Delårsrapport för första kvartalet 2022, 1 januari -31 mars, Kancera ab (publ.), org.nr. 556806-8851

2022-05-20

Första kvartalet i korthet

Januari – mars
Finansiell sammanfattning för första kvartalet samt perioden januari – mars 2021
·        Nettoomsättningen uppgick till 0 Mkr (0,0 Mkr).
·        FoU-kostnader uppgick till 10,6 Mkr (8,2 Mkr).
·        Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till -11,9 Mkr (-9,0 Mkr).
·        Resultat efter finansiella poster för första kvartalet uppgick till -12,0 Mkr (-9 ,1 Mkr).
·        Resultat per aktie, före och efter utspädning, för första kvartalet uppgick till -0,21 kr (-0,03 kr).
·        Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick för första kvartalet till -9,8 Mkr (-9,0 Mkr).
·        Eget kapital uppgick per den 31 mars 2022 till 110,50 Mkr (122,80 Mkr) eller 1,97 kr (2,19 kr) per aktie.
·        Soliditeten uppgick per den 31 mars 2022 till 90 procent (92 procent).
·        Likvida medel uppgick den 31 mars 2022 till 96,8 Mkr (55,0 Mkr).
 
 
Viktiga händelser under första kvartalet
·        Kancera meddelade att rekryteringen av hjärtpatienter vid Freeman Hospital går bra och pekar på att alla patienter kan inkluderas i studien under 2022
·        Kancera meddelade att goda resultat från 14-dagars toxikologi innebär att klinikförberedande 28-dagars studier med KAND145 startar planenligt under första kvartalet 2022.
·        Kancera presenterade strategi för mest tidseffektiva starten av kliniska cancerstudier där studie med läkemedelskandidaten KAND567 inleder varefter överväxling sker till KAND145.
·        Kancera presenterade prekliniska resultat som visar att KAND145 effektivt minskar tumörstorleken av äggstockscancer i en sjukdomsmodell baserad på biopsier från ursprungstumörer och metastaser.
·        Kancera presenterade fördjupad analys av hur KAND567 påverkar immunsystemet i svårt sjuka covid-patienter som visar en omedelbar och specifik effekt av KAND567 på fraktalkinsystemet i människa. Dessa resultat ger stöd för att Kanceras innovativa läkemedelskandidater kan bromsa inflammatoriska tillstånd där fraktalkinsystemet är aktiverat, inklusive akut inflammation i hjärta och njure samt reumatiska autoimmuna sjukdomar.
·        Styrelsen bedömer att kriget i Ukraina kan få en negativ effekt på företagets verksamhet 2022 men att styrelsen i dagsläget inte kan bedöma hur stor den effekten kan bli.
 
Viktiga händelser efter första kvartalets utgång
·        Kancera har i en operationell uppdatering om fraktalkinprojektet meddelat att:
o   KAND567 FRACTAL-studien: Av totalt de totalt 60 patienter som ska ingå i studien har hittills 28 behandlats. Det innebär att framsteg görs mot målet att inkludera alla patienter i studien under 2022.  
o   Andra generationens fraktalkinblockerare: 28-dagars GLP toxikologiska studier av KAND145 har genomförts och analyseras för närvarande parallellt med att KAND145-produkt tillverkas för kommande kliniska studier.
o   Ökad potential mot cancer: Nya forskningsresultat stödjer att fraktalkinblockerare kan verka mot cancer genom att hämma tumörens omgivande stödfunktioner (den så kallade mikromiljön).
·        Kancera har meddelat att Peter Selin har startat sin anställning som Executive Vice President Corporate Development och vice vd med ansvar för affärsutveckling, strategiska partnerskap och utlicensiering.

