DELÅRSRAPPORT FÖR KANCERA  AB (publ) 1 januari – 31 mars 2017

2017-05-19

PERIODEN 1 JAN – 31 MARS 2017 I KORTHET

• FoU-kostnader för första kvartalet uppgick till 8,3 Mkr (4,2 Mkr) 

• Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till -9,7 Mkr (-5,1 Mkr)  

• Resultat efter finansiella poster för första kvartalet uppgick till -9,7 Mkr (-5,0 Mkr)

• Resultat per aktie uppgick för första kvartalet uppgick till -0,08 kr (-0,05 kr)

• Kassaflödet från den löpande verksamheten för första kvartalet uppgick till -9,4 Mkr (-6,3 Mkr)

• Eget kapital uppgick per den 31 mars 2017 till 50,0 Mkr (17,0 Mkr) eller 0,38 kr (0,16 kr) per aktie

• Soliditeten uppgick per den 31 mars 2017 till 78 procent (70 procent)). Likvida medel uppgick den 31 mars 2017 till 48,3 Mkr (12,1 Mkr). 

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET
Kancera AB (publ) presenterade ny information som visar
– hur bolagets Fractalkine-blockerare hindrar att immunceller (monocyter) infiltrerar nerver och ryggmärg vilket motverkar nervskador och smärtkänslighet i samband med cancerbehandling   
– att ny ROR-hämmare verkar hela dygnet vilket öppnar för fler indikationer
– uppnådda delmål för HDAC6-projektet 
– hur PFKFB3-hämmare verkar selektivt mot cancer 
– framgång i utvecklingen av substanser mot Chagas (parasit) sjukdom 
– Kancera kommenterade kliniska resultat som läkemedels-bolaget Eisai tagit fram med en injicerad antikropp mot Fractalkine. Dessa kliniska resultat visar positiva effekter vid behandling av de autoimmuna sjukdomarna Crohns sjukdom och Reumatoid artrit, vilket ökar sannolikheten att Kanceras KAND567 kan komma att nå en klinisk och kommersiell framgång i behandlingen av svårbehandlade folksjukdomar. 

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER FÖRSTA KVARTALETS UTGÅNG
• Kancera har meddelat att bolaget slutför förvärvet av Fractalkineprojektet mot autoimmuna sjukdomar och cancer av Acturum Real Estate AB.
• Kancera har, i samarbete med Thomas Helledays forskargrupp vid Karolinska institutet, rapporterat att Bolagets hämmare av PFKFB3 verkar i synergi med en ny klass av läkemedel kallade PARP-hämmare. Kanceras PFKFB3-hämmare KAN0438757 förhindrar cancercellens förmåga att motstå PARP-hämmare genom att blockera DNA-reparation. Därmed öppnas möjligheter att öka effekten av PARP-hämmare mot flera former av behandlingsresistent cancer.
• Styrelsen i Kancera AB (publ) har, med stöd av bemyndigande av årsstämman 2016, beslutat att genomföra en mindre nyemission om maximalt 24 miljoner kronor. Nyemissionen sker med företrädesrätt för aktieägarna att teckna en ny aktie för 10 gamla till kursen 1,80 SEK.
• Kancera har meddelat godkännande för start av klinisk prövning med KAND567, samt att avtal har ingåtts med det kliniska kontraktsbolaget QPS för genomförande av den kliniska fas I studien med KAND567.

VD HAR ORDET

Kancera fick den 9e maj tillstånd för klinisk prövning av vår små-molekylära läkemedelskandidat KAND567, en selektiv blockerare av Fractalkine-receptorn som kan ges oralt. Därmed har bolaget uppnått huvudmålet för nyemissionen 2016, d.v.s. att ta minst ett av Kanceras produkter in i klinisk prövning. Den planerade kliniska studien, som kommer genomföras i Holland, syftar till att kartlägga säkerhet, tolerabilitet och farmakokinetik av KAND567 hos friska försökspersoner.

