Delårsrapport för första kvartalet 2021, 1 januari – 31 mars 2021

2021-05-21

Första kvartalet i korthet samt perioden 1 januari – 31 mars 2021

Nettoomsättningen för perioden (januari till mars) uppgick till 0 Mkr (0 Mkr).

FoU-kostnader för perioden uppgick till 8,2 Mkr (9,7 Mkr).

Rörelseresultatet för perioden uppgick till -9,0 Mkr (-11,1 Mkr).

Resultat efter finansiella poster för perioden uppgick till -9,1 Mkr (-11,7 Mkr).

Resultat per aktie uppgick för perioden till -0,03 kr (-0,06 kr).

Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -9,0 Mkr (-8,6 Mkr).

Eget kapital uppgick per den 31 mars 2021 till 66,3 Mkr (25,0 Mkr) eller 1,39 kr (1,19 kr) per aktie.

Soliditeten uppgick per den 31 mars 2021 till 86 procent (45 procent).

Likvida medel uppgick den 31 mars 2021 till 45,4 Mkr (3,2 Mkr).

Viktiga händelser under första kvartalet

  • Kancera genomförde en sammanläggning av aktier i enlighet med beslut från årsstämman 2020 i Kancera. Sammanläggningen innebär att tio (10) aktier sammanläggs till en (1) aktie och att Kancera har 47 419 547 utestående aktier.
  • Den pågående fas IIa-studien i COVID-19-stärktes genom samarbete med ytterligare ett sjukhus i Sverige, Västmanlands sjukhus i Västerås. Därmed drivs studien sammantaget parallellt vid fyra sjukhus – två i Sverige och två i Danmark i syfte att möjliggöra full rekrytering av patienter till studien under andra kvartalet 2021.
  • Kancera rapporterade prekliniska forskningsresultat, som visar att bolagets fraktalkinblockerare har potential att bryta cancercellers resistens mot kemoterapi och därmed väsentligt förbättra behandlingen av avancerad cancer såsom äggstockscancer.

Viktiga händelser efter första kvartalets utgång

  • Med stöd av bemyndigande från årsstämman i Kancera den 28 maj 2020 har styrelsen meddelat beslut om en riktad nyemission av aktier om högst cirka 20,4 MSEK till svenska och internationella kvalificerade investerare samt en nyemission av aktier om högst cirka 101,2 MSEK med företrädesrätt för Kanceras aktieägare.
  • Kancera har givit en operationell uppdatering för: a) klinisk fas IIa-studie i COVID-patienter i vilken två tredjedelar av patienterna har doserats och b) PFKFB3-projektet där nya resultat innebar att KAND757 nominerades som läkemedelskandidat efter positiva effekter som dokumenterats i tumörpreparat från patienter med rektalcancer.
  • Kancera har meddelat att bolagets valberedning föreslår inval av Petter Brodin som ny styrelseledamot vid årsstämman den 26 maj 2021. Samtidigt föreslår valberedningen omval av nuvarande styrelseledamöter och omval av nuvarande styrelseordförande. Valberedningens förslag i sin helhet kommer att framgå av kallelsen till årsstämman.
  • Kancera har meddelat att en nyligen publicerad studie påvisar tydliga tecken på immunaktivering hos patienter i 4800 patienter som drabbats av utbredd hjärtinfarkt (STEMI), och i samband med detta måste genomgå ett akut ingrepp för att öppna det blodkärl som blockerats av en blodpropp. Kancera bedömer att studien ger ny information som understryker potentialen hos fraktalkinblockeraren KAND567 att förlänga liv efter akut hjärtinfarkt.

VD har ordet

Banbrytande forskningsresultat motiverar ny satsning mot avancerad cancer samtidigt som vi effektivt driver våra fas II-program vidare

Kancera är först i världen med att kliniskt utveckla småmolekylära läkemedel som blockerar fraktalkinreceptorn. I takt med att mer och mer forskning visar på fraktalkinsystemets betydelse i olika sjukdomsprocesser ökar också potentialen i våra projekt. Sedan tidigare vet vi att fraktalkinreceptorn spelar en nyckelroll när kroppens immunsystem överreagerar och utvecklar hyperinflammation, och att en blockad av fraktalkinreceptorn minskar hyperinflammation. Baserat på denna kunskap genomför vi i dagsläget kliniska utvecklingsprogram med vår läkemedelskandidat KAND567 i två sjukdomstillstånd där hyperinflammation orsakar stor skada: en fas II-studie pågår i patienter med svår COVID-19 och en fas IIa-studie planeras att starta i patienter med akut hjärtinfarkt senare i år.

I mars publicerades nya banbrytande prekliniska resultat som visar att våra fraktalkinblockerare även har potential att bryta tumörcellers resistens mot kemoterapi. Resultaten visar att KAND567 gör tidigare behandlingsresistenta tumörceller känsliga mot kemoterapi igen redan efter 72 timmars behandling. Eftersom vi, baserat på våra pågående kliniska studier inom andra indikationer, har stor kunskap om våra fraktalkinblockerare kan vi direkt gå in i klinikförberedande studier för att etablera behandlingsplan för bästa effekt mot cancern. Med rätt resultat från dessa studier kan ett kliniskt utvecklingsprogram mot avancerad äggstockscancer vara igång redan nästa år.