VD har ordet

FRACTAL-studie i hjärtpatienter utvecklas enligt plan och
cancerstudier avancerar mot beslut om klinisk studie

FRACTAL-studien med hjärtinfarktpatienter
utvecklas enligt plan
Hjärt-kärlsjukdomar är den vanligaste orsaken till för tidig död i världen idag och av dessa dominerar hjärtinfarkt. Årligen drabbas cirka 500 000 individer av stor hjärtinfarkt i USA och Europa, hos cirka 25% av de drabbade uppstår allvarlig komplikation eller död inom fem år. Behovet av adekvata och effektiva behandlingar är därför omfattande. Under fjärde kvartalet 2021 inledde Kancera den kliniska fas IIa-studien FRACTAL som syftar till att dokumentera säkerhet och hjärtskyddande effekt (med biomarkörer) för fraktalkinblockeraren KAND567 i patienter som drabbats av en infarkt i hjärtkammarens framvägg. Studien drivs i samarbete med NHS-stiftelsen vid de två framstående universitetssjukhusen Freeman Hospital och James Cook Hospital i Storbritannien. 
Av totalt de totalt 60 patienter som ska ingå i studien har hittills 28 behandlats vilket innebär att framsteg görs enligt plan för att inkludera alla patienter under året.

Fördjupade resultat från COVID-studien
I mars kunde vi presentera resultat från fördjupade analyser av en klinisk fas IIa-studie av patienter med måttlig till svår COVID-19. Resultaten visar att KAND567 hade en omedelbar och specifik påverkan på fraktalkinsystemet hos de patienter som var svårt sjuka. Detta ger ytterligare stöd för att Kanceras innovativa läkemedelskandidater har potential att dämpa sjukdomstillstånd där fraktalkinsystemet orsakar en överaktivering av immunförsvaret. Insikten öppnar upp för behandling av ett flera indikationer med stora behov av förbättrade behandlingar, bland annat akut inflammation i hjärta och njure och autoimmuna sjukdomar. 

Framsteg i våra projekt inom cancer 
Varje år får 300 000 kvinnor diagnosen äggstockscancer, ofta sker det i ett sent stadium vilket bidrar till att sjukdomen är den mest allvarliga formen av gynekologisk cancer. Kancera har under 2021 publicerat cellstudier som visar att Kanceras fraktalkinblockerare i kombination med cytostatika verkar i synergi för att skada tumörens DNA. Effekten blir att cancerceller skadas så pass mycket att de tvingas eliminera sig själva. Det leder i sin tur till att tumören minskar. I början av 2022 rapporterade Kancera ytterligare stärkande prekliniska resultat som visar att bolagets fraktalkinblockerare, i kombination med cytostatika, slår effektivt mot cancerceller i patientprover från primärtumörer och metastaser.

Under perioden maj till oktober genomför vi en bekräftande preklinisk effektstudie mot äggstockscancer och producerar kapslar med Kanceras fraktalkinblockerare för kliniska studier.Givet positiva resultat från denna prekliniska effektstudie planerar vi för att ansöka om tillstånd för en klinisk fas Ib/IIa-studie med målet att dokumentera säkerhet och biomarkörer för tumöreffekt för kombinationen fraktalkinblockerare – cytostatikabehandling. Genom dessa studier tar vi betydande steg i utvärderingen av Kanceras fraktalkinblockerare som en ny klass av läkemedel mot cancer som idag inte har några effektiva behandlingsalternativ.

Vår prekliniska forskning har dessutom genererat nya resultat som visar hur fraktalkinblockerare kan omprogrammera den mikromiljö som i normalfallet hjälper cancerceller att överleva, dela och sprida sig. Dessa lovande effekter av Kanceras fraktalkinblockerare granskas vidare i pågående studier av patientprover. Resultat från dessa studier planeras att redovisas under 2a halvåret 2022.

Operationell status
Den 1 maj hälsade vi Peter Selin välkommen till bolaget som Executive Vice President Corporate Development och vice vd med ansvar för affärsutveckling, strategiska partnerskap och utlicensiering. Peter är del av ledningsgruppen och spelar en betydelsefull roll i det fortsatta värdebyggandet av Kancera. 

Nu ser vi fram emot en fortsatt stark rekrytering av patienter till hjärtstudien i England och de förberedande stegen inför klinisk studie av fraktalkinblockerare mot cancer.

Solna, 20 Maj 2022
Kancera AB
Thomas Olin, CEO 

Tillbaka