Intressanta kliniska resultat med en injicerad antikropp mot Fraktalkine presenterades nyligen av läkemedelsbolaget Eisai. Resultaten visar att blockering av Fractalkine-systemet ger önskade effekter i människa mot svårbehandlade former av autoimmuna sjukdomar vilket ligger i linje med det som vi har kunnat påvisa med KAND567.

Fördelen med KAND567 jämfört med en antikropp är att den är enklare att medicinera och har lättare når fram till sjuka organ eller tumörer. Sammantaget stödjer detta oss i vår tro att Kanceras KAND567 kan nå en klinisk och kommersiell framgång i behandlingen av svårbehandlade folksjukdomar. 

Under perioden slutfördes också förvärvet av Fractalkineprojektet från Acturum Real Estate AB enligt plan. Betalning för Fractalkineprojektet sker genom kvittningsemission i tre delsteg med sammanlagt 6 miljoner aktier i Kancera AB. I samband med ansökan om tillstånd för klinisk prövning har första betalningen om 2 miljoner aktier förfallit till betalning. 

Utvecklingen av KAND567 har nyligen uppmärksammats av facktidskrifter som ”SCRIP Magazine” och ”Drug Discovery Today”. Intresset grundas på att KAND567 leder utvecklingen av en ny klass av småmolekylära läkemedel som har potential att förändra behandlingen av autoimmuna sjukdomar, inflammation och cancer. För en animation som visar hur KAND567 kan komma att verka mot cancer och autoimmuna sjukdomar, se http://www.kancera.com/sv/Press/Nyheter/ 

En ny generation av ROR-hämmare har utvecklats som kan doseras på ett sätt som upprätthåller ett angrepp mot cancer-celler i kroppen under hela dygnet. Detta har i laboratoriestudier visats vara nödvändigt för att motståndskraftiga solida tumörceller skall destruera sig själva. 

I HDAC6-projektet fortsätter Kancera att nå uppsatta delmål för de Vinnova-stödda studierna. 

I PFKFB3-projektet har ny EU-finansiering inneburit att ytterligare forskarkraft tillförs utvecklingen av PFKFB3-hämmare. Kanceras PFKFB3-hämmare har nyligen visats samverka effektivt i cellstudier med en snabbt växande klass av läkemedel (PARP-hämmare) mot äggstocks-och bröstcancer. Därmed öppnas möjligheter att öka effekten av PARP-hämmare mot flera former av behandlingsresistent cancer.

Sammantaget innebär det att Kancera tar steg fram mot att identifiera nästa läkemedelskandidat som skall förberedas för kliniska studier. För att möjliggöra ett fortsatt högt tempo i produktutvecklingen mot cancer och autoimmuna sjukdomar under 2018, stärker Kancera nu rörelsekapitalet genom en företrädes-emission. 

Vi kommer göra vårt yttersta för att nå våra högt ställda mål.

Thomas Olin.  VD Kancera AB (publ)

Om Kancera AB (Publ)
Kancera AB bedriver sin verksamhet i Karolinska Institutet Science Park i Stockholm och sysselsätter cirka 18 personer. Aktien handlas på NASDAQ First North Premier. Antalet aktieägare uppgick per den 31 mars 2017 till cirka 7600. 
FNCA Sweden AB är Kancera AB:s Certified Adviser. Professor Carl-Henrik Heldin, Professor Håkan Mellstedt och Dr Charlotte Edenius är vetenskapliga rådgivare och styrelseledamöter i Kancera AB. Kancera utvecklar patentskyddade läkemedel, som kan förlänga liv och minska vårdkostnader, för försäljning till internationell läkemedelsindustri och vidare klinisk prövning. Läkemedelskandidater utlicensieras mot delbetalningar vid signatur och milstolpar i produktutveckling (typiskt sett vid inledning av klinisk fas I, II, III och vid registrering) samt royaltyintäkter.

För ytterligare information, kontakta gärna,

Thomas Olin, VD: 0735-20 40 01

Adress:
Kancera AB (publ)
Karolinska Institutet Science Park
Banvaktsvägen 22
SE 171 48 Solna
Besök gärna bolagets hemsida; http://www.kancera.se 

Denna information är sådan information som Kancera AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 maj 2017 kl. 8.30 CET.

Tillbaka