Delårsrapport för första kvartalet 2020, 1 januari – 31 mars 2020

2020-05-22

Första kvartalet i korthet

1 januari – 31 mars 2020

 • Nettoomsättning för perioden (januari till mars) uppgick till 0,04 Mkr (3,1 Mkr).
 • FoU-kostnader för perioden uppgick till 9,7 Mkr (10,2 Mkr).
 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till -11,1 Mkr (-7,9 Mkr).
 • Resultat efter finansiella poster för perioden uppgick till -11,7 Mkr (-8,0 Mkr).
 • Resultat per aktie uppgick för perioden till -0,06 kr (-0,04 kr).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -8,6 Mkr (-5,8 Mkr).
 • Eget kapital uppgick per den 31 mars 2020 till 25,0 Mkr (25,4 Mkr) eller 0,03 kr (0,13 kr) per aktie.
 • Soliditeten uppgick per den 31 mars 2020 till 45 procent (60 procent).
 • Likvida medel uppgick den 31 mars 2020 till 3,2 Mkr (15,2 Mkr) 1.

 

1 För information om 100% garanterad företrädesemission om 61 Mkr se under ”Viktiga händelser efter första kvartalets utgång”.  Emissonslikviden har inbetalats efter första kvartalets utgång, under april 2020.  

Viktiga händelser under första kvartalets utgång

 • Finländska läkemedelsverket Fimea gav godkännande för att starta det avslutande delsteget i fas Ib-studien av KAND567.

 • Vid en extra bolagsstämma den 13 januari 2020 erhöll styrelsen bemyndigande att besluta om nyemission i enlighet med vad som framgått av pressmeddelandet den 21 november 2019 och kallelsen till bolagsstämman.
 • En extra bolagsstämma den 31 januari 2020 beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ändringar i bolagsordningens gränser för aktiekapitalet och antal utestående aktier. Enligt den nya bolagsordningen ska aktiekapitalet vara lägst 16 750 000 SEK och högst 67 000 000 SEK och antalet aktier vara lägst 201 000 000 och högst 804 000 000.
 • Fas Ib-programmet för KAND567 slutfördes i mars 2020. Resultaten visar att läkemedelskandidaten tolereras väl vid intravenös tillförsel. Kancera avser nu sammanställa en ansökan om tillstånd att starta en klinisk fas II-studie i patienter med akut hjärtinfarkt.
 • Under mars meddelades att en patentansökan för KAND145 som lämnades in i juni 2018 i enlighet med det internationella patentfördraget PCT har granskats med avseende på nyhetsvärde, uppfinningshöjd samt industriell användbarhet. Granskningen visar att KAND145 står sig bra i alla tre kategorier vilket pekar på potentialen för ett starkt internationellt patentskydd under åtminstone 20 år från inlämningsdatum.
 • Förutsättningar för genomförande av Kanceras fas IIa-studie beskrevs mot bakgrund av de restriktioner som införts som konsekvens av covid-19-pandemin. Inriktningen för Kanceras fas IIa-studie är akut livräddande sjukvård vilket innebär att rekrytering av patienter ej begränsas av reserestriktioner kopplade till pandemin. Vidare utförs såväl den inledande vården samt inklusionen av patienter i studien av dedikerade hjärtspecialister vilket innebär att risken är låg för att omfördelning av personal till vård av covid-19 patienter skall hindra studien. Start av nya studier görs dock till begränsad omfattning för närvarande. Covid-19 har ej signifikant påverkat bolagets operationella verksamhet under första kvartalet.

