresultat och Resultat efter finansnetto påverkades av en upplösning av badwill om 7 Mkr som uppkom i samband med förvärv av iNovacia och som intäktsfördes i sin helhet under perioden.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,66 kr varav det andra kvartalet uppgick till -0,67 kr.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -12,6 Mkr varav det andra kvartalet uppgick till -7,6 Mkr.
 • Eget kapital uppgick per den 30 juni 2011 till 29,2 Mkr eller 2,36 kr per aktie. Soliditeten på balansdagen uppgick till 60 procent.
 • Likvida medel uppgick den 30 juni 2011 till 26,8 Mkr och i moderbolaget till 17,6 Mkr.

Viktiga händelser under perioden

 • Kanceras publika nyemission genomfördes och tillförde bolaget 25,2 Mkr. Emissionskostnaderna för 2010 uppgick till 2,1 Mkr och för 2011 till 1,0 Mkr.
 • Den 17e februari utnyttjade Kancera optionen att förvärva iNovacia AB för en köpeskilling om 2,3 Mkr.
 • Innan Kancera förvärvade iNovacia sålde iNovacia sin aktiepost i Kancera för 6 Mkr (7 kr per aktie). Försäljningen avsåg befintliga aktier och medför ingen utspädning men ett likviditetstillskott som medföljde vid Kanceras förvärv.
 • NASDAQ OMX First North godkände Kancera för upptagande till handel på First North. Första dag för handel var den 25 februari 2011.
 • I Kanceras läkemedelsprojekt mot leukemi visar resultat att bolagets aktiva substanser även har potential att vara verksamma i ytterligare åtta blodcancerformer. Vidare har verkningsmekanismer för Kanceras aktiva substanser kartlagts. De senare resultaten visar på en cancerspecifik verkan vilket underlättar vidare utveckling och marknadsföring av projektet mot leukemi.
 • Kancera visade att bolagets substanser riktade mot cancerns energiomsättning ökar effektiviteten av kemoterapi i en cellmodell av magcancer. Nya substanser riktade mot cancerns energiomsättning registrerades av Kancera i en internationell patentansökan under juni 2011.
 • Kancera etablerade ett samarbete med Professor Mary Hendrix, Northwestern University Feinberg School of Medicine, Chicago, USA för att utveckla produkter mot aggressiv cancer. Professor Hendrix, som är rådgivare åt National Cancer Institute (NCI) samt National Institutes of Health (NIH), bidrar med kunnande och modeller för att identifiera eller angripa metastaserande cancer i en tidig fas av sjukdomen.
 • Årsstämman beslutade att införa ett optionsprogram till koncernens anställda och motsvarande befattningshavare. Optionsprogrammet innebär emission av högst 400.000 teckningsoptioner. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas kommer utspädningen av aktiekapitalet uppgå till ca 2,9 procent.
 • Nytt hyresavtal ingicks avseende specialritade laboratorier inom Karolinska Institutet Science Park för inflyttning i september 2011.

Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Som en följd av framsteg inom Kanceras ROR-teknologi har Kancera initierat även utveckling av läkemedelskandidater som slår mot solida tumörer, såsom cancer i bukspottskörtel och prostata.
 • En riktad nyemission med stöd av bemyndigande från årsstämman har inbringat 7,6 Mkr före emissionskost nader. Emissionskurs var 4 kronor och 1 900 000 aktier utgavs innebärande en ökning av antalet aktier med 14,3 %. Tillfört kapital avses i första hand användas för vidareutveckling av Kanceras ROR-teknologi.
Tillbaka