DELÅRSRAPPORT FÖR KANCERA  AB (publ) 1 januari – 30 juni 2018

2018-08-24

ANDRA KVARTALET  JAN – JUNI 2018 I KORTHET

• Nettoomsättning för perioden uppgick till 0,0 MSEK (0,1 MSEK). För det andra kvartalet blev omsättningen 0,0 MEK (0,1 MSEK)

FoU-kostnader för perioden uppgick till 20,8 Mkr (25,1 Mkr) varav andra kvartalet utgjorde 8,9 Mkr (16,8 Mkr)

Rörelseresultatet för perioden uppgick till -22,9 Mkr (-27,7 Mkr) varav andra kvartalet utgjorde -10,2 Mkr (-18,0 Mkr)

Resultat efter finansiella poster för perioden uppgick till -23,1 Mkr (-27,7 Mkr) varav andra kvartalet utgjorde -10,6 Mkr (-18,0 Mkr)

Resultat per aktie uppgick för perioden uppgick till -0,15 kr (-0,20 kr) varav andra kvartalet utgjorde -0,07 kr (-0,13 kr)

Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -13,4 Mkr (-25,6 Mkr) varav andra kvartalet utgjorde -3,5 Mkr (-16,2 Mkr)

Eget kapital uppgick per den 30 juni 2018 till 56,2 Mkr (60,1 Mkr) eller 0,30 kr (0,41 kr) per aktie

Soliditeten uppgick per den 30 juni 2018 till 75 procent (79 procent). Likvida medel uppgick den 30 juni 2018 till 52,7 Mkr (54,1 Mkr)

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET

• Kancera AB rapporterade resultat från en Fas I-studie i friska försökspersoner med den immunreglerande läkemedelskandidaten KAND567. Studien visade att KAND567 är säker och väl tolererad upp till plasmakoncentrationer som var fem till tio gånger högre än den beräknade effektiva nivån för terapeutisk effekt i människa. Vid ytterligare höjning av dosen noterades en reversibel förhöjning av markörer för leverpåverkan. Resultaten visade även att KAND567 blockerar fractalkine-systemet i människa.

Kancera rapporterade resultat från tre prekliniska sjukdomsmodeller som visar på hjärt-kärl-skyddande egenskaper av KAND567.

Kancera meddelade att det nu utvärderar förutsättningar för fortsatt klinisk utveckling av KAND567 mot cancer och inflammationsorsakade skador i hjärta och kärl, t.ex. i samband med infarkt.

• Kancera meddelade att den vetenskapliga artikeln ”First-in-class oral small molecule inhibitor of the tyrosine kinase ROR1 (KAN0439834) induced significant apoptosis of chronic lymphocytic leukemia cells” publicerades i tidskriften Leukemia (Nature Publications).

  Kancera rapporterade att bolagets HDAC6-hämmare och ROR-hämmare effektivt tas upp i hjärna respektive benmärg vilket ger möjligheter att utveckla dessa substanser mot nya kliniska användningsområden samt att Europeiska patentmyndigheten har givit Kanceras HDAC6-hämmare möjlighet till snabb godkännande-process baserat på dess uppfinningshöjd.

Kancera informerade om att patentansökan har lämnats in som omfattar en ny syntesväg för KAND567 vilken ger en förbättrad kvalitet av den aktiva substansen och möjlighet till förlängt skydd för ett framtida läkemedel. Vidare rapporterade Kancera att nya beredningar av KAND567 har utvecklats för peroral respektive intravenös tillförsel.

 • Kancera meddelade att nyemissionen, som beslutades vid extra bolagsstämma den 20 april 2018, tecknades till 48 MSEK (cirka 80,7 procent). Kanceras styrelse bedömer att detta likvidtillskott täcker kostnaderna för emissionens huvudsakliga mål, d.v.s. att förbereda och genomföra klinisk fas IIa-studie av KAND567 inom Fractalkineprojektet.

Kanceras årsstämma den 30 maj 2018 beslutade att, jämte omval av sittande styrelse, välja in Anders Gabrielsen som ny styrelseledamot.

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER ANDRA KVARTALETS UTGÅNG

• Kancera AB (publ) har meddelat att unika blockerare av Fractalkinesystemet patentsökts. Från de patentsökta blockerarna avser Kancera att vidareutveckla en ny läkemedelskandidat, vilket beräknas ta cirka 12 månader. Utvecklingen av denna nya läkemedelskandidat bedöms ej påverka den planerade kliniska Fas IIa-studien av KAND567.

VD HAR ORDET

Under det andra kvartalet 2018 uppnåddes flera centrala mål för bolaget. Nya patentansökningar stärkte Fractalkineprojektet, styrelsen kompletterades med aktuell erfarenhet från stora läkemedelsbolag och bolaget finansierades för kommande klinisk studie.

Nyemissionen som skedde med företräde för aktieägare, tillförde Kancera ca 48 MSEK före emissionskostnader. Likviden skall huvudsak användas för förberedelser och genomförande av en klinisk fas IIa-studie av KAND567 som beräknas starta under första halvåret 2019. Betalning till garanter och rådgivare skedde i form av units (aktier som optioner) och kontanter enligt en fördelning som redovisas under rubriken ”Aktiekapital och Aktien.”

Medan Kanceras huvudsakliga resurser nu satsas på Fractalkineprojektet riktas det fortsatta arbetet inom ROR1, HDAC6 och PFKFB3-projekten mot att etablera externa samarbeten för vidareutveckling av dessa projekt mot blodcancer (ROR1-hämmare), äggstockscancer (PFKFB3) samt HDAC6-kopplade sjukdomstillstånd som är kopplade till hjärnan.

Stärkta av Kanceras positiva prekliniska forskningsresultat som visar att KAND567 kraftfullt minskar hjärtskada efter infarkt och kliniska studier som stödjer att aktiva doser kan uppnås i människa, har vi sökt kompletterande kompetens till styrelsen inom det kardiovaskulära området. Vi är därför glada att välkomna Anders Gabrielsen som ny styrelsemedlem. Han har som kardiolog lång erfarenhet av läkemedelsutveckling och omvärldsanalys inom det kardiovaskulära området från tre stora läkemedelsbolag, vilket ger Kanceras strategiarbete ytterligare skärpa.

Inom Fractalkineprojektet utvecklade vi under våren två produktformuleringar av den kliniska läkemedelskandidaten KAND567. Dessa två formuleringar ger tillsammans möjlighet till såväl per-oral som intravenös administrering av KAND567. Intravenös behandling blir aktuell i en Fas II-studie där KAND567 tillförs direkt i blodbanan för att skydda hjärtat när patienten anländer akut till sjukhuset efter en infarkt.

Under maj månad ansökte Kancera om patentskydd för en förbättrad metod att tillverka produkter baserade på KAND567. Under juli lämnade vi in ytterligare en patentansökan, denna gång för att skydda nya blockerare av fractalkinesystemet. Kanceras kunskap om dessa nya blockerares egenskaper är redan så pass stor att vi ser goda möjligheter att utse en ny läkemedelskandidat inom det närmaste året. En sådan läkemedelskandidat skulle ge oss möjlighet att utveckla unika produkter mot flera sjukdomar (som kardiovaskulär sjukdom, inflammation och cancer) vilket i sin tur stärker Kancera i kommersialiseringen av Fractalkineprojektet.

Thomas Olin

VD Kancera AB (publ)

Augusti 2018


Tillbaka