Med detta sammanlagda momentum genomför Kancera för närvarande en kapitalanskaffning genom en kombinerad riktad och företrädesemission i syfte att, parallellt med de finansierade fas II-projekten mot hyperinflammation, initiera en ny satsning mot avancerad cancer för att fullt ut nyttja potentialen i våra unika fraktalkinblockerare.

KAND567 har potential att lindra COVID-19
I höstas inledde vi en klinisk fas II-studie av KAND567 i patienter som lider av COVID-19. Sedan början av året har vi utökat antalet medverkande kliniker med två kliniker vid universitetssjukhus i Danmark och, sedan i april 2021, en klinik vid Västmanlands sjukhus i Västerås. Projektets tidsplan har justerats något på grund av det extremt tuffa läge som råder i vården på grund av COVID-19, men vi förväntar oss ändå kunna avsluta studien till halvårsskiftet och rapportera studiens utfall så snart laboratorieresultat genererats och bearbetats statistiskt. De immunologiska analyserna förväntas rapporteras under kvartal 3 och slutresultat för kliniska observationer under kvartal 4 2021.z

Klinisk utvärdering av hjärtskyddande effekt
Parallellt med Kanceras fas II-studie av KAND567 i COVID-19 ligger stort fokus på att förbereda den kommande fas II-studien som ska utvärdera säkerhet och effekt av KAND567 i patienter som genomgår hjärtkirurgi i samband med akut hjärtinfarkt. En nyligen publicerad studie visar tydliga tecken på immunaktivering hos 4800 individer i som ingår i patientgruppen. Studien har givit ny information som understryker potentialen hos fraktalkinblockerare att förebygga komplikationer och förlänga liv efter akut hjärtinfarkt. Den kommande kliniska fas II-studien genomförs i samarbete med Freeman Hospital i Newcastle, ett av världens 50 högst rankade universitetssjukhus. För närvarande arbetar vi med vår samarbetspartner för att optimera flödet och tidshanteringen i operationssalarna där studien kommer att genomföras. När arbetet med att optimera studiens förlopp är färdigt kommer vi att ansöka om studiestart hos brittiska läkemedelsverket MHRA. Studiestart väntas därmed ske under tredje kvartalet 2021.

Banbrytande forskning banar väg för ny behandling av äggstockscancer
Äggstockscancer drabbar årligen cirka 100 000 kvinnor och anses vara en av de allvarligaste formerna av gynekologisk cancer. De nya prekliniska forskningsresultat som publicerades i mars visar att Kanceras fraktalkinblockerare har förmågan att göra tidigare behandlingsresistenta cancerceller känsliga för kemoterapi igen. Effekten beror på att fraktalkinreceptorn visat sig ha en viktig roll i att orkestrera tumörcellers maskineri för att reparera DNA-skador. Genom att blockera fraktalkinreceptorn blockerar vi också tumör-cellernas försvar mot kemoterapi och behandlingen fungerar igen.

Forskningsprojektet har möjliggjorts via en delfinansiering genom EU-projektet SYNTRAIN. I april erhöll Kancera ett godkännande av projektets slutrapportering som gjordes tidigare i år, detta innebär att EU utför en sista utbetalning om SEK 600 000 till Kancera.

Nya resultat motiverar att vi utforskar KAND757 vidare
Vid sidan av våra fraktalkinblockerare meddelade vi i slutet av april en ny läkemedelskandidat KAND757, nominerats. Beslutet fattades på basis av nyligen publicerade forskningsframsteg som visar att PFKFB3-hämmaren selektivt hämmar rektalcancercellers ämnesomsättning. I kombination med tidigare forskning, som visar att läkemedelskandidaten ökar cancercellers känslighet mot strålterapi, bedöms KAND757 ha potential att uppfylla de eftertraktade egenskaper som söks för nästa generation av läkemedel mot rektalcancer. Inom ramarna för vår nuvarande finansiering kommer läkemedelskandidaten nu att genomgå studier för att etablera en optimal administrationsform och vi genomför en kartläggning för att identifiera de patienter som har störst nytta av den framtida behandlingen. Ett beslut om att eventuellt ta KAND757 vidare till klinisk utveckling väntas under 2022 baserat på studiernas utfall.

Ett språng i utvecklingstakten
Nyligen kunde vi meddela att bolaget tillfördes SEK 3,3 miljoner efter sista dagen för inlösen av teckningsoptioner TO4 den 31 mars. Tecknings-optionsprogrammet har totalt tillfört ca Kancera SEK 42 miljoner efter transaktionskostnader och bidragit till de pågående kliniska studierna av KAND567. För att säkra att den höga utvecklingstakten kan upprätthållas fattade Kanceras styrelse i april beslutet att genomföra en riktad nyemission och en företrädesemission om högst SEK 20,4 miljoner respektive SEK 101,2 miljoner. Teckningsperioden för emissionerna äger rum under perioden 5–19 maj och utfallet kommer att offentliggöras kring den 24 maj.

Våra utvecklingsframsteg sker i samverkan med några av världens mest framstående kliniska forskare. Inför årets bolagsstämma föreslås docent Petter Brodin, läkare och forskningsledare inom systemimmunologi vid Science for Life Laboratory, som ny styrelseledamot till Kanceras styrelse. Genom att knyta viktig kompetens till bolaget stärks den angelägna satsningen på nya läkemedel som kan normalisera livet för patienter med komplexa och livshotande sjukdomar.

Solna, 21 maj 2021
Kancera AB
Thomas Olin, Verkställande direktör

Tillbaka