Viktiga händelser efter första kvartalets utgång

 • Kancera har meddelat att nyemissionen av 157 369 119 Units bestående av vardera en aktie och två teckningsoptioner har slutförts. Emissionen som beslutades vid extra bolagsstämma den 13 januari 2020 tecknades fullt genom garanti till 61,4 Mkr. Av dessa har per den 31a mars 19,3 Mkr erhållits av aktieägare med företrädesrätt. Kontanta emissionskostnader uppskattas till cirka 4,8 Mkr. Därutöver ersätts garanter och rådgivare genom 22 000 203 Units. Sammanlagt ökar antalet aktier till 389 194 814 aktier vilket motsvarar en utspädning om 85%. Aktiekapitalet ökar till 32 432 901 SEK.
 • En extra bolagsstämma den 9 april 2020 har beslutat i enlighet med styrelsens förslag att förlänga teckningstiden för TO4 till och med september månads utgång 2020.
 • Bolaget har beslutat att fokusera verksamheten på den fortsatta kliniska utvecklingen av läkemedelskandidaten KAND567. Mot bakgrund av detta planerar bolaget för en neddragning av personalstyrkan i den prekliniska forskningsorganisationen. Efter det att organisationsförändringen har genomförts förväntas kostnadsreduktionen på årsbasis uppgå till cirka 8 Mkr årligen. Vid sidan av KAND567 kommer bolagets resurser främst att koncentreras på att föra den prekliniska läkemedelskandidaten KAND145 vidare till klinisk fas.

 • Kancera har lämnat in en patentansökan gällande läkemedelskandidaterna KAND567 och KAND145. Den nya patentansökan gäller behandling och prevention av hyperinflammation vid virusinfektioner, ett tillstånd som bland annat ses hos svårt sjuka patienter i den pågående covid-19-pandemin.
 • Kancera har lämnat in en ansökan till Läkemedelsverket om tillstånd för att genomföra en klinisk fas II-studie av läkemedelskandidaten KAND567 i covid-19-patienter. Slutmålet för den kliniska utvecklingen är att bromsa hyperinflammation och därmed undvika intensivvård och en lång rehabilitering för patienter med covid-19. Studien avses genomföras i samarbete med Capio S:t Görans Sjukhus och Science for Life Laboratory.
 • Styrelsen har bedömt att covid-19-pandemin kan få en negativ effekt på företagets verksamhet 2020 men att styrelsen i dagsläget inte kan bedöma hur stor den effekten kan bli.

VD har ordet

Kancera förbereder kliniska fas II-studier av KAND567 inom två inflammatoriska tillstånd – akut hjärtinfarkt och covid-19

Utvecklingen av våra längst framskridna läkemedelskandidater KAND567 och KAND145, som verkar genom att hämma fraktalkinsystemet, fortsätter att ta tydliga steg framåt. I februari kunde vi meddela att KAND567-projektet erhöll godkännande från det finska läkemedelsverket FIMEA om att starta de avslutande stegen av fas Ib-programmet. Redan i början av mars presenterade vi positiva resultat i form av god tolerabilitet och en gynnsam säkerhetsprofil efter intravenös behandling i friska individer. Därmed kunde förberedelserna intensifieras inför det nästa viktiga steget i utvecklingen av KAND567 – start av en fas II-studie i patienter med akut hjärtinfarkt. Den inledande delen i den nästkommande kliniska studien syftar till att ytterligare utvärdera säkerhetsprofilen samt den hjärtskyddande verkan av fraktalkinblockeraren vid hjärtinfarkt. Den potentiella medicinska nyttan av vår läkemedelskandidat är stor, och av denna anledning finns det ett starkt intresse från kliniker att bistå i den fortsatta utvecklingen. För närvarande pågår förhandlingar med ett av världens mest välrenommerade universitetssjukhus, Freeman Hospital, för att expandera det pågående prekliniska samarbetet till att även omfatta den kliniska fas IIa-studien. Vår förhoppning är att det rådande världsläget och belastningen på vårdapparaterna ska minska i god tid till den planerade starten av fas IIa-studien.

I takt med framgångar inom den kliniska utvecklingen av våra främsta läkemedelskandidater skiftar det interna behovet av spetskompetens. Mot denna bakgrund är det med glädje vi utsett Torbjörn Lundström till Chief Medical Officer (CMO) med medicinskt ansvar för Kanceras produktportfölj. Som medicine doktor och läkare har han lång erfarenhet av klinisk kardiologi och internmedicin, men även 20 års erfarenhet av klinisk läkemedelsutveckling som ansvarig för produkter i avancerad utvecklingsfas inom kardiovaskulära och metabola sjukdomar på AstraZeneca. Samtidigt vill jag tacka Joachim Forsgren för hans avgörande insatser som CMO under den hittillsvarande utvecklingen av fraktalkinprojektet. Joachim kommer att kvarstå som senior rådgivare inom området patientsäkerhet.

