DELÅRSRAPPORT FÖR KANCERA  AB (publ) 1 januari – 30 juni 2017

2017-08-22

PERIODEN 1 APRIL- 30 JUNI 2017 I KORTHET

• FoU-kostnader för perioden uppgick till 25,1 Mkr (8,7 Mkr) varav andra kvartalet utgjorde 16,8 Mkr (4,4 Mkr)

• Rörelseresultatet för perioden uppgick till -27,7 Mkr (-10,5 Mkr) varav andra kvartalet utgjorde -18,0 Mkr (-5,5 Mkr)

• Resultat efter finansiella poster för perioden uppgick till -27,7 Mkr (-10,5 Mkr) varav andra kvartalet utgjorde -18,0 Mkr (-5,5 Mkr)

• Resultat per aktie uppgick för perioden uppgick till -0,20 kr (-0,10 kr) varav andra kvartalet utgjorde -0,13 kr (-0,05 kr)

• Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -25,6 Mkr (-9,2 Mkr) varav andra kvartalet utgjorde -16,2 Mkr (-2,9 Mkr)

• Eget kapital uppgick per den 30 juni 2017 till 60,1 Mkr (71,1 Mkr) eller 0,41 kr (0,54 kr) per aktie

• Soliditeten uppgick per den 30 juni 2017 till 79 procent (86 procent). Likvida medel uppgick den 30 juni 2017 till 54,1 Mkr (68,7 Mkr)


VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET

• Kancera meddelade att bolaget slutför förvärvet av Fractalkineprojektet mot autoimmuna sjukdomar och cancer av Acturum Real Estate AB.

• Kancera rapporterade att bolaget i samarbete med Thomas Helledays forskargrupp vid Karolinska institutet visat att hämmare av PFKFB3 verkar i synergi med en ny klass av läkemedel kallade PARP-hämmare, som visat sig vara effektiva mot svårbehandlade former av ovarial- och bröstcancer.

• Kancera meddelade att bolaget inom ramarna för EU:s forskningsprogram SYNTRAIN har anställt två internationella industridoktorander för att stärka bolagets forskning om hur DNA-reparation kan störas i cancerceller vilket är ett nytt sätt att angripa sjukdomen. De tre första årens forskning finansieras helt av EU genom ett anslag om cirka 500 000 Euro.

• Kancera meddelade att en klinisk fas I studie med KAND567 startat i Nederländerna i samarbete med det kliniska kontraktsbolaget QPS.

• Årsstämman den 30 maj 2017 fastställde resultat och balansräkning, beviljade Styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016 samt beslutade om omval av samtliga styrelseledamöter samt revisor.

• Kancera meddelade att Sveriges innovationsmyndighet VINNOVA har tilldelat bolagets Fractalkineprojekt ett bidrag om totalt 1,000,000 kronor riktat till projekt som betecknas ha ”en mycket hög innovationshöjd och kommersialiseringspotential”. Syftet med anslaget är att bidra till förberedelser inför fas II-studier.

• Styrelsen i Kancera AB (publ) genomförde med stöd av bemyndigande av extrastämma den 19 juni 2017 en nyemission om 23,7 Mkr före emissionskostnader. Nyemissionen skedde med företrädesrätt för aktieägarna och övertecknades, 161 procent.

VD HAR ORDET

Under det andra kvartalet startade Kancera planenligt Fas I studien i Fractalkineprojektet. Studien syftar till att dokumentera läkemedelsegenskaper, säkerhet och tolerabilitet för läkemedels-kandidaten KAND567 i friska försökspersoner. Studien pågår nu enligt plan med stegvis ökande singeldoser.

Nästa steg i den kliniska utvecklingen av KAND567 är att studera säkerhet samt effekten på sjukdomsmarkörer i patienter med cancer och/eller autoimmuna sjukdomar. Förberedelserna inför dessa studier har kunnat startas under sommaren tack vare den emission som genomfördes under juni och tillförde bolaget cirka 23 Mkr. Förberedelserna omfattar bl.a. utveckling av en kapsel-formulering för peroral behandling och de säkerhetsstudier som krävs för en tremånadersbehandling med KAND567.

Under juni månad deltog Kancera i årets största Biotechkonferens som i år hölls i San Diego. Kancera uppmärksammades under konferensen både i facktidsskriften ”Bio Buzz” (http://kancera.com/sv/Press/Nyheter/Artikel-om-Fraktalkin-projektet-i-BIO-Buzz/) och av amerikansk radio som intervjuade oss inför kommande program av ”Tech Nation”. Det som speciellt lockade dessa media att skriva om Kancera är att läkemedel som påverkar Fractalkinesystemet skulle kunna motverka sjukdomar som uppkommer på grund av ett åldrande immunsystem, inklusive cancer, inflammation och autoimmuna sjukdomar.

Under Bio-mötet i San Diego fick vi möjlighet att presentera alla Kanceras fyra projekt för både stora läkemedels-bolag och några av de dynamiska medelstora amerikanska Biotechbolagen. Flera av dessa Biotechbolag står inför en stark tillväxt efter att framgångsrikt ha utvecklat egna revolutionerande läkemedel. Bolagen visade speciellt intresse för Fractalkine-blockeraren som en ny immunreglerare i klinisk fas och PFKFB3-hämmare för möjligheten att med kombinera dessa med PARP-hämmare mot svårbehandlad äggstocks- och bröstcancer.

Thomas Olin
VD Kancera AB (publ)

För ytterligare information, kontakta,
Thomas Olin, VD: 0735-20 40 01

Denna information är sådan som Kancera AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg,för offentliggörande den 22 augusti 2017, klockan 08.30 CET.

Tillbaka