I maj fattades beslutet att koncentrera den fortsatta verksamheten på den kliniska utvecklingen av läkemedelskandidaten KAND567. Av denna anledning kommer Kancera att genomföra en neddragning av personalstyrkan i den prekliniska forskningsorganisationen. Den planerade organisationsförändringen förväntas minska kostnadsbasen för bolaget med cirka SEK 8 miljoner årligen. Utöver utvecklingen av KAND567 kommer bolagets resurser att fokuseras på att föra den prekliniska läkemedelskandidaten KAND145 vidare till klinisk fas.

Med anledning av den pågående covid-pandemin har vi arbetat för att utröna potentialen hos våra läkemedelskandidater att dämpa de kraftiga och livshotande inflammationstillstånd (hyperinflammation) som kan uppstå i samband med virusinfektioner. I början av maj annonserade vi en patentansökan för KAND567 och KAND145 gällande behandling och prevention av hyperinflammation vid virusinfektioner, och kort därefter lämnade vi in en ansökan till Läkemedelsverket om att genomföra en klinisk fas II-studie där den potentiellt skyddande effekten av läkemedelskandidaten KAND567 ska dokumenteras i patienter med covid-19. Studien avses genomföras i samarbete med Capio S:t Görans Sjukhus och Science for Life Laboratory (SciLifeLab). Genom att öppna upp för detta nya användningsområde för fraktalkinhämmare hoppas vi kunna bidra i behandlingen av svåra virusinfektioner orsakade av covid-19 och andra virus som orsakar samma typ av hyperinflammation.

Kanceras finansiella situation stärktes genom en framgångsrikt slutförd nyemission i början av april. Nyemissionen tecknades till 100 procent och tillförde bolaget SEK 64 miljoner före emissionskostnader. De teckningsoptioner som samtidigt emitterades kan komma tillföra ytterligare drygt 40 MSEK under 2020, före emissionskostnader. Medlen från emissionen och inlösen av TO4 bedöms tillsammans vara tillräckligt för att finansiera de två planerade fas II-studierna av KAND567. Vi ser nu fram emot att fortsätta utvecklingen av vår längst framskridna fraktalkinhämmare inom två separata indikationsområden där behovet av bättre behandlingar är betydande.

Solna, 22 maj 2020
Kancera AB

Thomas Olin, Verkställande direktör

Om Kancera AB (publ)

Kancera utvecklar läkemedel som motverkar skador vid akut och kronisk inflammation. Fraktalkinblockeraren KAND567 utvecklas i första hand för att effektivt och selektivt minska inflammationen i hjärta och kärl efter en hjärtinfarkt och förväntas ansöka om tillstånd för en klinisk fas II-studie under 2020. Eftersom vetenskapliga studier har påvisat förhöjda nivåer av fraktalkin inte bara i samband med hjärtinfarkt, utan även vid virusinfektion, inflammationssjukdomar och vissa former av cancer finns flera möjliga utvecklingsmöjligheter för en fraktalkinblockerare som KAND567. Kancera utvecklar i samarbete med akademiska partners även prekliniska läkemedelsprojekt mot cancer som syftar till att stoppa överlevnadssignaler i cancercellen och förhindra cancercellens förmåga att repareras. Kancera bedriver sin verksamhet på Karolinska Institutet Science Park i Stockholm. Aktien handlas på Nasdaq First North. FNCA Sweden AB (tel. 08-528 00 399, info@fnca.se) är bolagets Certified Adviser. MD PhD Charlotte Edenius, MD PhD Anders Gabrielsen, Professor Carl-Henrik Heldin samt Professor Håkan Mellstedt är alla vetenskapliga rådgivare samt styrelsemedlemmar i Kancera AB.

För ytterligare information, kontakta gärna,

Thomas Olin, vd: 0735-20 40 01
Kancera AB (publ)

Karolinska Institutet Science Park Banvaktsvägen 22
SE 171 48 Solna

Besök gärna bolagets hemsida; http://www.kancera.se

Denna information är sådan information som Kancera AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för offentliggörande den 22 maj 2020 kl. 08:00 CET.

Tillbaka